Podstawy, programy, rozkłady

Szkoła podstawowa
  • Podstawa programowa przedmiotu fizyka dla szkoły podstawowej – plik pdf

Obowiązujące zasady zatwierdzania programów nauczania

Według obowiązujących od lutego 2017 r. zasad (opisuje je art. 22a Ustawy o systemie oświaty):
  • nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny,
  • dyrektor przedszkola lub szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w danym przedszkolu lub danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania.
W praktyce szkolnej opinia rady pedagogicznej może być opinią zespołu przedmiotowego. Ważne jest, aby potwierdzała dwa fakty, bez których dyrektor szkoły nie będzie mógł zatwierdzić programu nauczania:
  1. czy dany program realizuje obowiązującą podstawę programową,
  2. czy dany program jest dostosowany do poziomu i możliwości uczniów danej szkoły.
Warto wspomnieć, że nie obowiązują już zasady mówiące, iż dyrektor szkoły może się zwrócić o opinię dotyczącą programu nauczania do:
  • nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony,
  • konsultanta lub doradcy metodycznego,
  • zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

GWO nie upublicznia opinii zewnętrznych podmiotów na temat naszych nowych programów nauczania. Zatwierdzenie programu nauczania na podstawie opinii innej niż rady pedagogicznej, zespołu przedmiotowego bądź nauczyciela z danej szkoły może bowiem narazić dyrektora szkoły na zarzut łamania procedury zapisanej w Ustawie o systemie oświaty.

Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski
(program zbieżny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstaw programowych)
Program nauczania – plik pdf | plik doc
Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, MEN nie wymaga już od Wydawców składania do akceptacji programów nauczania. Program nauczania do danego przedmiotu dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły – na wniosek nauczyciela (nauczycieli) i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 89, poz. 730 i weszło w życie z dniem 10 czerwca 2009 r. – plik pdf

Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły – plik pdf

Zmiany w zasadach dopuszczania do użytku szkolnego podręczników w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia – plik pdf

Rozkład materiału do podręcznika Fizyka z plusem dla klasy 7 – plik pdf | plik doc

Rozkład materiału do podręcznika Fizyka z plusem dla klasy 8 – plik pdf | plik doc

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Polityka wykorzystania plików Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.