Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – Serwis GWO.PL

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - serwis GWO.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin GWO) wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) określa zasady świadczenia przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 411, kod pocztowy 80-309, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000537551, posiadającą NIP 5841000656 oraz REGON 190409115, zwaną dalej: „Administratorem” lub „GWO”) usług elektronicznych za pośrednictwem stron i serwisów internetowych działających w domenie www.gwo.pl (dalej: „Serwis”).
 2. Regulamin GWO jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usług dostępnych w Serwisie wymaga zapoznania się z treścią i akceptacji Regulaminu GWO.
 4. Załącznikami do Regulaminu GWO są: Polityka prywatności, Informacje o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemu PayU.pl.
 5. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu i Administratora treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

§ 2 PRZEDMIOT REGULACJI

 1. Regulamin GWO określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia za pośrednictwem Serwisu Usług przez Administratora oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Warunki składania zamówień oraz zasady korzystania z niektórych usług (w tym: Aplikacji, Multipodręczników) zakupionych lub udostępnionych za pośrednictwem Serwisu są zawarte w regulaminach tych usług. Rozpoczęcie korzystania z tych usług wymaga uprzedniego zapoznania się z regulaminem danego Zasobu i wyrażeniem zgody na jego treść.
 3. Zmiany Regulaminu GWO pozostają bez wpływu na warunki świadczenia Usług zamówionych i opłaconych przed wejściem w życie ww. zmian, z wyjątkiem konieczności modyfikacji warunków świadczenia Usług ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
 4. Zmiany regulaminów, o których mowa w ust. 2, pozostają bez wpływu na warunki świadczenia Usług, do których mają zastosowanie jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3 DEFINICJE

Definicje pojęć użytych w Regulaminie GWO:

 1. Serwis: strony i serwisy internetowe działające w domenie www.gwo.pl, stworzone przez i będące własnością Administratora, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z Zasobów oraz zakup usług lub produktów oferowanych przez Administratora drogą elektroniczną.
 2. Regulamin GWO: niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Usługi: opisane poniżej usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu na podstawie Regulaminu GWO.
 4. Materiały edukacyjne: Usługa polegająca na nieodpłatnym udostępnieniu (do przeglądania i/lub pobierania) na stronach Serwisu informacji oraz materiałów (w tym tekstów, grafiki i multimediów) o tematyce edukacyjnej skierowanych do Użytkowników, w tym do nauczycieli i uczniów, dostarczanych im za pośrednictwem Serwisu w wersji online lub offline.
 5. Pomoce dydaktyczne: Usługa polegająca na nieodpłatnym udostępnieniu (do przeglądania i/lub pobierania) informacji oraz materiałów (w tym tekstów, grafiki i multimediów) stanowiących pomoc dydaktyczną (np. testy, scenariusze, pomysły na lekcje, pomoce multimedialne) dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu będących Nauczycielami, dostarczanych im za pośrednictwem Serwisu w wersji online lub offline.
 6. Newsletter: Usługa polegająca na nieodpłatnym wysyłaniu na adres e-mail Użytkownika porad, artykułów i innych informacji na temat przedmiotu działalności Serwisu i Administratora.
 7. Aplikacje: programy multimedialne, programy komputerowe lub inne treści oferowane za pośrednictwem Serwisu przez Administratora Użytkownikowi do korzystania na zasadach odpłatnej, niewyłącznej licencji w wersji online (tj. te, z których korzystanie możliwe jest przy aktywnym dostępie do sieci internet) lub w wersji offline (tj. te, które do korzystania z nich nie wymagają aktywnego połączenia z internetem), świadczone na podstawie odrębnych regulaminów Aplikacji. Warunki zawierania umów na korzystanie z Aplikacji oraz warunki licencyjne korzystania z nich określają regulaminy poszczególnych Aplikacji.
 8. Multipodręczniki: elektroniczne wersje podręczników oferowane za pośrednictwem Serwisu przez Administratora Użytkownikowi do korzystania na zasadach niewyłącznej licencji w wersji online (tj. te, z których korzystanie możliwe jest przy aktywnym dostępie do sieci internet) lub w wersji offline na nośnikach. Zasady zawierania umów na korzystanie z Multipodręczników oraz warunki licencyjne korzystania z nich określają regulaminy poszczególnych Multipodręczników.
 9. Zasoby: wszelkie treści i materiały udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu, w tym Aplikacje i Multipodręczniki.
 10. Użytkownik: osoba korzystająca z Usług Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie GWO.
 11. Nauczyciel: osoba wykonująca zawód nauczyciela, spełniająca kryteria, o których mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu GWO.
 12. Konto: konto założone przez Użytkownika w Serwisie, chronione nadanymi przez niego loginem i hasłem, założone zgodnie z warunkami § 4 Regulaminu.
 13. Urządzenie: komputer osobisty lub inne urządzenie z dostępem do internetu oraz odpowiednim oprogramowaniem wyszczególnionym w § 4 Regulaminu GWO, które umożliwia korzystanie z Serwisu.
 14. PayU.pl: jeden ze sposobów umożliwiających dokonywanie płatności za zakupy w Serwisie za pośrednictwem platformy płatności elektronicznych prowadzonej przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000274399, zgodnie z regulaminem tej platformy dostępnym na stronach internetowych serwisu lub www.payu.pl.

