Regulamin korzystania z Aplikacji Władcy Słów

Regulamin korzystania z Aplikacji Władcy Słów

Regulamin korzystania z Aplikacji Władcy Słów

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin) są prawa i obowiązki Użytkownika i GWO związane z zakupem, wykonaniem i rozwiązaniem umowy zakupu licencji na korzystanie z Aplikacji Władcy Słów za pośrednictwem Serwisu (Dalej: Aplikacja).
 2. Aplikacja jest udostępniana on-line za pośrednictwem dedykowanej jej strony internetowej prowadzonej przez GWO pod adresem www.wladcyslow.gwo.pl.
 3. Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną – Serwis GWO.PL (dalej: Regulamin GWO). Jednakże pojęcie „Aplikacja” odnosi się wyłącznie do Usługi opisanej w ust. 1 powyżej.
 4. Niniejszy Regulamin nie uchyla ani nie wyłącza stosowania Regulaminu GWO, który został zaakceptowany przez Użytkownika w chwili rejestracji w Serwisie, w szczególności warunków korzystania z Konta Użytkownika. Do Użytkowników Niezarejestrowanych stosuje się również postanowienia Regulaminu GWO odpowiednio, w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownika wiążą postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu GWO. W razie sprzeczności między postanowieniami Regulaminu i Regulaminu GWO, zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu.

§ 2 Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Aplikacji niezbędne jest korzystanie przez Użytkownika z Urządzenia spełniającego minimalne wymagania techniczne wskazane na stronie www Aplikacji (w zakładce ”Wymagania systemowe” lub podobnej).
 2. GWO dołoży starań, aby korzystanie z Aplikacji było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów Urządzeń oraz typów połączeń internetowych. GWO rekomenduje, aby przed dokonaniem zakupu dostępu do Aplikacji Użytkownik sprawdził prawidłowość jej działania na swoim Urządzeniu poprzez uruchomienie testowej wersji usługi (opcja: ”Wypróbuj program” lub podobna).
 3. GWO informuje, że Aplikacja jest na bieżąco rozwijana i doskonalona. W związku z tym GWO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w Aplikacji, w tym wprowadzania w życie aktualizacji oraz modyfikowania postępów Użytkowników w Aplikacji.

