Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – Serwis GWO.PL

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – Serwis GWO.PL

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Serwis GWO.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin GWO) wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) określa zasady świadczenia przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413, kod pocztowy 80-309, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000537551, posiadającą NIP 5841000656 oraz REGON 190409115, zwaną dalej: „Administratorem” lub „GWO”) usług elektronicznych za pośrednictwem stron i serwisów internetowych działających w domenie www.gwo.pl (dalej: „Serwis”).
 2. Regulamin GWO jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usług dostępnych w Serwisie wymaga zapoznania się z treścią i akceptacji Regulaminu GWO.
 4. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu i Administratora treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
 5. Załącznikami do Regulaminu GWO, stanowiącymi jego integralną część, są:
  1. Polityka prywatności,
  2.  Informacje o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  3. Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemu PayU.pl,
  4. Zasady dotyczące prawa do odstąpienia od umowy,
  5. Zasady dotyczące odpowiedzialności za zgodność świadczenia z umową.

§ 2 PRZEDMIOT REGULACJI

 1. Regulamin GWO określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia za pośrednictwem Serwisu Usług przez Administratora oraz tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący działania Serwisu.
 2. Warunki składania zamówień oraz zasady korzystania z niektórych usług (w tym: Aplikacji, Multipodręczników) zakupionych lub udostępnionych za pośrednictwem Serwisu są zawarte w regulaminach tych usług. Rozpoczęcie korzystania z tych usług wymaga uprzedniego zapoznania się z regulaminem danego Zasobu i wyrażeniem zgody na jego treść.
 3. Zmiany Regulaminu GWO pozostają bez wpływu na warunki świadczenia Usług zamówionych i opłaconych przed wejściem w życie ww. zmian, z wyjątkiem konieczności modyfikacji warunków świadczenia Usług ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
 4. Zmiany regulaminów, o których mowa w ust. 2, pozostają bez wpływu na warunki świadczenia Usług, do których mają zastosowanie jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3 DEFINICJE

Definicje pojęć użytych w Regulaminie GWO:

