Regulamin szkoleń otwartych

Regulamin szkoleń otwartych

Regulamin szkoleń otwartych

 

§ 1. Słownik pojęć

Poniższym pojęciom pisanym z wielkiej litery należy nadać następujące znaczenie:

 1. Organizator – Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 537551, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5841000656 oraz numer REGON 190409115.
 2. PayU: jeden ze sposobów umożliwiających dokonywanie płatności za Szkolenie za pośrednictwem platformy płatności elektronicznych prowadzonej przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 274399, zgodnie z regulaminem tej platformy dostępnym na stronach internetowych serwisu payu.pl.
 3. Szkolenie – usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych przez Organizatora dla Uczestnika.
 4. Uczestnik – nauczyciel lub inna osoba fizyczna wykonująca działalność w placówce oświatowej, zgłaszająca się albo zgłoszona na Szkolenie w celach związanych z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
 5. Zamawiający – podmiot zgłaszający Uczestników i jednocześnie strona umowy szkoleniowej. Uczestnik jest jednocześnie Zamawiającym, jeżeli samodzielnie zgłasza się na Szkolenie.

§ 2. Zamawianie Szkolenia. Umowa

 1. W celu zamówienia Szkolenia i zapewnienia Uczestnikowi możliwości wzięcia w nim udziału Zamawiający jest zobowiązany do łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. prawidłowego wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego udostępnianego przez Organizatora online, nie później niż do 2 dnia kalendarzowego przed datą szkolenia,
  2. uiszczenia opłaty za szkolenie nie później niż do godziny 12:00 w dniu szkolenia, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.
 2. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego Organizator prześle potwierdzenie otrzymania formularza zgłoszeniowego pod adresem e-mail wskazanym przez Zamawiającego w formularzu.
 3. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, w momencie wysłania przez Organizatora potwierdzenia otrzymania formularza zgłoszeniowego dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.
 4. Na mocy umowy Uczestnik zleca i zobowiązuje się zapłacić, a Organizator zobowiązuje się zrealizować Szkolenie na warunkach opisanych w prawidłowo wypełnionym formularzu zgłoszeniowym i niniejszym regulaminie.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, opłata za Szkolenie zostanie uiszczona przez Zamawiającego w terminie wskazanym powyżej w ust. 1 lit. b) w jeden z poniższych sposobów:
 6. przelewem tradycyjnym na konto Organizatora: 46 1750 1325 0000 0000 3019 0017. W przypadku, gdy Zamawiający jest jednocześnie Uczestnikiem, w tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko Uczestnika, datę i miejscowość, w której odbędzie się Szkolenie, oraz symbol Szkolenia;
 7. przelewem on-line za pośrednictwem PayU.
 8. Warunki dokonywania płatności realizowanych za pośrednictwem PayU określone są w § 5 niniejszego regulaminu oraz w regulaminie znajdującym się na stronie internetowej podmiotu realizującego płatności, to jest payu.pl.
 9. Za moment uiszczenia płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego Organizatora.
 10. Organizator wystawi Zamawiającemu fakturę i wyśle ją pod adres e-mail Zamawiającego wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Zamawiający poprzez podanie adresu e-mail w formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną pod wskazany adres.
 11. Opłata za szkolenie nie obejmuje kosztów podróży ani noclegu w miejscowości, w której odbędzie się Szkolenie.
 12. W przypadku, gdy Zamawiającym jest szkoła, możliwe jest uprzednie wystawienie faktury z 14-dniowym terminem płatności. Przy wyborze takiej formy rozliczenia płatność za Szkolenie może odbyć się również po przeprowadzeniu Szkolenia. Jeżeli Zamawiający wybrał taką formę rozliczenia, nie przysługuje mu prawo do rezygnacji ze Szkolenia i do odstąpienia umowy zawartej z Organizatorem. Jeżeli Zamawiający uiścił Organizatorowi opłatę, a wskazani przez niego Uczestnicy nie pojawią się na Szkoleniu, Zamawiającemu nie przysługuje zwrot pieniędzy. Jeżeli po wystawieniu faktury zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, wskazani przez niego Uczestnicy nie pojawią się na Szkoleniu, a Zamawiający nie uiścił opłaty wskazanej w fakturze, usługę uznaje się za wykonaną przez Organizatora w całości i Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty faktury w pełnej wysokości.

