Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – Księgarnia

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - księgarnia

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin) są prawa i obowiązki Użytkownika i GWO dotyczące dokonywania zakupów za pośrednictwem księgarni internetowej prowadzonej przez GWO w Serwisie za pośrednictwem strony www.gwo.pl/ksiegarnia (dalej zwaną Księgarnią).
 2. Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną - Serwis GWO.PL dostępnym na www.gwo.pl/regulaminy/ (zwanym dalej Regulaminem GWO), chyba że inne znaczenie nadano im w niniejszym Regulaminie.
 3. Z Księgarni mogą korzystać Użytkownicy oraz osoby, które nie zalogowały się do Konta Użytkownika w Serwisie, w tym nie zarejestrowały wcześniej Konta Użytkownika w Serwisie (dalej zwane: Użytkownikami Niezarejestrowanymi).
 4. Użytkownicy Niezarejestrowani oraz Użytkownicy będą zwani dalej łącznie Klientami.
 5. Niniejszy Regulamin nie uchyla ani nie wyłącza stosowania Regulaminu GWO, który został zaakceptowany przez Użytkownika w chwili rejestracji w Serwisie, w szczególności warunków korzystania z Konta Użytkownika. Do Użytkowników Niezarejestrowanych stosuje się również postanowienia Regulaminu GWO odpowiednio, w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie. Klienta wiążą postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu GWO. W razie sprzeczności między postanowieniami Regulaminu i Regulaminu GWO, zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu.
 6. Regulamin nie obejmuje praw i obowiązków Klienta związanych z zakupem i uzyskaniem innych Usług oraz Aplikacji za pośrednictwem Serwisu. Kwestie te są określone przez odrębne regulaminy regulujące warunki świadczenia tych usług.