§ 3 Procedura zakupu Aplikacji

 1. Złożenie zamówienia
  1. Zamówienia na zakup dostępu do Aplikacji mogą składać Użytkownicy posiadający Konto w Serwisie oraz Użytkownicy nieposiadający Konta w Serwisie. Jednakże do korzystania z Aplikacji niezbędne jest założenie Konta w Serwisie.
  2. Użytkownik składa zamówienie na zakup licencji na korzystanie z Aplikacji drogą elektroniczną w księgarni prowadzonej w Serwisie (dalej: Księgarnia), wypełniając stosowny formularz zamówienia.
  3. Szkoły składają zamówienia na zakup licencji na korzystanie z Aplikacji drogą elektroniczną – w Serwisie, poprzez doręczenie emailem do GWO wypełnionego i podpisanego formularza zamówienia pobranego wcześniej z Serwisu.
  4. Użytkownik może składać dowolną liczbę zamówień dla dowolnej liczby osób.
  5. Użytkownik po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia na zakup licencji na Aplikację.
  6. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na aktualny adres elektroniczny Użytkownika ujawniony na Koncie Użytkownika.
  7. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera, m.in.:
   1. pełne dane adresowe GWO i Użytkownika,
   2. rodzaj zamówionej Usługi i warunki wykonania umowy o świadczenie usługi,
   3. numer zamówienia przydzielony przez GWO,
   4. cenę (obejmującą wszystkie jej składniki, w tym udzielone rabaty, a także należne podatki),
   5. zasady zapłaty ceny albo potwierdzenie jej zapłaty,
   6. w uzasadnionych przypadkach – warunki uruchomienia Aplikacji oraz długość okresu ważności wykupionej licencji na Aplikację,
   7. w przypadku usług zawartych z Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego - pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni – z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej w Regulaminie, wraz ze wzorem formularza odstąpienia,
   8. informacje o miejscu i sposobie składania reklamacji.
 2. Cena
 3. Ceny za zakup licencji na korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika (cena licencji) oraz aktualne oferty rabatowe są podane w Serwisie, na stronie na której składane jest zamówienie, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 4. Cena jest podana w złotych polskich (PLN).
 5. Ceny zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 6. Zamówienia Użytkowników złożone przed zmianą cennika lub oferty będą realizowane na warunkach sprzed zmiany cennika lub oferty.
 7. Przyznane rabaty na poszczególne Usługi nie sumują się.
 8. O ile z cennika dostępnego w Serwisie nie wynika ostateczna cena za licencje zamawiane przez szkoły (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3), wówczas jest ona ustalana w drodze indywidualnej oferty składanej przez GWO i uzależnionej od ilości zamawianych dostępów.
 1. Termin i forma płatności. Sposób dostawy
  1. GWO udostępnia poszczególnym kategoriom Użytkowników różne formy płatności (przykładowo: przelew bankowy, płatności elektroniczne, karta kredytowa), a aktualna informacja na ten temat znajduje się w treści formularza zamówienia.
  2. Wyboru formy płatności oraz sposobu aktywacji Aplikacji Użytkownik dokonuje poprzez zaznaczenie właściwych pól w formularzu zamówienia.
  3. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma na adres email ujawniony na Koncie Użytkownika potwierdzenie możliwości uruchomienia dostępu do Aplikacji.
  4. Warunki dokonywania płatności realizowanych za pośrednictwem PayU.pl określa Załącznik nr 3 do Regulaminu GWO (Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemu payu.pl).
 1. Zawarcie umowy
  1. Do zawarcia pomiędzy GWO i Użytkownikiem umowy zakupu licencji na korzystanie z Aplikacji dochodzi z chwilą otrzymania przez GWO płatności za złożone zamówienie.
  2. Niezależnie od pkt. 1 powyżej, okres trwania licencji na korzystanie z Aplikacji on-line liczony jest od momentu pierwszego uruchomienia Aplikacji przez Użytkownika w panelu startowym.
 1. Anulowanie zamówienia

Zamówienie nie opłacone w terminie określonym w zamówieniu przestaje wiązać każdą ze stron i podlega automatycznemu anulowaniu jeżeli nie zostanie opłacone w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia (lub upływu terminu zapłaty wskazanego w zamówieniu).

 1. Faktury VAT
  1. Na wniosek Użytkownika może mu zostać wystawiona faktura VAT na zakup Aplikacji (nie dotyczy to przypadków zakupu licencji na Aplikacje w ramach pakietu szkolnego, kiedy to faktura jest wystawiana automatycznie).
  2. Faktura będzie doręczona na adres korespondencyjny Użytkownika albo drogą elektroniczną na adres ujawniony na Koncie Użytkownika w chwili składania zamówienia.

§ 4 Umowa licencyjna

 1. Okres trwania licencji podany jest na stronie Serwisu, na której dokonywane jest zamówienie Aplikacji.
 2. Początek biegu okresu licencji liczony jest od momentu dokonania aktywacji dostępu (pierwszego uruchomienia Aplikacji).
 3. W razie nie dokonania aktywacji dostępu do Aplikacji w okresie 3 lat od daty zakupu prawo do aktywacji wygasa.
 4. Licencja udzielana przez GWO Użytkownikowi obejmuje prawo do niewyłącznego, ograniczonego w czasie, korzystania z Aplikacji, przy czym dostęp do Aplikacji w ramach jednej licencji jest uprawniony tylko z jednego komputera w tym samym czasie.
 5. W razie wykupienia w ramach jednego zamówienia licencji dla więcej niż jednego użytkownika (licencje wielostanowiskowe w ramach pakietów szkolnych lub nauczycielskich), nabywca będzie uprawniony do korzystania z Aplikacji na tylu komputerach w jednym czasie, ile dostępów wykupił w ramach danej licencji wielostanowiskowej. Nabywca licencji może przekazać dostępy uprawniające do korzystania z Aplikacji osobom trzecim, które, aby skorzystać z Aplikacji muszą zaakceptować Regulamin Aplikacji. Dostęp aktywowany przez jednego użytkownika nie może być ponownie wykorzystywany przez inną osobę.