 1. Serwis: strony i serwisy internetowe działające w domenie www.gwo.pl, stworzone przez i będące własnością Administratora, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z Zasobów oraz zakup usług lub produktów oferowanych przez Administratora drogą elektroniczną.
 2. Regulamin GWO: niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Usługi: opisane poniżej usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu na podstawie Regulaminu GWO.
 4. Materiały edukacyjne: Usługa polegająca na nieodpłatnym udostępnieniu (do przeglądania i/lub pobierania) na stronach Serwisu informacji oraz materiałów (w tym tekstów, grafiki i multimediów) o tematyce edukacyjnej skierowanych do Użytkowników, w tym do nauczycieli i uczniów, dostarczanych im za pośrednictwem Serwisu w wersji online lub offline.
 5. Pomoce dydaktyczne: Usługa polegająca na nieodpłatnym udostępnieniu (do przeglądania i/lub pobierania) informacji oraz materiałów (w tym tekstów, grafiki i multimediów) stanowiących pomoc dydaktyczną (np. testy, scenariusze, pomysły na lekcje, pomoce multimedialne) dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu będących Nauczycielami, dostarczanych im za pośrednictwem Serwisu w wersji online lub offline.
 6. Newsletter: Usługa polegająca na nieodpłatnym wysyłaniu na adres e-mail Użytkownika porad, artykułów i innych informacji na temat przedmiotu działalności Serwisu i Administratora.
 7. Poradnia: Usługa polegająca na nieodpłatnym umożliwieniu Użytkownikowi publikowania na wybranych stronach internetowych Serwisu własnych pytań, wypowiedzi oraz opracowaniu i dostarczeniu przez Administratora odpowiedzi na zamieszczone tam pytania.
 8. Aplikacje: programy multimedialne, programy komputerowe lub inne treści oferowane za pośrednictwem Serwisu przez Administratora Użytkownikowi do korzystania na zasadach odpłatnej, niewyłącznej licencji w wersji online (tj. te, z których korzystanie możliwe jest przy aktywnym dostępie do sieci internet) lub w wersji offline (tj. te, które do korzystania z nich nie wymagają aktywnego połączenia z internetem), świadczone na podstawie odrębnych regulaminów Aplikacji. Warunki zawierania umów na korzystanie z Aplikacji oraz warunki licencyjne korzystania z nich określają regulaminy poszczególnych Aplikacji.
 9. Multipodręczniki: elektroniczne wersje podręczników oferowane za pośrednictwem Serwisu przez Administratora Użytkownikowi do korzystania na zasadach niewyłącznej licencji w wersji online (tj. te, z których korzystanie możliwe jest przy aktywnym dostępie do sieci internet) lub w wersji offline na nośnikach. Zasady zawierania umów na korzystanie z Multipodręczników oraz warunki licencyjne korzystania z nich określają regulaminy poszczególnych Multipodręczników.
 10. Zasoby: wszelkie treści i materiały udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu, w tym Aplikacje i Multipodręczniki.
 11. Użytkownik: osoba korzystająca z Usług Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie GWO.
 12. Nauczyciel: osoba wykonująca zawód nauczyciela, spełniająca kryteria, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu GWO.
 13. Konto: konto założone przez Użytkownika w Serwisie, chronione nadanymi przez niego loginem i hasłem, założone zgodnie z warunkami § 4 Regulaminu.
 14. Urządzenie: komputer osobisty lub inne urządzenie z dostępem do internetu oraz odpowiednim oprogramowaniem wyszczególnionym w § 4 Regulaminu GWO, które umożliwia korzystanie z Serwisu.
 15. PayU.pl: jeden ze sposobów umożliwiających dokonywanie płatności za zakupy w Serwisie za pośrednictwem platformy płatności elektronicznych prowadzonej przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000274399, zgodnie z regulaminem tej platformy dostępnym na stronach internetowych serwisu lub www.payu.pl.

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE i WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W celu korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do Urządzenia spełniającego wymagania techniczne opisane na stronie Serwisu w zakładce „Wymagania systemowe” (lub podobnej).
 2. Warunkiem uzyskania możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu jest założenie indywidualnego konta Użytkownika Serwisu (dalej: „Konto”) i spełnienie przez Użytkownika warunków przewidzianych w treści Regulaminu GWO.
 3. Użytkownik w celu założenia Konta musi posiadać indywidualne, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z siecią Internet, SMS, połączeń telefonicznych) celem połączenia z Serwisem lub skorzystania z Usługi ponosi Użytkownik, zgodnie z cennikami dostawców, z usług których korzysta.
 5. W trakcie korzystania z Serwisu na Urządzeniu Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Wyrażenie zgody na otrzymywanie ww. plików może stanowić warunek uzyskania możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 6. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów Urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Administrator rekomenduje, aby przed dokonaniem płatności za korzystanie z Zasobów dostępnych w Serwisie Użytkownik sprawdził poprawność działania na swoim Urządzeniu poprzez uruchomienie testowej wersji produktu lub usługi (opcja: ”Wypróbuj program”, „Zobacz fragment” lub podobna).