§ 2 Procedura zakupu

 1. Złożenie zamówienia
  1. Zamówienia na zakup książek i innych produktów dostępnych za pośrednictwem Księgarni można składać po zalogowaniu do Konta w Serwisie lub bez zalogowania za pośrednictwem formularza online.
  2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie i na warunkach podanych na stronie Księgarni.
  3. Klient po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia.
  4. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na aktualny adres e-mail Użytkownika ujawniony na Koncie Użytkownika albo w przypadku zakupów dokonywanych bez zalogowania, na adres wskazany przez Użytkownika Niezarejestrowanego w formularzu podczas składania zamówienia.
  5. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera m.in.:
   1. pełne dane adresowe GWO i Klienta,
   2. określenie zamówionego towaru,
   3. numer zamówienia przydzielony przez GWO,
   4. cenę (obejmującą wszystkie jej składniki, w tym udzielone rabaty, a także należne podatki),
   5. zasady zapłaty ceny albo potwierdzenia jej zapłaty,
   6. w przypadku zamówień złożonych przez Klientów, którzy są konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego – pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni wraz ze wzorem formularza odstąpienia – z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie i stosownych przepisach prawa,
   7. informacje o miejscu i sposobie składania reklamacji.
 2. Cena
  1. Ceny produktów dostępnych za pośrednictwem strony internetowej Księgarni są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
  2. GWO może udzielić Klientom rabatów od cen detalicznych zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie Księgarni. Rabaty nie sumują się.
  3. Zamówienia Klientów złożone przed zmianą cennika lub oferty będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
 1. Termin i forma płatności. Sposób dostawy
  1. GWO udostępnia poszczególnym kategoriom Klientów różne formy płatności (przykładowo: przelew bankowy, płatności elektroniczne, karta kredytowa), a aktualna informacja na ten temat znajduje się w treści formularza zamówienia.
  2. Wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy książek Klient dokonuje poprzez zaznaczenie właściwych pól w formularzu zamówienia.
  3. Warunki dokonywania płatności realizowanych za pośrednictwem PayU.pl określa Załącznik nr 3 do Regulaminu GWO (Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemu PayU.pl).
 1. Anulowanie zamówienia
  1. Zamówienie złożone przez Klienta powinno być opłacone:
   1. niezwłocznie – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pośrednictwem PayU.pl,
   2. w terminie 10 dni licząc od dnia złożenia zamówienia – w przypadku płatności za towar zwykłym przelewem bankowym lub przekazem pocztowym,
  2. Zamówienia nie opłacone w terminie płatności określonym powyżej nie wiążą żadnej ze stron i podlegają automatycznemu anulowaniu.
 1. Zawarcie umowy
  1. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru dochodzi odpowiednio:
   1. przy zamówieniach produktów realizowanych ze wskazaniem sposobu dostawy i płatności jako: „płatność przy dostawie” – z momentem wysłania zamówienia przez GWO,
   2. przy pozostałych zamówieniach – z chwilą otrzymania przez GWO płatności za złożone zamówienie (GWO wysyła książki po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar).
 1. Faktury VAT
  1. Każda sprzedaż produktów zostanie potwierdzona fakturą VAT wystawioną zgodnie z danymi wpisanymi w odpowiedniej części formularza zamówienia.
  2. Faktura VAT zostanie dostarczona wraz z towarem, chyba że co innego wynika z treści złożonego zamówienia.
 1. Koszty wysyłki
  1. Aktualna informacja o kosztach wysyłki podawana jest na stronie Księgarni lub w formularzu zamówienia.
  2. Koszt wysyłki ponosi Klient, chyba że co innego wynika z treści oferty dostępnej na stronie (w szczególności, koszt wysyłki ponosi GWO jeżeli łączna wartość złożonego zamówienia przekroczy kwotę podaną na stronie Księgarni, a uprawniającą do otrzymania dostawy na koszt GWO).
 1. Terminy dostawy
  1. Prawidłowo złożone i opłacone zamówienia są realizowane w ciągu 14 dni kalendarzowych.
  2. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu realizacji dostawy przez przewoźników (Poczta Polska/firma kurierska).
  3. Terminy dostarczania przesyłek są regulowane przepisami Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
  4. W razie ograniczonej liczby egzemplarzy poszczególnych zamówionych produktów, GWO będzie realizować zamówienia według kolejności ich otrzymania.
  5. Jeżeli niektóre z zamówionych produktów nie będą dostępne przed upływem terminu realizacji, GWO skontaktuje się drogą elektroniczną lub telefonicznie z Klientem, aby ustalić dalsze losy zamówienia. Brak odpowiedzi ze strony kupującego powoduje wstrzymanie realizacji całości zamówienia.
  6. GWO realizuje zamówienia osób fizycznych (konsumentów) wyłącznie z terenu Polski.
  7. Status realizacji zamówienia dostępny jest do wglądu w panelu „Moje GWO” na Koncie Użytkownika. Użytkownik Niezarejestrowany nie ma możliwości śledzenia statusu realizacji zamówienia.
  8. W przypadku zamówień łączonych na książki i Aplikacje – warunki dostawy (oraz uruchomienia) Aplikacji są uregulowane w regulaminie danej Aplikacji.

§ 3 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie, może odstąpić od umowy i zwrócić zamówioną książkę bez względu na przyczynę w terminie 14 dni od daty doręczenia jej albo innej wskazanej przez niego osobie przesyłki zawierającej zamówiony towar. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest nadanie przesyłki przez Klienta. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik do potwierdzenia złożenia zamówienia.
 2. Zakupiony towar należy odesłać wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres: GWO, ul. Energetyczna 4, Kowale – gmina Kolbudy, 80-180 Gdańsk.
 3. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. W razie odstąpienia od umowy i zwrotu towaru (dotyczy książek) płatność zrealizowana przez Klienta zostanie zwrócona nie później niż w terminie 14 dni na rachunek, z którego dokonano płatności.

§ 4 Reklamacje zamówionych książek

 1. GWO ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionych książek.
 2. Reklamacje można składać pocztą elektroniczną pod adresem reklamacje@gwo.pl (wpisując w temacie: „reklamacja”), za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu albo pisemnie pod adresem: GWO; Dział Handlowy; al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Reklamacji z powodu niezgodności towaru z umową podlegają:
  1. wady fabryczne,
  2. uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu,
  3. niezgodność otrzymanego towaru z treścią zamówienia.
 4. W przypadku uznania reklamacji wadliwy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a w przypadku wyczerpania nakładu GWO zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
 5. Powyższe zapisy nie ograniczają dalej idących praw Klientów będących konsumentem a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.