§ 5 Warunki licencji

 1. [Zakres licencji] Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, Użytkownik Aplikacji jest uprawniony do korzystania z Aplikacji jedynie w celach dydaktycznych, na prywatny, niezarobkowy użytek. Licencje uczniowskie nie uprawniają do wyświetlania Aplikacji za pośrednictwem projektorów, rzutników lub w inny sposób prowadzący do publicznego wyświetlania Aplikacji.
 2. [Zakres licencji szkolnych/nauczycielskich] Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, Użytkownik, który wykupił licencję wielostanowiskową w ramach pakietów szkolnych lub nauczycielskich jest uprawniony do korzystania z Aplikacji w ramach zajęć szkolnych (w tym, między innymi do wyświetlania Aplikacji podczas zajęć szkolnych) oraz na potrzeby korepetycji realizowanych w ramach prowadzonej działalności zarobkowej.
 3. Użytkownicy, którzy uzyskali dostęp do Aplikacji w ramach licencji wielostanowiskowej zgodnie z § 4. ust. 5, mają prawo do korzystania z Aplikacji wyłącznie w zakresie opisanym w ust. 1.
 4. Licencja udzielona w niniejszym paragrafie nie obejmuje prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędne do korzystania z niej zgodnie z niniejszą umową licencyjną,
  2. udostępniania Aplikacji osobom trzecim poprzez umożliwienie skorzystania z Aplikacji za pomocą loginu i hasła danego Użytkownika
  3. utrwalania i powielania Aplikacji na nośnikach,
  4. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w kodzie Aplikacji,
  5. podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Aplikacji,
  6. rozpowszechniania, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu, lub udostępniania w Internecie zadań oraz innych zasobów składających się na Aplikację (w tym rysunków, zdjęć i tekstu tworzących warstwę wizualną Aplikacji),
  7. drukowania w całości lub w części zasobów składających się na Aplikację (w tym rysunków, zdjęć i tekstu tworzących warstwę wizualną Aplikacji) z wyjątkiem drukowania na własny użytek prywatny.
 5. W przypadku podejrzenia naruszenia warunków licencji, w szczególności próby uzyskania dostępu do Aplikacji w ramach jednej licencji z więcej niż jednego Urządzenia w danym momencie GWO może czasowo zablokować dostęp do Aplikacji – do czasu wyjaśnienia stwierdzonej nieprawidłowości.
 6. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków licencji, GWO ma prawo rozwiązać umowę i zaprzestać świadczenia usługi w razie wykorzystywania Aplikacji przez Użytkownika niezgodnie z warunkami licencji. Przed rozwiązaniem umowy GWO wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń, pod rygorem rozwiązania umowy.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie GWO do Aplikacji, kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 8. Postanowienie niniejszego paragrafu dotyczą przypadków odpłatnego, jak i nieodpłatnego uzyskania praw do korzystania z Aplikacji (licencji).

§ 6 Rozwiązanie umowy na korzystanie z Aplikacji

 1. Umowa na korzystanie z Aplikacji ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki wykupiono dostęp do Aplikacji (upływ czasu trwania licencji).
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę licencyjną bez wypowiedzenia z przyczyn związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez GWO na warunkach określonych w przepisach prawa. Przed rozwiązaniem umowy Użytkownik wezwie GWO do należytego wykonania umowy, pod rygorem rozwiązania umowy. W przypadku skutecznego rozwiązania umowy przysługuje mu prawo do żądania zwrotu uiszczonej opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu pozostałego do wygaśnięcia umowy licencyjnej na Aplikację. Zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy na rachunek, z którego dokonano płatności.
 3. Oświadczenia woli w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być składane drogą elektroniczną – na adresy poczty elektronicznej stron.