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE i WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W celu korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do Urządzenia spełniającego wymagania techniczne opisane na stronie Serwisu w zakładce „Wymagania systemowe” (lub podobnej).
 2. Warunkiem uzyskania możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu jest założenie indywidualnego konta Użytkownika Serwisu (dalej: „Konto”) i spełnienie przez Użytkownika warunków przewidzianych w treści Regulaminu GWO.
 3. Użytkownik w celu założenia Konta musi posiadać indywidualne, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z siecią internet, SMS, połączeń telefonicznych) celem połączenia z Serwisem lub skorzystania z Usługi ponosi Użytkownik, zgodnie z cennikami dostawców, z usług których korzysta.
 5. W trakcie korzystania z Serwisu na Urządzeniu Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Wyrażenie zgody na otrzymywanie ww. plików może stanowić warunek uzyskania możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 6. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów Urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Administrator rekomenduje, aby przed dokonaniem płatności za korzystanie z Zasobów dostępnych w Serwisie Użytkownik sprawdził poprawność działania na swoim Urządzeniu poprzez uruchomienie testowej wersji produktu lub usługi (opcja: ”Wypróbuj program”, „Zobacz fragment” lub podobna).

§ 5 PROCEDURA REJESTRACJI W SERWISIE

 1. Użytkownik podczas procesu rejestracji dokonuje wyboru indywidualnych loginu i hasła, które służyć będą do logowania się do Konta.
 2. Minimalną liczbę znaków składających się na hasło i login określa Administrator.
 3. Założenie Konta uzależnione jest od wyrażenia zgody na treść Regulaminu GWO.

