Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – Księgarnia

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - Księgarnia

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – Księgarnia.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin.) są prawa i obowiązki Użytkownika i GWO dotyczące dokonywania zakupów za pośrednictwem księgarni internetowej prowadzonej przez GWO w Serwisie za pośrednictwem strony www.gwo.pl/ksiegarnia (dalej zwaną Księgarnią).
 2. Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną - Serwis GWO.PL dostępnym na www.gwo.pl/regulaminy/ (zwanym dalej Regulaminem GWO), chyba że inne znaczenie nadano im w niniejszym Regulaminie.
 3. Z Księgarni mogą korzystać Użytkownicy oraz osoby, które nie zalogowały się do Konta Użytkownika w Serwisie, w tym nie zarejestrowały wcześniej Konta Użytkownika w Serwisie (dalej zwane: Użytkownikami Niezarejestrowanymi).
 4. Użytkownicy Niezarejestrowani oraz Użytkownicy będą zwani dalej łącznie Klientami.
 5. Niniejszy Regulamin nie uchyla ani nie wyłącza stosowania Regulaminu GWO, który został zaakceptowany przez Użytkownika w chwili rejestracji w Serwisie, w szczególności warunków korzystania z Konta Użytkownika. Do Użytkowników Niezarejestrowanych stosuje się również postanowienia Regulaminu GWO odpowiednio, w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie. Klienta wiążą postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu GWO. W razie sprzeczności między postanowieniami Regulaminu i Regulaminu GWO, zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu.
 6. Regulamin nie obejmuje praw i obowiązków Klienta związanych z zakupem i uzyskaniem innych Usług oraz Aplikacji za pośrednictwem Serwisu. Kwestie te są określone przez odrębne regulaminy regulujące warunki świadczenia tych usług.