§ 7 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik Do odstąpienia od umowy na zakup Aplikacji stosuje się postanowienia § 4 „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną – Księgarnia” (dalej: Regulamin Księgarni), z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do GWO drogą elektroniczną na adres kontakt@gwo.pl albo listem na adres Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk. Oświadczenie przesłane listem może zostać złożone na formularzu, którego wzór Użytkownik otrzymuje wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

§ 8 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z Aplikacją.
 2. Podstawy reklamacji i zasady składania reklamacji opisane są w § 3 Regulaminu Księgarni, z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Aplikacji należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej Serwisu w zakładce "Kontakt" lub pisemnie na adres GWO: GWO; al. Grunwaldzka 413; 80-309 Gdańsk – z dopiskiem „reklamacja usługi e-GWO”.
 4. Podstawą złożenia reklamacji może być zarzut wykonywania Usługi przez GWO niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie lub przyczyny opisane w § 3 Regulaminu Księgarni.
 5. GWO nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wady, usterki czy nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania Aplikacji wynikające z:
  1. naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu,
  2. udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim,
  3. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania Użytkownika,
 6. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko i adres korespondencyjny) wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 7. W razie uznania reklamacji dotyczącej jakości działania Aplikacji, GWO może przyznać Użytkownikowi dodatkowy czas dostępu do Aplikacji, równy okresowi w jakim Aplikacja nie działała poprawnie.
 8. W zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dopuszczają ograniczenie odpowiedzialności GWO, odpowiedzialność GWO za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywistej i do kwoty równej wysokości opłaty licencyjnej uiszczonej przez Użytkownika. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkody wyrządzonej Użytkownikowi w sposób umyślny.
 9. Powyższe zapisy nie ograniczają dalej idących praw Użytkowników będących konsumentem a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9 Funkcjonalność: e-GWO Dziennik