§ 6 STATUS NAUCZYCIELA I STATUS CZŁONKA KLUBU GWO

 1. Udzielenie prawa do korzystania z niektórych Usług może być uzależnione od spełniania dodatkowych kryteriów i wymogów przez Użytkownika, takich jak potwierdzenie statusu Nauczyciela, statusu członka Klubu GWO lub prowadzenia działalności gospodarczej. W takich przypadkach Użytkownicy zostaną poddani procesowi weryfikacji przez Administratora, w wyniku którego Administrator zdecyduje o udzieleniu albo nieudzieleniu prawa do korzystania z niektórych Usług.
 2. Administrator może zwrócić się do Użytkownika o uzupełnienie danych w celu weryfikacji posiadania statusu Nauczyciela lub członka Klubu GWO lub w celu potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Usługi przeznaczone wyłącznie dla Nauczycieli zostaną udostępnione jedynie tym Użytkownikom, którzy zostali zarejestrowani w bazie danych Administratora, jako członkowie Klubu GWO albo – o ile nie są wpisani do takiej bazy danych – prześlą Administratorowi prawidłowo wypełniony i podpisany formularz – tzw. kartę nauczyciela – dostępną za pośrednictwem strony www.gwo.pl/formularze. Administrator może odmówić zarejestrowania Użytkownika, jako Nauczyciela lub członka Klubu GWO, jeżeli Użytkownik nie jest nauczycielem lub, odpowiednio, jeżeli Użytkownik nie spełni warunków przyjęcia do Klubu GWO ustalonych przez Administratora w danym roku szkolnym.
 4. Status Użytkownika jest weryfikowany przez Administratora przez cały okres świadczenia Usługi. Jeżeli Administrator stwierdzi, że uprawnienia dostępu do Konta użytkownika o statusie Nauczyciela zostały przekazane osobie trzeciej nieposiadającej statusu Nauczyciela w rozumieniu ust. 3 powyżej, jak również w sytuacji nadania statusu Nauczyciela lub uczestnika Klubu GWO Użytkownikowi, który nie jest nauczycielem lub nie spełnia kryteriów wymaganych do uczestnictwa w Klubie GWO– wówczas Administrator będzie uprawniony do zablokowania dostępu do Konta do czasu wyjaśnienia sprawy, a w razie potwierdzenia nieprawidłowości będzie uprawniony do usunięcia Konta, obniżenia uprawnień Konta, zmiany statusu Użytkownika, jak również odłączenia Użytkownikowi wszelkich Zasobów, do których uzyskał dostęp posługując się nieprawidłowym statusem.
 5. Z uczestnictwem w Klubie GWO mogą wiązać się dodatkowe uprawnienia określane przez Administratora, w tym między innymi (przykładowo) możliwość uzyskania rabatów w księgarni internetowej Administratora, dostępu do Materiałów Edukacyjnych i Pomocy Dydaktycznych niedostępnych dla innych Uczestników lub dostępnych wyłącznie odpłatnie, dostępu do aplikacji i usług takich jak LEPSZA SZKOŁA, fizycznie wysyłanego pakietu materiałów promocyjnych i marketingowych, przy czym liczba pakietów będzie ograniczona. Rodzaj i zakres uprawnień, w tym skład pakietu materiałów promocyjnych jest ustalany przez Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo różnicowania uprawnień przyznawanych poszczególnym członkom Klubu GWO. Informacje na temat powyższych uprawnień są publikowane przez Administratora na jego stronie internetowej lub w wiadomościach e-mail kierowanych do Użytkowników.

 

 

§ 7 PROCEDURA ZAKUPÓW W SERWISIE

 1. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu dokonywać zakupów Aplikacji, Multipodręczników, publikacji wydawanych nakładem GWO oraz innych oferowanych na nim produktów lub Usług.
 2. Informacje o cenie, aktualnych warunkach rabatowych, warunkach zapłaty oraz terminach i kosztach dostawy poszczególnych Zasobów oferowanych odpłatnie za pośrednictwem Serwisu oraz o warunkach korzystania z nich dostępne są na stronach im poświęconych lub w księgarni internetowej.
 3. Użytkownik może składać dowolną liczbę zamówień.
 4. Użytkownik po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia.
 5. GWO przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu płatności, chyba że Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu płatności: „płatność przy odbiorze” lub „płatność z odroczonym terminem płatności”.
 6. Zamówienia Użytkowników złożone przed zmianą cennika lub oferty będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
 7. Zamówienia nieopłacone w terminie płatności określonym w zamówieniu nie wiążą żadnej ze stron i podlegają automatycznemu anulowaniu z upływem terminu płatności.
 8. Status realizacji zamówienia dostępny jest do wglądu w odpowiedniej zakładce na Koncie Użytkownika.
 9. Szczegółowe warunki zakupów uregulowane są w Regulaminach poszczególnych Zasobów.
 10. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia), z zastrzeżeniem ust. 12.
 11. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Administratora drogą elektroniczną pod adresem kontakt@gwo.pl albo faxem pod numerem 58 764 61 35 (koszt połączenia: według taryfy operatora) albo listem pod adresem jego siedziby. Oświadczenie przesyłane listem może zostać złożone na formularzu, którego wzór Użytkownik otrzymuje wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pierwszego uruchomienia Usługi przez Użytkownika przed upływem ww. terminu 14-dniowego.
 13. W wypadku skutecznego odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Użytkownika zostanie zwrócona nie później niż w terminie 14 dni na rachunek, z którego dokonano płatności.