§ 5 PROCEDURA REJESTRACJI W SERWISIE

 1. Użytkownik podczas procesu rejestracji dokonuje wyboru indywidualnego loginu i hasła, które służyć będą do logowania się do Konta.
 2. Minimalną liczbę znaków składających się na hasło i login określa Administrator.
 3. Założenie Konta uzależnione jest od wyrażenia zgody na treść Regulaminu GWO.
 4. Udzielenie prawa do korzystania z niektórych Usług może być uzależnione od spełniania dodatkowych kryteriów i wymogów przez Użytkownika, takich jak potwierdzenie statusu Nauczyciela lub prowadzenia działalności gospodarczej. W takim wypadku Użytkownicy zostaną poddani procesowi weryfikacji przez Administratora.
 5. Usługi przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli zostaną udostępnione jedynie tym Użytkownikom, którzy zostali zarejestrowani w bazie danych Administratora, jako członkowie KLUBU NAUCZYCIELI GWO albo – o ile nie są wpisani do takiej bazy danych – prześlą Administratorowi prawidłowo wypełniony i podpisany formularz dostępny za pośrednictwem strony www.gwo.pl/formularze.
 6. Administrator może zwrócić się do Użytkownika o uzupełnienie danych w celu weryfikacji posiadania statusu Nauczyciela lub w celu potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej.
 7. Status Użytkownika jest weryfikowany przez Administratora przez cały okres świadczenia Usługi. Jeżeli Administrator stwierdzi, że uprawnienia dostępu do Konta użytkownika o statusie Nauczyciela zostały przekazane osobie trzeciej nieposiadającej statusu Nauczyciela w rozumieniu ust. 5 powyżej – wówczas Administrator będzie uprawniony do zablokowania dostępu do Konta do czasu wyjaśnienia sprawy, a w razie potwierdzenia nieprawidłowości będzie uprawniony do usunięcia Konta.

§ 6 PROCEDURA ZAKUPÓW W SERWISIE

 1. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu dokonywać zakupów Aplikacji, Multipodręczników, publikacji wydawanych nakładem GWO oraz innych oferowanych w nim produktów lub Usług.
 2. Informacje o cenie, aktualnych warunkach rabatowych, warunkach zapłaty oraz terminach i kosztach dostawy poszczególnych Zasobów oferowanych odpłatnie za pośrednictwem Serwisu oraz o warunkach korzystania z nich dostępne są na stronach im poświęconych lub w księgarni internetowej.
 3. Użytkownik może składać dowolną liczbę zamówień.
 4. Użytkownik po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia.
 5. GWO przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu płatności, chyba że Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu płatności: „płatność przy odbiorze” lub „płatność z odroczonym terminem płatności”.
 6. Zamówienia Użytkowników złożone przed zmianą cennika lub oferty będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
 7. Zamówienia nieopłacone w terminie płatności określonym w zamówieniu nie wiążą żadnej ze stron i podlegają automatycznemu anulowaniu z upływem terminu płatności.
 8. Status realizacji zamówienia dostępny jest do wglądu w odpowiedniej zakładce na Koncie Użytkownika.
 9. Szczegółowe warunki zakupów uregulowane są w Regulaminach poszczególnych Zasobów.

 

§ 7  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia), z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Administratora drogą elektroniczną pod adresem kontakt@gwo.pl albo listem pod adresem jego siedziby. Oświadczenie przesyłane listem może zostać złożone na formularzu, którego wzór Użytkownik otrzymuje wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pierwszego uruchomienia Usługi przez Użytkownika przed upływem ww. terminu 14-dniowego.
 4. W wypadku skutecznego odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Użytkownika zostanie zwrócona nie później niż w terminie 14 dni na rachunek, z którego dokonano płatności.
 5. Ze względu na rozbieżności w procedurach odstąpienia od umów o świadczenie różnych Usług lub nabycie produktów, adresy, na które należy kierować oświadczenia o odstąpieniu mogą być różne. W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu zaleca się zapoznanie się z regulaminami poszczególnych Usług oraz z formularzem odstąpienia załączanym każdorazowo do potwierdzenia zamówienia.
 6. Szczegółowe zasady dotyczące odstąpienia od umowy zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość zawarte są w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