 1. "e-GWO dziennik" (dalej: Dziennik) jest dodatkową, bezpłatną funkcjonalnością dostępną w Aplikacji, umożliwiającą danemu Użytkownikowi uzyskiwanie informacji o wynikach zadań rozwiązywanych przez Użytkowników powiązanych z danym Dziennikiem, a także umożliwiającą wysyłanie do nich wiadomości elektronicznych.
 2. Dziennik nie stanowi dokumentacji przebiegu nauczania w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2017.1646 z późn.zm.).
 3. Dziennik dla Kont zakładanych na podstawie licencji nauczycielskich i szkolnych jest aktywowany automatycznie. Oznacza to, że osoby które uzyskały dostęp do Aplikacji w wyniku przydziału im dostępów w ramach licencji wielostanowiskowej będą powiązane w jednym Dzienniku. Dany Dziennik jest prowadzony przez Użytkownika, będącego dysponentem licencji wielostanowiskowej. Osoba ta (zwykle nauczyciel) uzyskuje informację o wynikach i częstotliwości korzystania z Aplikacji przez Użytkowników powiązanych z jego Dziennikiem. Uczeń, którego Konto zostało powiązane z Dziennikiem prowadzonym przez nauczyciela ma możliwość sprawdzenia w zakładce własnego Konta kiedy po raz ostatni nauczyciel sprawdzał informacje o jego wynikach, może również odczytywać przesłane do niego wiadomości od nauczyciela.
 4. Decyzja o wprowadzeniu danych do Dziennika leży po stronie Użytkownika. Wprowadzenie danych osobowych do tej bazy przez Użytkownika jest równoznaczne z powierzeniem ich przetwarzania GWO, na zasadach opisanych § 10 poniżej. Wprowadzenie danych osobowych do Dziennika jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że Użytkownik posiada podstawę prawną (np. odpowiednią zgodę) do przetwarzania danych osobowych w celu korzystania z Aplikacji, prawidłową w świetle obowiązujących przepisów, w tym przepisów RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W szczególności dotyczy to uzyskania zgód na przetwarzanie danych osobowych niepełnoletnich uczniów od opiekunów prawnych uczniów.
 5. Okres dostępu do danych zgromadzonych w Dzienniku jest ograniczony okresem trwania licencji, która przysługuje Użytkownikowi powiązanemu z Dziennikiem.
 6. Skorzystanie z Aplikacji, przez osobę, która otrzymała dostęp do Aplikacji w ramach licencji wielostanowiskowej (w ramach pakietu szkolnego lub nauczycielskiego) wymaga akceptacji Regulaminu Aplikacji. Brak akceptacji Regulaminu lub brak zgody na przechowywanie jej danych w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi przez GWO uniemożliwi skorzystanie z posiadanego dostępu. Zgoda musi zostać wyrażona przez osobę do tego uprawnioną (np. przez opiekuna prawnego dziecka).
 7. Prowadzący ma obowiązek ochrony danych osobowych i wyników ucznia widocznych w Dzienniku przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W szczególności prowadzący nie ma prawa udostępniania powyższych danych osobom trzecim, również poprzez udostępnienie swojego loginu i hasła do Aplikacji. W przypadku korzystania z Aplikacji przez prowadzącego w miejscach, gdzie możliwy jest dostęp osób trzecich do komputera, na którym Aplikacja jest uruchomiona, w celu ochrony danych i prywatności ucznia prowadzący powinien wylogować się z Serwisu za każdym razem gdy przestaje z niego korzystać.
 8. GWO ma prawo wyłączyć funkcjonalność Dziennika bez wypowiadania licencji na korzystanie z Aplikacji dla konta Użytkownika, w przypadku jeżeli o jej wyłączenie wystąpi opiekun prawny ucznia, którego Konto zostało stworzone w ramach licencji wielostanowiskowej przez nauczyciela bez uprzedniej zgody opiekuna prawnego.
 9. GWO ma prawo usunąć dane osobowe zawarte w Dzienniku, jeżeli taka konieczność będzie wynikała z przepisów prawa (np. dane zostaną umieszczone w Dzienniku bez prawidłowych zgód) albo z żądania osoby, której dane są przetwarzane w Dzienniku.
 10. Dziennik może zostać założony również dla użytkowników licencji uczniowskich (np.: przez ucznia). Dziennik dla licencji uczniowskich zostaje aktywowany bezpośrednio przez Użytkownika, który nadaje innemu Użytkownikowi (np.: rodzicowi) uprawnienie do wglądu w Konto Użytkownika, uzyskiwania informacji o wynikach zadań i częstotliwości korzystania przez niego z Aplikacji oraz przesłania do niego wiadomości elektronicznych. Właściciel Konta może sprawdzać w zakładce własnego Konta kiedy po raz ostatni obserwator sprawdzał wyniki rozwiązywanych przez niego zadań. Do zasad korzystania w takim przypadku z e-GWO dziennika stosuje się odpowiednio postanowienia ust 2-9 powyżej.
 11. GWO nie ponosi odpowiedzialności za niezgodnie z Regulaminem korzystanie z Dziennika przez Użytkownika.
 12. GWO ma prawo wyłączyć funkcjonalność Dziennika bez wypowiadania licencji na korzystanie z Aplikacji, w razie wykorzystywania Dziennika przez Użytkownika niezgodnie z warunkami licencji, w tym w przypadku powzięcia przez GWO wiadomości o wprowadzaniu do Dziennika danych bez podstawy prawnej. Przed wyłączeniem Dziennika GWO wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń.
 13. Częstotliwość korzystania z Aplikacji oraz wyniki rozwiązywanych zadań mogą być używane przez GWO w celu badań statystycznych po ich uprzedniej anonimizacji.