§ 8 NEWSLETTER

 1. Użytkownik Serwisu może wyrazić podczas procedury rejestracji zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej, informacji zawierających porady, artykuły oraz powiadomienia związane z aktualną działalnością GWO (m.in. informacje o usługach, nowościach wydawniczych, itp.) lub jego parterów handlowych (dalej: „Newsletter”).
 2. Udzielenie zgody na otrzymywanie Newslettera nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym (tzw. „check-box”).
 3. Otrzymywanie Newslettera jest bezpłatne, wysyłany jest on drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 4. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera wypełniając odpowiedni formularz dostępny na koncie Użytkownika. Rezygnacja z usługi Newsletter możliwa jest również po kliknięciu hiperlinku znajdującego się w treści każdego listu elektronicznego zawierającego treść Newslettera.
 5. Użytkownik, który nie wyraził zgody na otrzymywanie Newslettera w trakcie procesu rejestracji, będzie mógł zamówić tę Usługę w późniejszym terminie poprzez zaznaczenie odpowiedniego zamówienia w formularzu dostępnym na swoim koncie Użytkownika.

§ 9 MATERIAŁY EDUKACYJNE I POMOCE DYDAKTYCZNE

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Materiałów Edukacyjnych lub Pomocy dydaktycznych odbywa się na zasadach nieodpłatnej lub odpłatnej niewyłącznej licencji. Umowa licencyjna zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z danej Usługi.
 2. Licencja na ww. treści pobrane ze stron Serwisu albo udostępniane online za jego pośrednictwem jest nieodpłatna, niewyłączna i ograniczona w czasie i uprawnia do korzystania z materiałów jedynie we własnych celach dydaktycznych Użytkownika (bez prawa do zarobkowego wykorzystania).
 3. Użytkownik posiadający status Nauczyciela jest uprawniony do korzystania z ww. treści w ramach zajęć szkolnych (w tym między innymi do wyświetlania ich podczas zajęć szkolnych) oraz na potrzeby korepetycji realizowanych w ramach prowadzonej działalności zarobkowej.
 4. Licencja udzielona Użytkownikowi przez Administratora nie obejmuje prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Zasobów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędne do korzystania z Usług zgodnie z niniejszą umową licencyjną,
  2. udostępniania Usługi osobom trzecim poprzez umożliwienie skorzystania z niej na zasadzie udostępnienia loginu i hasła,
  3. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w Zasobach,
  4. podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Zasobów,
  5. rozpowszechniania, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub rozpowszechniania w internecie, zadań oraz innych Zasobów (w tym rysunków, zdjęć i tekstu tworzących warstwę wizualną Usługi).
 5. Administrator jest uprawniony do różnicowania dostępu do poszczególnych Materiałów Edukacyjnych lub Pomocy Dydaktycznych określonym Użytkownikom, w tym posiadającym status Nauczyciela. Uzyskanie wyżej opisanego dostępu może być uwarunkowane spełnieniem dodatkowych kryteriów ustalanych przez Administratora.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu GWO nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających powyższe warunki korzystania z Usług oraz prawa autorskie GWO kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 10 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA GWO

 1. Zasoby i cała pozostała zawartość Serwisu, w tym interfejsy, teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki oraz zawartość baz danych dostępnych w Serwisie stanowią własność intelektualną Administratora lub podmiotów, z którymi GWO zawarło stosowne umowy, i są one chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy udzielonej licencji.
 3. Zarobkowe wykorzystywanie, a także nieodpłatne udostępnianie w sieci internet treści pochodzących z Serwisu wymaga zgody Administratora.
 4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
 5. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Użytkownika może spowodować podjęcie kroków prawnych skutkujących odpowiedzialnością cywilną i/lub karną Użytkownika zgodnie z postanowieniami przepisów prawa.