§ 2 Procedura zakupu

 1. Złożenie zamówienia
  1. Zamówienia na zakup książek i innych produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem Księgarni można składać po zalogowaniu do Konta w Serwisie lub bez zalogowania za pośrednictwem formularza online.
  2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie i na warunkach podanych na stronie Księgarni.
  3. Klient po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia.
  4. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na aktualny adres e-mail Użytkownika ujawniony na Koncie Użytkownika albo w przypadku zakupów dokonywanych bez zalogowania, na adres wskazany przez Użytkownika Niezarejestrowanego w formularzu podczas składania zamówienia.
  5. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera m.in.:
   1. pełne dane adresowe GWO i Klienta,
   2. określenie zamówionego towaru,
   3. numer zamówienia przydzielony przez GWO,
   4. cenę (obejmującą wszystkie jej składniki, w tym udzielone rabaty, a także należne podatki),
   5. zasady zapłaty ceny albo potwierdzenia jej zapłaty,
   6. w przypadku zamówień złożonych przez Klientów, którzy są konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego – pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni wraz ze wzorem formularza odstąpienia – z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie i stosownych przepisach prawa,
   7. informacje o miejscu i sposobie składania reklamacji.
 2. Cena
 3. Ceny produktów dostępnych za pośrednictwem strony internetowej Księgarni są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 4. GWO może udzielić Klientom rabatów od cen detalicznych zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie Księgarni. Rabaty nie sumują się.
 5. Zamówienia Klientów złożone przed zmianą cennika lub oferty będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
 1. Termin i forma płatności. Sposób dostawy
  1. GWO udostępnia poszczególnym kategoriom Klientów różne formy płatności (przykładowo: przelew bankowy, płatności elektroniczne, karta kredytowa), a aktualna informacja na ten temat znajduje się w treści formularza zamówienia.
  2. Wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy książek Klient dokonuje poprzez zaznaczenie właściwych pól w formularzu zamówienia.
  3. Warunki dokonywania płatności realizowanych za pośrednictwem PayU.pl określa Załącznik nr 3 do Regulaminu GWO (Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemu PayU.pl).
 1. Anulowanie zamówienia
  1. Zamówienie złożone przez Klienta powinno być opłacone:
   1. niezwłocznie – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pośrednictwem PayU.pl,
   2. w terminie 10 dni licząc od dnia złożenia zamówienia – w przypadku płatności za towar zwykłym przelewem bankowym lub przekazem pocztowym,
  2. Zamówienia nie opłacone w terminie płatności określonym powyżej nie wiążą żadnej ze stron i podlegają automatycznemu anulowaniu.
 1. Zawarcie umowy
  1. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru dochodzi odpowiednio:
   1. przy zamówieniach produktów realizowanych ze wskazaniem sposobu dostawy i płatności jako: „płatność przy dostawie” – z momentem wysłania zamówienia przez GWO,
   2. przy pozostałych zamówieniach – z chwilą otrzymania przez GWO płatności za złożone zamówienie (GWO wysyła książki po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar).
 1. Faktury VAT
  1. Każda sprzedaż produktów zostanie potwierdzona fakturą VAT wystawioną zgodnie z danymi wpisanymi w odpowiedniej części formularza zamówienia.
  2. Faktura zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
 1. Koszty wysyłki
  1. Aktualna informacja o kosztach wysyłki podawana jest na stronie Księgarni lub w formularzu zamówienia.
  2. Koszt wysyłki ponosi Klient, chyba że co innego wynika z treści oferty dostępnej na stronie (w szczególności, koszt wysyłki ponosi GWO jeżeli łączna wartość złożonego zamówienia przekroczy kwotę podaną na stronie Księgarni, a uprawniającą do otrzymania dostawy na koszt GWO).
 1. Terminy dostawy
  1. Prawidłowo złożone i opłacone zamówienia są realizowane w ciągu 14 dni kalendarzowych.
  2. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu realizacji dostawy przez przewoźników (Poczta Polska/firma kurierska).
  3. Terminy dostarczania przesyłek są regulowane przepisami Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
  4. W razie ograniczonej liczby egzemplarzy poszczególnych zamówionych produktów, GWO będzie realizować zamówienia według kolejności ich otrzymania.
  5. Jeżeli niektóre z zamówionych produktów nie będą dostępne przed upływem terminu realizacji, GWO skontaktuje się drogą elektroniczną lub telefonicznie z Klientem, aby ustalić dalsze losy zamówienia. Brak odpowiedzi ze strony kupującego powoduje wstrzymanie realizacji całości zamówienia.
  6. GWO realizuje zamówienia osób fizycznych (konsumentów) wyłącznie z terenu Polski.
  7. Status realizacji zamówienia dostępny jest do wglądu w panelu „Moje GWO” na Koncie Użytkownika. Użytkownik Niezarejestrowany nie ma możliwości śledzenia statusu realizacji zamówienia.
  8. W przypadku zamówień łączonych na książki i Aplikacje – warunki dostawy (oraz uruchomienia) Aplikacji są uregulowane w regulaminie danej Aplikacji.

§ 3 Reklamacje

 1. GWO ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanych produktów. GWO obowiązane jest dostarczyć Klientowi produkt lub usługę zgodną z umową.
 2. Reklamacje można składać pocztą elektroniczną pod adresem reklamacje@gwo.pl (wpisując w temacie: „reklamacja”), za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu albo pisemnie pod adresem: GWO; Dział Handlowy; al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. GWO rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Jeżeli GWO nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uznaje się, że uznało reklamację. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, GWO może powiadomić Klienta o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku korzystania z roszczeń związanych z niezgodnością świadczeń z umową (składanie reklamacji, korzystanie z rękojmi) zaleca się podanie: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym GWO.
 6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. GWO może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez GWO.
 7. Podstawa i zakres odpowiedzialności GWO za zgodność świadczenia z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Reklamacji z powodu niezgodności towaru z umową podlegają m.in.:
  1. wady fabryczne,
  2. uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu,
  3. niezgodność otrzymanego towaru z treścią zamówienia.
 9. W przypadku uznania reklamacji wadliwy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a w przypadku wyczerpania nakładu GWO zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
 10. Powyższe zapisy nie ograniczają dalej idących praw Klientów będących konsumentem a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność GWO z tytułu rękojmi za produkt lub usługę zakupioną przez Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 12. Szczegółowe postanowienia dotyczące odpowiedzialności za zgodność z umową nabytej od GWO rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionej przez Użytkownika będącego konsumentem określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności art. 43a - 43g tejże ustawy. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności GWO względem Użytkownika będącego konsumentem, w razie braku zgodności produktu z umową.
 13. Szczegółowe postanowienia dotyczące odpowiedzialności za zgodność z umową nabytej od GWO usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionej przez Użytkownika będącego konsumentem określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności art. 43h – 43q tejże ustawy. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności GWO względem Użytkownika będącego konsumentem, w razie braku zgodności usługi lub produktu z umową.