§ 8 USŁUGA NEWSLETTER

 1. Użytkownik Serwisu może wyrazić podczas procedury rejestracji zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej, informacji zawierających porady, artykuły oraz powiadomienia związane z aktualną działalnością GWO (m.in. informacje o usługach, nowościach wydawniczych, itp.) lub jego parterów handlowych (dalej: „Newsletter”).
 2. Udzielenie zgody na otrzymywanie Newslettera nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym (tzw. „check-box”).
 3. Otrzymywanie Newslettera jest bezpłatne, wysyłany jest on drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 4. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera wypełniając odpowiedni formularz dostępny na koncie Użytkownika. Rezygnacja z usługi Newsletter możliwa jest również po kliknięciu hiperlinku znajdującego się w treści każdego listu elektronicznego zawierającego treść Newslettera.
 5. Użytkownik, który nie wyraził zgody na otrzymywanie Newslettera w trakcie procesu rejestracji, będzie mógł zamówić tę Usługę w późniejszym terminie poprzez zaznaczenie odpowiedniego zamówienia w formularzu dostępnym na swoim koncie Użytkownika.

§ 9 MATERIAŁY EDUKACYJNE I POMOCE DYDAKTYCZNE

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Materiałów Edukacyjnych lub Pomocy dydaktycznych odbywa się na zasadach nieodpłatnej niewyłącznej licencji. Umowa licencyjna zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z danej Usługi.
 2. Licencja na ww. treści pobrane ze stron Serwisu albo udostępniane online za jego pośrednictwem jest nieodpłatna, niewyłączna i ograniczona w czasie i uprawnia do korzystania z materiałów jedynie we własnych celach dydaktycznych Użytkownika (bez prawa do zarobkowego wykorzystania).
 3. Użytkownik posiadający status Nauczyciela jest uprawniony do korzystania z ww. treści w ramach zajęć szkolnych (w tym między innymi do wyświetlania ich podczas zajęć szkolnych) oraz na potrzeby korepetycji realizowanych w ramach prowadzonej działalności zarobkowej.
 4. Licencja udzielona Użytkownikowi przez Administratora nie obejmuje prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Zasobów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędne do korzystania z Usług zgodnie z niniejszą umową licencyjną,
  2. udostępniania Usługi osobom trzecim poprzez umożliwienie skorzystania z niej na zasadzie udostępnienia loginu i hasła,
  3. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w Zasobach,
  4. podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Zasobów,
  5. rozpowszechniania, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub rozpowszechniania w internecie, zadań oraz innych Zasobów (w tym rysunków, zdjęć i tekstu tworzących warstwę wizualną Usługi).
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu GWO nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających powyższe warunki korzystania z Usług oraz prawa autorskie GWO kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 10 PORADNIA

 1. W ramach Poradni Administrator umożliwia Użytkownikowi publikowanie w przeznaczonym do tego celu miejscu na stronie internetowej Serwisu pytań i wypowiedzi.
 2. Zadanie pytania przez Użytkownika wymaga podania imienia i nazwiska oraz wypełnienia stosownego formularza.
 3. Administrator decyduje o tym, które z wypowiedzi napływających do Serwisu zostaną umieszczone i omówione w Poradni. Administrator opracowuje i publikuje odpowiedzi na wybrane przez siebie pytania.
 4. Opublikowanie nadesłanego pytania na forum jest uprawnieniem Administratora.
 5. Opublikowanie nadesłanego pytania następuje anonimowo.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wykorzystania przez Użytkowników wiadomości zawartych w opublikowanej odpowiedzi na pytania postawione w Poradni.
 7. Odpowiedzi nie są świadczeniem porad prawnych lub zawodowych przez Administratora.

§ 11 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA GWO

 1. Zasoby i cała pozostała zawartość Serwisu, w tym interfejsy, teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki oraz zawartość baz danych dostępnych w Serwisie stanowią własność intelektualną Administratora lub podmiotów, z którymi GWO zawarło stosowne umowy, i są one chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy udzielonej licencji.
 3. Zarobkowe wykorzystywanie, a także nieodpłatne udostępnianie w sieci internet treści pochodzących z Serwisu wymaga zgody Administratora.
 4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
 5. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Użytkownika może spowodować podjęcie kroków prawnych skutkujących odpowiedzialnością cywilną i/lub karną Użytkownika zgodnie z postanowieniami przepisów prawa.