§ 11 REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z działaniem Serwisu.
 2. Zasady dotyczące składania reklamacji dotyczące jakości Usług lub wad sprzedanych produktów uregulowane są w Regulaminach poszczególnych Zasobów.
 3. Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej Serwisu w zakładce „Kontakt” lub pisemnie pod adresem Administratora: GWO, al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk – z dopiskiem „Reklamacja – usługi GWO”.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wady, usterki czy nieprawidłowości dotyczące świadczenia lub funkcjonowania Serwisu wynikające z:
  1. naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu GWO,
  2. udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim,
  3. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko i adres korespondencyjny) wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 6. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Administrator powiadamia Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 7. Powyższe zapisy Regulaminu GWO nie ograniczają dalej idących praw Użytkowników będących konsumentem, a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownika wiąże Regulamin GWO w treści zaakceptowanej w chwili rejestracji w Serwisie, a w wypadku zmiany treści Regulaminu GWO – w treści zaakceptowanej przy pierwszym logowaniu do Serwisu po wejściu w życie zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. W razie braku zgody na zmianę Regulaminu GWO Użytkownik może wypowiedzieć umowę zawartą z Administratorem z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie Regulaminu GWO.
 3. Regulamin GWO oraz zawarte na jego podstawie umowy podlegają prawu polskiemu.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem lub Użytkownikiem oraz ich następcami prawnymi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych.
 5. Miejscem wykonania umów o świadczenie usług zawartych na podstawie Regulaminu GWO jest siedziba Administratora.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 411 (kod pocztowy 80-309).

§ 2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w poniższych celach i w oparciu o wskazane niżej podstawy prawne.

 • Umożliwienie zrealizowania na rzecz Użytkowników usług takich jak dostęp do konta w Serwisie, realizacja zakupów w księgarni internetowej (sprzedaż i wysyłka zamówionych książek), dostęp do Zasobów, Materiałów Edukacyjnych i Pomocy Dydaktycznych.
 • Realizowanie obsługi posprzedażowej.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 • Przesyłanie informacji o promocjach, produktach i ofertach GWO oraz jego partnerów.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 • Prowadzenie marketingu bezpośredniego.
 • Zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym poprzez profilowanie (co nie będzie wywoływać wobec Użytkowników żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkowników) w oparciu o kryteria takie jak historia zakupów, nauczany przedmiot, poziom edukacyjny klasy i szkoły itp., co pozwoli na proponowanie ofert i rabatów dostosowanych do oczekiwań Użytkowników.
 • Prowadzenie statystyk i dokonywanie analiz w celu poprawy przez Administratora jakości produktów i świadczonych usług.
 • Ustalenie, dochodzenie, obrona roszczeń. Należy zwrócić uwagę, iż Administrator jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także musi być gotowy na odpieranie ewentualnych roszczeń skierowanych przeciwko niemu. To uprawnia Administratora do przetwarzania danych osobowych także w tym celu.
 • Dane mogą być przechowywane dla celów statystycznych, archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona praw Administratora, a także którym jest rozwój i podniesie jakości usług świadczonych przez Administratora.

 • Prowadzenie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa, w tym stosownych dokumentów księgowych, jak również przekazywanie osobom, których danych są przetwarzane, stosownych potwierdzeń wykonania usług (w tym faktury i rachunku).

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§ 3 Przekazywanie danych

Zgodnie z obowiązującym prawem dane Użytkowników Administrator może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, tzw. odbiorcom danych. Mogą być nimi podmioty uczestniczące w realizowaniu umów (podwykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy zajmujące się rozliczaniem transakcji online), podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające Administratorowi narzędzia informatyczne, zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych, a także świadczące usługi doradcze (np. księgowe, prawne). Dane zgodnie z prawem mogą być przekazywane na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko wtedy, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Dane Użytkowników nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

§ 4 Retencja danych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Administratora przez czas niezbędny do ich zrealizowania. Następnie dane przechowywane są przez czas, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy zawartej na skutek danej transakcji – do czasu przedawnienia roszczeń (dotyczy to również usług świadczonych nieodpłatnie). Część danych może być przechowywana dłużej, do czasu istnienia obowiązku prawnego, np. w związku z koniecznością dokumentowania transakcji (np. dane w fakturach, rachunkach) lub dla celów archiwalnych.

