Kwoty dotacji MEN

Kwoty dotacji MEN w roku szkolnym 2024/2025

INFORMACJE OGÓLNE

W roku szkolnym 2024/2025 dotacja celowa przeznaczona jest na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas 2, 5 i 8 oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów pozostałych klas szkoły podstawowej.

1 kwietnia 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
w 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 413), które określa m.in.:

 • sposób przekazywania przez dyrektora szkoły jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, w tym kwot refundacji;
 • wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej,
 • sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku
  o udzielenie dotacji celowej,
 • tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej,
  w tym kwot refundacji, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/413

AKTUALNE KWOTY DOTACJI

Zmianie nie ulega, w stosunku do roku ubiegłego, struktura formularzy, sposób naliczania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sposób rozliczania dotacji, a także sposób obliczania kosztów obsługi zadania.

Dla klas 1–3:

 • na podręczniki do edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne: 99 zł na ucznia.
 • na materiały ćwiczeniowe: 55 zł na ucznia.

Dla klas 4–8:

 • na podręczniki lub materiały edukacyjne w wysokości:
  • klasy 4 – 185 zł na ucznia,
  • klasy 5 – 238 zł na ucznia,
  • klasy 6 – 238 zł na ucznia,
  • klasy 7 – 330 zł na ucznia,
  • klasy 8 – 330 zł na ucznia.
 • na materiały ćwiczeniowe w wysokości 27,5 zł na ucznia (klasy 4–8).

UWAGA: OD POWYŻSZYCH KWOT NALEŻY ODLICZYĆ 1% NA OBSŁUGĘ PROCESU ZAMAWIANIA PODRĘCZNIKÓW
I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH.

DOTACJE DLA UCZNIÓW Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

W przypadku podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego kwoty dotacji są powiększane poprzez pomnożenie ich przez wskaźniki, których wysokość określona została w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 611).

Przykładowe kwoty dotacji prezentujemy poniżej:

Poziom nauczania

Rodzaj materiału

Druk powiększony
(dla uczniów słabowidzących)

Klasy 1–3

materiały ćwiczeniowe

440 zł

Klasa 2

podręczniki i materiały edukacyjne

792 zł

Klasy 4–8

materiały ćwiczeniowe

220 zł

Klasa 5

podręczniki i materiały edukacyjne

1 904 zł

Klasa 8

podręczniki i materiały edukacyjne

2 640 zł

Kwoty dotacji różnią się w zależności od poziomu nauczania i rodzaju niepełnosprawności. Kwoty są oszacowane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, po odjęciu 1% wartości przeznaczonego na obsługę procesu zamówieniowego.

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW I TERMINY PRZYZNANIA DOTACJI

W rozporządzeniu zostały ustalone terminy przyznania dotacji celowej przez wojewodę.

 • 3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego
  w terminie od 15 kwietnia do 6 maja;
 • 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego
  w terminie od 7 maja do 11 lipca;
 • 14 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 12 lipca do 15 września.
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.