§ 12 REKLAMACJE. ZASADY DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZGODNOŚĆ ŚWIADCZENIA Z UMOWĄ

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z działaniem Serwisu.
 2. Zasady dotyczące składania reklamacji dotyczących Usług lub wad sprzedanych produktów uregulowane są w Regulaminach poszczególnych Zasobów i Usług.
 3. Zasady dotyczące odpowiedzialności Administratora za zgodność świadczenia z umową uregulowane są w Załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu oraz w regulaminach poszczególnych Zasobów. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Załącznika nr 5 oraz Regulaminów poszczególnych Zasobów, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminów poszczególnych Zasobów i Usług.
 4. Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej Serwisu w zakładce „Kontakt”, drogą korespondencji e-mail kierowanej pod adresem kontakt@gwo.pl lub pisemnie pocztą pod adresem Administratora: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk – z dopiskiem „Reklamacja – usługi GWO”.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wady, usterki czy nieprawidłowości dotyczące świadczenia lub funkcjonowania Serwisu wynikające z:
  1. naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu GWO,
  2. udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim,
  3. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko i adres korespondencyjny) wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 7. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Jeżeli Administrator nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uznaje się, że uznało reklamację. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Administrator może powiadomić Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 8. Powyższe zapisy Regulaminu GWO nie ograniczają dalej idących praw Użytkowników będących konsumentem, a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownika wiąże Regulamin GWO w treści zaakceptowanej w chwili rejestracji w Serwisie, a w wypadku zmiany treści Regulaminu GWO – w treści zaakceptowanej przy pierwszym logowaniu do Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. W razie braku zgody na zmianę Regulaminu GWO Użytkownik może wypowiedzieć umowę zawartą z Administratorem z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie Regulaminu GWO. Będzie to skutkowało usunięciem Konta w Serwisie.
 3. Regulamin GWO oraz zawarte na jego podstawie umowy podlegają prawu polskiemu.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem oraz ich następcami prawnymi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych.
 5. Miejscem wykonania umów o świadczenie usług zawartych na podstawie Regulaminu GWO jest siedziba Administratora.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413 (kod pocztowy 80-309).

§ 2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w poniższych celach i w oparciu o wskazane niżej podstawy prawne.

 • Umożliwienie zrealizowania na rzecz Użytkowników usług takich jak dostęp do konta w Serwisie, realizacja zakupów w księgarni internetowej (sprzedaż i wysyłka zamówionych książek), dostęp do Zasobów, Materiałów Edukacyjnych i Pomocy Dydaktycznych.
 • Realizowanie obsługi posprzedażowej.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

 • Przesyłanie informacji o promocjach, produktach i ofertach GWO oraz jego partnerów.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

 • Prowadzenie marketingu bezpośredniego.
 • Zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym poprzez profilowanie (co nie będzie wywoływać wobec Użytkowników żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkowników) w oparciu o kryteria takie jak historia zakupów, nauczany przedmiot, poziom edukacyjny klasy i szkoły itp., co pozwoli na proponowanie ofert i rabatów dostosowanych do oczekiwań Użytkowników.
 • Prowadzenie statystyk i dokonywanie analiz w celu poprawy przez Administratora jakości produktów i świadczonych usług.
 • Ustalenie, dochodzenie, obrona roszczeń. Należy zwrócić uwagę, iż Administrator jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także musi być gotowy na odpieranie ewentualnych roszczeń skierowanych przeciwko niemu. To uprawnia Administratora do przetwarzania danych osobowych także w tym celu.
 • Dane mogą być przechowywane dla celów statystycznych, archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona praw Administratora, a także którym jest rozwój i podniesie jakości usług świadczonych przez Administratora.

 

 • Prowadzenie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa, w tym stosownych dokumentów księgowych, jak również przekazywanie osobom, których danych są przetwarzane, stosownych potwierdzeń wykonania usług (w tym faktury i rachunku).