Gdy Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane będą przetwarzane przez czas posiadania przez Administratora produktów i usług skierowanych do osób, których dane są przetwarzane. Dane te będą poddawane okresowemu sprawdzaniu pod kątem ich aktualności i w wypadku stwierdzenia, że są nieaktualne, będą przez Administratora aktualizowane lub usuwane.

Jednocześnie, w celu dochowania obowiązku tzw. rozliczalności, dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym dla umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

§ 5 Dobrowolność podania danych

Dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez Użytkownika dobrowolnie. Prosimy pamiętać, że Administrator nie zobowiązywał Państwa do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym.

Jednakże dane osobowe mogą być niezbędne do realizacji umów (w tym postanowień regulaminów), które Użytkownik zawiera z Administratorem (np. na dostęp do Serwisu, jak również umów sprzedaży książek lub usług świadczonych drogą elektroniczną), a także do realizacji przysługujących Użytkownikom uprawnień. Brak podania danych skutkować może m.in. niemożliwością wykonania umowy, w tym korzystania z usług Administratora.

Podanie danych może nie być dobrowolne, jeżeli podania danych wymagają przepisy prawa. Wówczas Administrator może wymagać podania innych danych, niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

§ 6 Uprawnienia

 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z tych Usług, które są świadczone nieodpłatnie w sposób anonimowy albo jedynie przy użyciu pseudonimu (loginu).
 2. W odniesieniu do Usług, które są świadczone odpłatnie, wymagane jest podanie prawdziwych i aktualnych danych osobowych obejmujących dane wskazane w formularzu zamówienia danego produktu lub usługi.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz zakres tego przetwarzania nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 4. W wypadku wprowadzenia przez Administratora funkcjonalności Aplikacji w formie publicznego rankingu z wynikami uzyskiwanymi przez Użytkowników, warunkiem skorzystania z takiej funkcjonalności jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na wyświetlanie swoich danych (imienia oraz pierwszej i ostatniej litery nazwiska) wraz z wynikami na stronie internetowej Aplikacji. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w panelu administracyjnym Aplikacji.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania czy sprostowania (w tym poprawiania samodzielnego za pośrednictwem panelu administracyjnego dostępnego po zalogowaniu się na Konto).
 6. Użytkownik ma także prawo do usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, ma on prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Użytkownik się znalazł.

§ 7  Środki techniczne zastosowane przez Administratora w celu ochrony danych osobowych Użytkownika

Administrator zapobiega pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Użytkownika przesyłanych drogą elektroniczną poprzez zastosowanie następujących środków technicznych:

 1. zastosowanie przez Administratora oprogramowania umożliwiającego kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym Administratora a siecią publiczną oraz kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego Administratora;
 2. obowiązek uwierzytelniania Użytkownika hasłem składającym się z co najmniej z 6 znaków,
 3. zastosowanie środków kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia Użytkownika, które są przesyłane w sieci publicznej.