 

§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy

I. Postanowienia dotyczące konsumentów

 1. Klient będący konsumentem (dalej zwany „konsumentem”), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  1. pisemnie pod adresem: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, ul. Energetyczna 4, Kowale, 80-180 Gdańsk;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@gwo.pl.
 2. Zwrotu produktu - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy, należy dokonać na adres: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, ul. Energetyczna 4, Kowale, 80-180 Gdańsk.
 3. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik do potwierdzenia złożenia zamówienia. Ponadto, przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. W razie odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której GWO wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Produkty - rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:
  1. GWO ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez GWO w Księgarni). GWO dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli GWO nie zaproponowało, że samo odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  2. W przypadku produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt GWO lub przekazać go osobie upoważnionej przez GWO do odbioru, chyba że GWO zaproponowało, że samo odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
  3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) - będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 8. Produkty – treści cyfrowe lub usługi cyfrowe:
  1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie produktu/usługi - treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – GWO od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z produktu/usługi – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez GWO, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez GWO; (3) zostały połączone przez GWO z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) GWO na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych, lub usługi cyfrowej dostarczonych przez GWO. W przypadku odstąpienia od umowy GWO może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od GWO nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony GWO, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie produktu/usługi – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej, lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. W przypadku produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez GWO w Księgarni, GWO nie jest zobowiązane do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. W przypadku produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
  3. W przypadku produktu - usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli GWO wykonało w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez GWO utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi GWO nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi GWO nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby GWO do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli GWO świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) - inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli GWO rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez GWO utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a GWO przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; (14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od GWO, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

 1. Zawarte w niniejszym Załączniku postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

II. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Postanowienia niniejszego działu II oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta niebędącego konsumentem lub niebędącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Taki Klient będzie niżej zwany „Przedsiębiorcą”.

2. GWO przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do GWO.

3. GWO ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

4. GWO może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia.

5. Odpowiedzialność GWO w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Przedsiębiorcę w stosunku do GWO, w tym także w przypadku braku zawarcia umowy sprzedaży lub niezwiązanych z umową sprzedaży. GWO ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. GWO nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy GWO a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę GWO.

7. Odpowiedzialność GWO z tytułu rękojmi za produkty/usługi, w tym za brak zgodności produktu/usługi z umową sprzedaży zostaje wyłączona.

8. GWO ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania lub w tym samym terminie oświadczy o konieczności przedłużenia tego terminu, jeżeli rozpatrzenie reklamacji w terminie pierwotnym okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klienta wiąże Regulamin w treści zaakceptowanej w chwili rejestracji w Serwisie albo zaakceptowanej w chwili składania zamówienia (dotyczy Użytkowników składających zamówienie bez logowania lub przypadku zmiany Regulaminu).
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Klient zostanie o tym powiadomiony przy pierwszym logowaniu do Księgarni (lub Serwisu) po wprowadzeniu zmian do Regulaminu.
 3. W razie braku zgody na zmianę Regulaminu Klient może wypowiedzieć umowę zawartą z GWO z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia powiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu. Będzie to skutkowało usunięciem konta w Serwisie.
 4. Regulamin oraz zawarte na jego podstawie umowy podlegają prawu polskiemu.
 5. Wszelkie spory pomiędzy GWO a Klientem oraz ich następcami prawnymi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych.
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.