 

§ 10 Powierzenie danych

 1. W ramach Dziennika Użytkownik uzyskuje możliwość wprowadzania danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko ucznia, oceny, adres e-mail opiekuna prawnego. W chwili wpisania tych danych do Dziennika dochodzi do powierzenia ich przetwarzania GWO wyłącznie na polecenie Użytkownika. Administratorem tych danych pozostaje Użytkownik.
 2. Czynności przetwarzania danych osobowych będą podejmowane wyłącznie w celu umożliwienia pełnego korzystania z Dziennika przez czas trwania licencji na korzystanie z Dziennika i będą obejmować m.in.: przechowywanie, modyfikowanie, uzupełnianie, aktualizację, przeglądanie, udostępnianie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, archiwizowanie danych, w tym także w sposób zautomatyzowany.
 3. Użytkownik wprowadzając dane osobowe do Dziennika oświadcza, że spełnił wszelkie warunki legalności przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności, że ma prawo do ich przetwarzania oraz do powierzenia ich przetwarzania w zakresie opisanym w Regulaminie (np. posiada odpowiednią zgodę na przetwarzanie danych wyrażoną przez uprawnioną do tego osobę).
 4. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego informowania GWO o utracie prawa do przetwarzania danych, których przetwarzanie powierzył GWO, wzywając do zaniechania przetwarzania i usunięcia tych danych.
 5. GWO zapewnia, że – zgodnie z wymaganiami RODO – powierzone dane osobowe będą przetwarzane przy zapewnieniu odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania danych osobowych GWO wdrożyło w swojej działalności m. in. zgodną z RODO politykę bezpieczeństwa danych osobowych. Ponadto GWO dopuszcza do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby działające z jego upoważnienia oraz których dostęp do danych osobowych jest niezbędny do wykonania Usług na rzecz Użytkownika. Osoby mające dostęp do danych osobowych zobowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie przetwarzania danych osobowych i są zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnością za ochronę tych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych.
 6. GWO - uwzględniając charakter wykonywanych czynności przetwarzania danych osobowych oraz dostępne Stronom informacje dotyczące danych osobowych powierzonych GWO do przetwarzania, w miarę możliwości:
  1. pomaga Użytkownikowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw określonych w Rozdziale III RODO,
  2. udziela Użytkownikowi pomocy w wywiązaniu się z obowiązków wymienionych w art. 32-36 RODO,
  3. na żądanie Użytkownika, przekaże Użytkownikowi wszelkie znajdujące się w dyspozycji GWO informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO,
  4. umożliwi Użytkownikowi lub działającej w jego imieniu osobie trzeciej, przeprowadzenie kontroli sposobu wywiązania się z wyżej wymienionych obowiązków, w tym również przez współdziałanie w przeprowadzeniu kontroli – na warunkach określonych w ust. 8- 10.
 7. Obowiązki pomocy opisane w ust. 6 powyżej będą wykonywane przez GWO w sytuacji, gdy Użytkownik nie ma możliwości wykonania danej czynności samodzielnie (we własnym zakresie) lub przy współdziałaniu ze strony osób trzecich innych niż GWO oraz wyłącznie w zakresie obiektywnie niezbędnym dla umożliwienia Użytkownikowi wywiązania się przez niego z obowiązków wynikających z przepisów prawa. W innych przypadkach ww. obowiązki pomocy wykonywane będą przez GWO w sposób i na warunkach odrębnie uzgodnionych przez Strony.
 8. GWO na pisemny wniosek Użytkownika przekaże mu informacje dotyczące przetwarzania przez niego danych osobowych, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania wniosku.
 9. W przypadku konieczności przeprowadzenia przez Użytkownika audytu, Użytkownik jest zobowiązany do uzgodnienia z GWO zasad przeprowadzenia tych działań z odpowiednim wyprzedzeniem, to jest na co najmniej 30 dni roboczych przed planowanym audytem lub inspekcją.