§ 3. Rezygnacja ze szkolenia. Odstąpienie

 1. Szkolenie zostanie przeprowadzone, jeżeli nie później niż na 6 dni kalendarzowych przed datą Szkolenia Organizator otrzymał wpłaty za Szkolenie od Zamawiających za liczbę Uczestników ustalaną przez Organizatora.
 2. Jeżeli na 5 dni kalendarzowych przed datą Szkolenia liczba Uczestników, za których uiszczono opłatę za Szkolenie, nie osiągnie liczby ustalonej przez Organizatora, Organizator ma prawo przed przeprowadzeniem Szkolenia odwołać Szkolenie i odstąpić od umowy. Opłaty uiszczone przez Zamawiających zostaną im wówczas zwrócone. W wypadku odwołania Szkolenia Organizator powiadomi Zamawiających o odwołaniu szkolenia e-mailem, telefonicznie lub SMS-em najpóźniej na 1 dzień przed datą Szkolenia.
 3. Zamawiający może zrezygnować ze Szkolenia i odstąpić od umowy zawartej z Organizatorem bez obowiązku ponoszenia kosztów, nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą Szkolenia. Jeżeli Zamawiający uiścił do tego czasu opłatę za Szkolenie, zostanie ona zwrócona przez Organizatora. Powyższe nie dotyczy Zamawiającego w przypadku opisanym w § 2 ust. 10.
 4. Jeżeli Zamawiający odwoła udział Uczestnika w Szkoleniu później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą jego rozpoczęcia lub Uczestnik nie weźmie w nim udziału, opłata uiszczona za udział tego Uczestnika w Szkoleniu nie zostanie zwrócona. Zamawiający będzie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa tego Uczestnika w Szkoleniu.
 5. Oświadczenie o rezygnacji ze Szkolenia i odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone pod rygorem nieważności na formularzu udostępnianym na stronie internetowej Organizatora i przekazane Organizatorowi drogą elektroniczną w formie e-maila na adres akademia@gwo.pl.
 6. Organizator potwierdzi e-mailem otrzymanie od Zamawiającego wiadomości zawierającej oświadczenie o rezygnacji ze Szkolenia i o odstąpieniu od umowy w terminie do dwóch dni roboczych od otrzymania wiadomości.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 3, rezygnacja i odstąpienie od umowy wywołuje skutki od momentu otrzymania przez Zamawiającego zwrotnej wiadomości e-mail od Organizatora, potwierdzającej otrzymanie od Zamawiającego oświadczenia o rezygnacji i odstąpieniu od umowy. Zwrot wpłaty zostanie dokonany pod warunkiem doręczenia Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza wymienionego w ust. 5.
 8. Przy rozpatrywaniu terminu, w którym dokonano odwołania udziału w Szkoleniu, bierze się pod uwagę datę doręczenia informacji wskazanej w ust. 5 (nie bierze się pod uwagę daty nadania).
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnienia w doręczeniu lub braku doręczenia oświadczenia z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia i odstąpienia od umowy z przyczyn od niego niezależnych, w tym m.in. z uwagi na chorobę osoby prowadzącej Szkolenie. Zamawiający zostaną niezwłocznie poinformowani przez Organizatora o zaistnieniu wyżej wymienionych przyczyn e-mailowo, telefonicznie lub SMS-em.
 11. W wypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora z przyczyn niezależnych lub z przyczyn leżących po stronie Organizatora opłaty za udział w Szkoleniu uiszczone przez Zamawiających zostaną im zwrócone a wystawione faktury w przypadku wskazanym w § 2 ust. 10 zostaną anulowane.
 12. W wypadku braku uiszczenia przez Zamawiającego opłaty w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 lit. b) umowa ulega rozwiązaniu, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w § 2 ust. 10.
 13. W wypadkach wymienionych w ust. 2, 3 i 11 opłata będzie zwracana przez Organizatora na rachunek bankowy, z którego została uiszczona. Jeżeli Organizator nie będzie dysponował numerem rachunku bankowego Zamawiającego, na który należy zwrócić opłatę, Organizator skieruje do Zamawiającego prośbę o podanie numeru rachunku bankowego, na który dokona zwrotu. Opłata nie zostanie zwrócona, jeżeli Zamawiający nie poda numeru rachunku bankowego na żądanie Organizatora. Organizator nie odpowiada za skutki otrzymania błędnego numeru rachunku bankowego od Zamawiającego.
 14. Zamawiający nie ma prawa dochodzenia od Organizatora odszkodowania za szkody wynikające z odwołania Szkolenia.

§ 4. Forma i sposób przeprowadzenia Szkolenia

 