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§ 3 Przekazywanie danych

Zgodnie z obowiązującym prawem dane Użytkowników Administrator może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, tzw. odbiorcom danych. Mogą być nimi podmioty uczestniczące w realizowaniu umów (podwykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy zajmujące się rozliczaniem transakcji online), podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające Administratorowi narzędzia informatyczne, zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych, a także świadczące usługi doradcze (np. księgowe, prawne). Dane zgodnie z prawem mogą być przekazywane na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko wtedy, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Dane Użytkowników nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

§ 4 Retencja danych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Administratora przez czas niezbędny do ich zrealizowania. Następnie dane przechowywane są przez czas, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy zawartej na skutek danej transakcji – do czasu przedawnienia roszczeń (dotyczy to również usług świadczonych nieodpłatnie). Część danych może być przechowywana dłużej, do czasu istnienia obowiązku prawnego, np. w związku z koniecznością dokumentowania transakcji (np. dane w fakturach, rachunkach) lub dla celów archiwalnych.

Gdy Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane będą przetwarzane przez czas posiadania przez Administratora produktów i usług skierowanych do osób, których dane są przetwarzane. Dane te będą poddawane okresowemu sprawdzaniu pod kątem ich aktualności i w wypadku stwierdzenia, że są nieaktualne, będą przez Administratora aktualizowane lub usuwane.

Jednocześnie, w celu dochowania obowiązku tzw. rozliczalności, dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym dla umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

§ 5 Dobrowolność podania danych

Dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez Użytkownika dobrowolnie. Prosimy pamiętać, że Administrator nie zobowiązywał Państwa do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym.

Jednakże dane osobowe mogą być niezbędne do realizacji umów (w tym postanowień regulaminów), które Użytkownik zawiera z Administratorem (np. na dostęp do Serwisu, jak również umów sprzedaży książek lub usług świadczonych drogą elektroniczną), a także do realizacji przysługujących Użytkownikom uprawnień. Brak podania danych skutkować może m.in. niemożliwością wykonania umowy, w tym korzystania z usług Administratora.

Podanie danych może nie być dobrowolne, jeżeli podania danych wymagają przepisy prawa. Wówczas Administrator może wymagać podania innych danych, niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

§ 6 Uprawnienia

 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z tych Usług, które są świadczone nieodpłatnie w sposób anonimowy albo jedynie przy użyciu pseudonimu (loginu).
 2. W odniesieniu do Usług, które są świadczone odpłatnie, wymagane jest podanie prawdziwych i aktualnych danych osobowych obejmujących dane wskazane w formularzu zamówienia danego produktu lub usługi.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz zakres tego przetwarzania nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 4. W wypadku wprowadzenia przez Administratora funkcjonalności Aplikacji w formie publicznego rankingu z wynikami uzyskiwanymi przez Użytkowników, warunkiem skorzystania z takiej funkcjonalności jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na wyświetlanie swoich danych (imienia oraz pierwszej i ostatniej litery nazwiska) wraz z wynikami na stronie internetowej Aplikacji. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w panelu administracyjnym Aplikacji.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania czy sprostowania (w tym poprawiania samodzielnego za pośrednictwem panelu administracyjnego dostępnego po zalogowaniu się na Konto).
 6. Użytkownik ma także prawo do usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, ma on prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Użytkownik się znalazł.

§ 7  Środki techniczne zastosowane przez Administratora w celu ochrony danych osobowych Użytkownika

Administrator zapobiega pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Użytkownika przesyłanych drogą elektroniczną poprzez zastosowanie następujących środków technicznych:

 1. zastosowanie przez Administratora oprogramowania umożliwiającego kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym Administratora a siecią publiczną oraz kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego Administratora;
 2. obowiązek uwierzytelniania Użytkownika hasłem składającym się z co najmniej z 6 znaków,
 3. zastosowanie środków kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia Użytkownika, które są przesyłane w sieci publicznej.