 10. Użytkownik wskaże wówczas GWO dokładny zakres, termin oraz osoby upoważnione przez Użytkownika do przeprowadzenia kontroli. Jeżeli przeprowadzenie kontroli przetwarzania nie będzie możliwe w terminie wskazanym przez Użytkownika w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim (z uzasadnionych przyczyn, w szczególności z uwagi na liczbę kontroli zgłoszonych przez innych klientów GWO), GWO poinformuje Użytkownika o pierwszym możliwym terminie przeprowadzenia kontroli; informacja taka zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Użytkownik upoważnia GWO do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych zewnętrznym podmiotom trzecim spełniającym warunki RODO, w celu wykonania postanowień Regulaminu. W szczególności dotyczy to zgody na dalsze powierzenie przetwarzania danych podwykonawcom (np. podmiotom świadczącym usługi informatyczne i dostarczające infrastrukturę teleinformatyczną GWO).
 12. GWO może przekazać powierzone dane do państwa trzeciego wyłącznie na pisemne polecenie Użytkownika, chyba że obowiązek taki nakłada na GWO prawo Unii Europejskiej lub polskie prawo. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania GWO informuje Użytkownika o tym obowiązku, jeśli prawo nie zabrania udzielenia takiej informacji ze względu na ważny interes publiczny.
 13. Jeżeli do wykonania w imieniu Użytkownika konkretnych czynności przetwarzania GWO korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający nałożone zostają – na mocy umowy lub innego aktu prawnego, które podlegają prawu Unii Europejskiej lub prawu państwa członkowskiego – te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszym Regulaminie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO. Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, odpowiedzialność wobec Użytkownika za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na GWO.
 14. GWO jest odpowiedzialne względem Użytkownika za zgodność z Regulaminem przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie Użytkownik powierzył GWO w ramach usługi dostępu do Aplikacji świadczonej Użytkownikowi.
 15. W zakresie przetwarzania danych osobowych, GWO ponosi odpowiedzialność jedynie za poniesione przez Użytkownika rzeczywiste straty wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonywania postanowień Regulaminu, będącego następstwem okoliczności, za które GWO ponosi odpowiedzialność - przy czym całkowita odpowiedzialność GWO z wszelkich tytułów wynikających z niniejszego Regulaminu w całym okresie jego obowiązywania nie może przekroczyć kwoty stanowiącej wartość netto przychodów GWO z tytułu świadczenia usługi dostępu do Aplikacji na rzecz Użytkownika, w związku z którą przetwarzane są dane osobowe, osiągniętych przez GWO w okresie roku przed zaistnieniem naruszenia. GWO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek korzyści, jakie Użytkownik mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność GWO za szkody, jakie może ponieść Użytkownik w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem niniejszego Regulaminu w związku z przetwarzaniem danych osobowych, jest wyłączona.
 16. W przypadku wszczęcia jakiegokolwiek postępowania administracyjnego lub sądowego w związku z przetwarzaniem danych przez Użytkownika i powierzeniem ich przetwarzania GWO na mocy Regulaminu, Użytkownik niezwłocznie, to jest w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od powzięcia wiadomości o ww. postępowaniu, poinformuje o tym GWO na piśmie.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownika wiąże Regulamin w treści zaakceptowanej w chwili rejestracji w Serwisie albo zaakceptowanej w chwili składania zamówienia (dotyczy Użytkowników składających zamówienie bez logowania lub przypadku zmiany Regulaminu).
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony przy pierwszym logowaniu do Księgarni (lub Serwisu) po wprowadzeniu zmian do Regulaminu.
 3. W razie braku zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć umowę zawartą z GWO z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia powiadomienia Użytkownik o zmianie Regulaminu. Będzie to skutkowało usunięciem konta w Serwisie.
 4. Regulamin oraz zawarte na jego podstawie umowy podlegają prawu polskiemu.
 5. Wszelkie spory pomiędzy GWO a Użytkownikiem oraz ich następcami prawnymi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych.
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.