 1. W zależności od tematu, Szkolenia są przeprowadzane w miejscu wskazanym przez Organizatora (tzw. Szkolenie Stacjonarne) lub w sposób zdalny, za pośrednictwem sieci Internet (tzw. Szkolenie Online).
 2. W przypadku Szkoleń Online, w wiadomości zawierającej potwierdzenie złożenia zamówienia, Organizator wysyła na adres wskazany przez Zamawiającego wiadomość e-mail zawierającą informację o tym, kiedy i w jaki sposób Zamawiający otrzyma hiperlink oraz hasło umożliwiający wzięcie udziału w Szkoleniu Online.
 3. Po otrzymaniu zapłaty za Szkolenie Online Organizator wyśle Zamawiającemu wiadomość e-mail zawierającą hiperlink oraz hasło umożliwiające wzięcie udziału w Szkoleniu Online.
 4. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosił więcej, niż jednego Uczestnika, na adres e-mail Zamawiającego podany podczas składania zamówienia Organizator wyśle liczbę hiperlinków i haseł równą liczbie zgłoszonych Uczestników. Zamawiający zobowiązuje się przekazać hiperlinki i hasła bezpośrednio do Uczestników. Każdy hiperlink z hasłem umożliwia uczestnictwo w Szkoleniu Online jednej osobie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekazania danych umożliwiających udział w Szkoleniu Online wiadomości osobom do tego niepowołanym. 
 6. Koszty pozyskania i przygotowania sprzętu umożliwiającego uczestnictwo w Szkoleniu Online, koszty połączenia z siecią Internet oraz inne koszty potrzebne do udziału w Szkoleniu Online nie są pokrywane przez Organizatora. Uczestnicy pokrywają ww. koszty samodzielnie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu Online spowodowany brakiem odpowiedniego sprzętu, zakłóceniami lub brakiem możliwości połączenia z siecią Internet oraz innymi problemami technicznymi.

§ 5. Inne postanowienia

 1. Po ukończeniu Szkolenia Uczestnicy, których udział w Szkoleniu zostanie potwierdzony na liście obecności sporządzonej podczas Szkolenia, otrzymają od Organizatora zaświadczenie o udziale w Szkoleniu. W przypadku Szkoleń Online, Uczestnik otrzymuje dostęp do strony internetowej Organizatora, z której może samodzielnie pobrać zaświadczenie.
 2. Po ukończeniu Szkolenia, w ramach umowy zawartej z Zamawiającym, Organizator będzie uprawniony do skontaktowania się z Uczestnikami telefonicznie w celu przeprowadzenia ankiety zamykającej Szkolenie.
 3. Materiały szkoleniowe przekazane Uczestnikom są objęte ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zm.). Uczestnicy Szkolenia są uprawnieni do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie w granicach przepisów prawa autorskiego o dozwolonym użytku.
 4. Zastrzeżenie prawa zachowania opłaty za Szkolenie przez Organizatora w wypadku wskazanym §3 ust. 4 nie niweczy prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 6. Płatność za pośrednictwem PayU

 1. Jednym ze sposobów dokonania płatności za Szkolenie jest przelew online realizowany w ramach serwisu płatniczego payu.pl (PayU).
 2. PayU udostępnia między innymi następujące sposoby płatności: przelew bankowy i „konto PayU”.
 3. Organizator nie pobiera dodatkowych opłat za dokonywane transakcje.
 4. Warunki realizacji płatności oraz związanej z tym odpowiedzialności serwisu payu.pl określa regulamin dostępny na stronie payu.pl/pliki-do-pobrania.
 5. Płatności za pośrednictwem PayU mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
 6. Wykryte przez Organizatora lub PayU S. A. przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
 7. Zamawiający, po wybraniu na stronie Organizatora formy płatności poprzez wybór opcji przelewu online (PayU), jest automatycznie przekierowywany, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową partnera PayU S. A. będącego bankiem lub innym podmiotem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową serwisu payu.pl.
 8. Dane Zamawiającego wprowadzone do formularza zlecanej transakcji są automatycznie przekazywane do partnera PayU S. A. za pośrednictwem systemu payu.pl.
 9. W celu dokonania płatności Zamawiający powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera PayU S. A. zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system payu.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.
 10. Serwis payu.pl przekazuje pocztą elektroniczną informację o dokonaniu płatności zarówno Uczestnikowi na jego adres poczty elektronicznej podany na stronie Organizatora oraz Organizatorowi.
 11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu payu.pl złożone do Organizatora będą przekazywane do rozpatrzenia przez PayU S. A., na warunkach i w terminie określonym w odpowiednim regulaminie PayU S. A. Zgłaszając reklamację dotyczącą przebiegu płatności Uczestnik zobowiązany jest podać w zgłoszeniu reklamacyjnym przynajmniej: numer, kwotę oraz datę transakcji realizowanej za pośrednictwem PayU.

§ 6. Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej Szkolenia lub działania strony internetowej akademia.gwo.pl.
 2. Reklamacje należy składać mailowo na adres akademia@gwo.pl, wpisując w tytule „reklamacja”.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Zamawiającego (nazwa/imię i nazwisko, adres korespondencyjny i adres e-mail) oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag, a jeżeli dotyczy Szkolenia, także datę i miejsce Szkolenia. Brak wskazania powyższych danych może uniemożliwić rozpatrzenie reklamacji.
 4. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Organizator powiadamia Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych ustaw.
 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć podczas realizacji umowy szkoleniowej rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.