 

§ 8 Szczególne przypadki przetwarzania danych

 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Zasobów i Aplikacji (takich jak np. Lepsza Szkoła i Matlandia), Użytkownik będzie miał możliwość uzupełnienia dziennika elektronicznego (np. e-GWO dziennika). Nie jest to jednak niezbędne do korzystania z Zasobów i Aplikacji. Do dziennika elektronicznego można wpisywać dane identyfikujące uczniów. Administrator przestrzega jednak, iż do wpisania danych uczniów niezbędne jest zawarcie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych pomiędzy administratorem danych osobowych osób, które są wpisywane do dziennika (zwykle jest nim szkoła), a GWO. Umowa nie musi być sformułowana na piśmie (w formie papierowej) – zgodnie z RODO wystarczająca jest akceptacja umowy online (np. poprzez zaznaczenie „checkboxa”, kliknięcie linka aktywacyjnego itp.). Wówczas podmiot będący administratorem danych powierza ich przetwarzanie GWO. Aby powierzenie było skuteczne, podmiot ten musi dysponować zgodą rodziców lub prawnych opiekunów uczniów wpisywanych do dziennika elektronicznego na przetwarzanie ich danych osobowych w tym celu. Wpisanie danych do dziennika elektronicznego jest równoznaczne ze złożeniem w imieniu administratora danych oświadczenia, że zostały zebrane konieczne zgody na przetwarzanie danych osobowych wpisywanych uczniów. Wpisywanie danych uczniów bez tej zgody i bez zawarcia umowy nie jest dopuszczalne. Więcej informacji znajduje się w regulaminach poszczególnych usług, znajdujących się na stronach internetowych GWO.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać uzyskane przez GWO z innych źródeł, niż bezpośrednio od Użytkownika. Dzieje się tak w sytuacji, gdy inny podmiot (zwykle szkoła) składa zamówienie na dostęp do Zasobów dla poszczególnych Użytkowników w ramach większego zamówienia i podaje GWO imiona i nazwiska osób, które będą korzystały z Zasobów. W związku z tym GWO niniejszym informuje, że dane osobowe Użytkownika zostały uzyskane od podmiotu, który złożył GWO zamówienie, w ramach którego podał dane osobowe Użytkownika. O więcej informacji należy zwrócić się do podmiotu, który przekazał Użytkownikowi kod dostępu do poszczególnych Zasobów.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów.
 2. Administrator nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.
 3. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich.
 4. Administrator ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem oraz usprawniające korzystanie z Serwisu. Nie ma jednak możliwości całkowitego wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich.
 5. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (niezamówione wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami.
 6. Osoby dokonujące zakupów za pośrednictwem sieci Internet przy użyciu płatności elektronicznych powinny w sposób szczególny chronić informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych, kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemu PayU.pl

 1. Płatności za usługi zamawiane w Serwisie można dokonać w sposób wskazany w Serwisie podczas składania zamówienia.
 2. Jednym ze sposobów dokonania płatności jest skorzystanie z usług serwisu płatniczego payu.pl, obsługiwanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, kod pocztowy 60-166, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
 3. PayU.pl udostępnia, między innymi następujące sposoby płatności: przelew bankowy, e-transfer, płatność kartą kredytową/płatniczą, płatności SMS.
 4. Administrator nie pobiera dodatkowych opłat za dokonywane transakcje.
 5. Warunki realizacji płatności oraz związanej z tym odpowiedzialności serwisu payu.pl określa regulamin świadczenia usług przez PayU.pl, dostępny na stronie https://www.payu.pl/regulaminy . Płatności za pośrednictwem Systemu PayU.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności – w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
 6. Wykryte przez Administratora lub PayU.pl przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
 7. Użytkownik, po wybraniu na stronie Serwisu formy płatności za Usługi poprzez wybór opcji Systemu PayU.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w wypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu PayU.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w wypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu payu.pl będącego bankiem, a w wypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu PayU.pl.
 8. Dane Użytkownika wprowadzone do formularza zlecanej transakcji są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu payu.pl za pośrednictwem Systemu PayU.pl.
 9. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu PayU.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W wypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System PayU.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.
 10. Serwis payu.pl, przekazuje pocztą elektroniczną informację o dokonaniu płatności zarówno Użytkownikowi pod jego adresem poczty elektronicznej podanym w Serwisie oraz Administratorowi.
 11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu payu.pl, złożone do Administratora będą przekazywane do rozpatrzenia przez PayU.pl, na warunkach i w terminie określonym w Regulaminie payu.pl. Zgłaszając reklamację dotyczącą przebiegu płatności, Użytkownik zobowiązany jest podać w zgłoszeniu reklamacyjnym przynajmniej: numer, kwotę oraz datę transakcji realizowanej za pośrednictwem PayU.pl.