§ 8 Szczególne przypadki przetwarzania danych

 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Zasobów i Aplikacji (takich jak np. Lepsza Szkoła i Matlandia), Użytkownik będzie miał możliwość uzupełnienia dziennika elektronicznego (np. e-GWO dziennika). Nie jest to jednak niezbędne do korzystania z Zasobów i Aplikacji. Do dziennika elektronicznego można wpisywać dane identyfikujące uczniów. Administrator przestrzega jednak, iż do wpisania danych uczniów niezbędne jest zawarcie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych pomiędzy administratorem danych osobowych osób, które są wpisywane do dziennika (zwykle jest nim szkoła), a GWO. Umowa nie musi być sformułowana na piśmie (w formie papierowej) – zgodnie z RODO wystarczająca jest akceptacja umowy online (np. poprzez zaznaczenie „checkboxa”, kliknięcie linka aktywacyjnego itp.). Wówczas podmiot będący administratorem danych powierza ich przetwarzanie GWO. Aby powierzenie było skuteczne, podmiot ten musi dysponować zgodą rodziców lub prawnych opiekunów uczniów wpisywanych do dziennika elektronicznego na przetwarzanie ich danych osobowych w tym celu. Wpisanie danych do dziennika elektronicznego jest równoznaczne ze złożeniem w imieniu administratora danych oświadczenia, że zostały zebrane konieczne zgody na przetwarzanie danych osobowych wpisywanych uczniów. Wpisywanie danych uczniów bez tej zgody i bez zawarcia umowy nie jest dopuszczalne. Więcej informacji znajduje się w regulaminach poszczególnych usług, znajdujących się na stronach internetowych GWO.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać uzyskane przez GWO z innych źródeł, niż bezpośrednio od Użytkownika. Dzieje się tak w sytuacji, gdy inny podmiot (zwykle szkoła) składa zamówienie na dostęp do Zasobów dla poszczególnych Użytkowników w ramach większego zamówienia i podaje GWO imiona i nazwiska osób, które będą korzystały z Zasobów. W związku z tym GWO niniejszym informuje, że dane osobowe Użytkownika zostały uzyskane od podmiotu, który złożył GWO zamówienie, w ramach którego podał dane osobowe Użytkownika. O więcej informacji należy zwrócić się do podmiotu, który przekazał Użytkownikowi kod dostępu do poszczególnych Zasobów.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Działanie globalnej sieci internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów.
 2. Administrator nie ma wpływu na działanie i dostępność internetu.
 3. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich.
 4. Administrator ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem oraz usprawniające korzystanie z Serwisu. Nie ma jednak możliwości całkowitego wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich.
 5. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internet należą konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (niezamówione wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami.
 6. Osoby dokonujące zakupów za pośrednictwem sieci internet przy użyciu tzw. „płatności elektronicznych” powinny w sposób szczególny chronić informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych, kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemu PayU.pl

 1. Płatności za usługi zamawiane w Serwisie można dokonać w sposób wskazany w Serwisie podczas składania zamówienia.
 2. Jednym ze sposobów dokonania płatności jest skorzystanie z usług serwisu płatniczego payu.pl, obsługiwanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, kod pocztowy 60-166, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
 3. PayU.pl udostępnia, między innymi następujące sposoby płatności: przelew bankowy, e-transfer, płatność kartą kredytową/płatniczą, płatności SMS.
 4. Administrator nie pobiera dodatkowych opłat za dokonywane transakcje.
 5. Warunki realizacji płatności oraz związanej z tym odpowiedzialności serwisu payu.pl określa regulamin świadczenia usług przez PayU.pl, dostępny na stronie https://www.payu.pl/regulaminy . Płatności za pośrednictwem Systemu PayU.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności – w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
 6. Wykryte przez Administratora lub PayU.pl przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
 7. Użytkownik, po wybraniu na stronie Serwisu formy płatności za Usługi poprzez wybór opcji Systemu PayU.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w wypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu PayU.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w wypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu payu.pl będącego bankiem, a w wypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu PayU.pl.
 8. Dane Użytkownika wprowadzone do formularza zlecanej transakcji są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu payu.pl za pośrednictwem Systemu PayU.pl.
 9. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu PayU.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W wypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System PayU.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.
 10. Serwis payu.pl, przekazuje pocztą elektroniczną informację o dokonaniu płatności zarówno Użytkownikowi pod jego adresem poczty elektronicznej podanym w Serwisie oraz Administratorowi.
 11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu payu.pl, złożone do Administratora będą przekazywane do rozpatrzenia przez PayU.pl, na warunkach i w terminie określonym w Regulaminie payu.pl. Zgłaszając reklamację dotyczącą przebiegu płatności, Klient zobowiązany jest podać w zgłoszeniu reklamacyjnym przynajmniej: numer, kwotę oraz datę transakcji realizowanej za pośrednictwem PayU.pl.
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.