Język polski Dokumenty oświatowe

Szkoła podstawowa

Rozkład materiału (zmieniony) – plik pdf | plik doc
Plan wynikowy – plik pdf | plik doc
Kryteria oceniania – plik pdf | plik doc
Rozkład materiału – plik pdf | plik doc
Plan wynikowy – plik pdf | plik doc
Kryteria oceniania – plik pdf | plik doc
Rozkład materiału – plik pdf | plik doc
Plan wynikowy – plik pdf | plik doc
Kryteria oceniania – plik pdf | plik doc
Rozkład materiału (zmieniony) – plik pdf | plik doc
Plan wynikowy – plik pdf | plik doc
Kryteria oceniania – plik pdf | plik doc
Rozkład materiału – plik pdf | plik doc
Plan wynikowy – plik pdf | plik doc
Kryteria oceniania – plik pdf | plik doc

Liceum i technikum (NOWA PODSTAWA)

Szczegółowy rozkład materiału nauczania – plik xls | plik pdf | plik doc
Kryteria oceniania – plik pdf | plik doc
Plan wynikowy – plik pdf | plik doc

Szczegółowy rozkład materiału nauczania – plik xls | plik pdf | plik doc
Kryteria oceniania – plik pdf | plik doc
Plan wynikowy semestr 1 – plik pdf | plik doc
Plan wynikowy semestr 2 – plik pdf | plik doc

 
Szkoła podstawowa (klasy 4–8)
  • nowa podstawa programowa dla klas 4–8 – plik pdf
Liceum i technikum
  • nowa podstawa programowa z dnia 30 stycznia 2018 r. – plik pdf
 

Obowiązujące zasady zatwierdzania programów nauczania

Według obowiązujących od lutego 2017 r. zasad (opisuje je art. 22a Ustawy o systemie oświaty):
  • nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny,
  • dyrektor przedszkola lub szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w danym przedszkolu lub danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania.
W praktyce szkolnej opinia rady pedagogicznej może być opinią zespołu przedmiotowego. Ważne jest, aby potwierdzała dwa fakty, bez których dyrektor szkoły nie będzie mógł zatwierdzić programu nauczania:
  1. czy dany program realizuje obowiązującą podstawę programową,
  2. czy dany program jest dostosowany do poziomu i możliwości uczniów danej szkoły.
Warto wspomnieć, że nie obowiązują już zasady mówiące, iż dyrektor szkoły może się zwrócić o opinię dotyczącą programu nauczania do:
  • nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony,
  • konsultanta lub doradcy metodycznego,
  • zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII
J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska
Program nauczania – plik pdf | plik doc
Opinia o programie oprac. Iwona Makurat – plik pdf | plik doc
Sztuka wyrazu. Program nauczania języka polskiego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum
Barbara Pałasz
Program nauczania – plik pdf
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, publikując program na stronie www.gwo.pl, wyraża tym samym zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez nauczycieli niniejszego programu do pracy z uczniami oraz zgodę na tworzenie przez nauczycieli autorskich programów nauczania w oparciu o program nauczania Między nami pod warunkiem, że w przygotowanym materiale zostanie zapisana informacja, iż powstał on na podstawie programu Między nami do danego etapu nauczania.
 
Program Między nami dla klas 4–8

W zestawie lektur uwzględniono podział na klasy. To lektury podane w podstawie programowej, przykłady klasyki literatury (zarówno polskiej, jak i europejskiej), teksty popularnonaukowe oraz publicystyczne. Ich dobór pozwala na poznanie tradycji literatury i wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Każdy omawiany utwór jest materiałem służącym do kształcenia własnej tożsamości, formowania odpowiednich postaw, tworzenia hierarchii ogólnie przyjętych norm etycznych, uczenia właściwych relacji międzyludzkich i świadomego uczestnictwa w kulturze.

klasy 4–6 – plik pdf
klasy 7–8 – plik pdf
klasy 1–5 – plik pdf
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Polityka wykorzystania plików Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.