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 - Zasady dotyczące prawa odstąpienia od umowy

I. Postanowienia dotyczące konsumentów

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8 niniejszego Załącznika. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  1. pisemnie pod adresem: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, ul. Energetyczna 4, Kowale, 80-180 Gdańsk;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@gwo.pl.
 2. Zwrot produktu - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy należy dokonać na adres: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, ul. Energetyczna 4, Kowale, 80-180 Gdańsk.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz dodatkowo dołączany jest do potwierdzeń zamówień Usług lub produktów w Serwisie, wysyłanych przez Administratora po otrzymaniu zamówienia.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Administrator wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Produkty - rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:
  1. Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Administratora w Serwisie). Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Administrator nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  2. W przypadku produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Administratorowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
  3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) - będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 7. Produkty – treści cyfrowe lub usługi cyfrowe:
  1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie produktu/usługi - treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – Administrator od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z produktu/usługi – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Administratora, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Administratora; (3) zostały połączone przez Administratora z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Administrator na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych, lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Administratora. W przypadku odstąpienia od umowy Administrator może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Administratora nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Administratora, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie produktu/usługi – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej, lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. W przypadku produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Administratora w Serwisie, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. W przypadku produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
  3. W przypadku produktu - usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Administrator nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Administrator do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Administrator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) - inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Administrator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Administrator przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; (14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Administratora, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

 1. Zawarte w niniejszym Załączniku postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

II. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Postanowienia niniejszego działu II Załącznika oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkownika niebędącego konsumentem lub niebędącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Taki Użytkownik będzie niżej zwany „Przedsiębiorcą”.

2. Administratorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Administratora.

3. Administrator ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

4. Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (w tym Usług) ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia.

5. Odpowiedzialność Administratora w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Przedsiębiorcę w stosunku do Administratora, w tym także w przypadku braku zawarcia umowy sprzedaży lub niezwiązanych z umową sprzedaży. Administrator ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

7. Odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi za produkty/usługi, w tym za brak zgodności produktu/usługi z umową sprzedaży zostaje wyłączona.

8. Administrator ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania lub w tym samym terminie oświadczy o konieczności przedłużenia tego terminu, jeżeli rozpatrzenie reklamacji w terminie pierwotnym okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 - Zasady dotyczące odpowiedzialności za zgodność świadczenia z umową

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Administratora za zgodność świadczenia z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administrator obowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi produkt lub usługę zgodną z umową. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi za produkt lub usługę zakupioną przez Użytkownika niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące odpowiedzialności za zgodność z umową nabytej od Administratora rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionej przez Użytkownika będącego konsumentem określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności art. 43a - 43g tejże ustawy. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Administratora względem Użytkownika będącego konsumentem, w razie braku zgodności produktu z umową.

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące odpowiedzialności za zgodność z umową nabytej od Administratora usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionej przez Użytkownika będącego konsumentem określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności art. 43h – 43q tejże ustawy. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Administratora względem Użytkownika będącego konsumentem, w razie braku zgodności usługi lub produktu z umową.

5. W przypadku korzystania z roszczeń związanych z niezgodnością świadczeń z umową (składanie reklamacji, korzystanie z rękojmi) zaleca się podanie: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Administratora.

7. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Administrator może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Administratora.

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.