Regulamin korzystania z Aplikacji Labirynty Wiedzy

Regulamin korzystania z Aplikacji Labirynty Wiedzy

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin) są prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora związane z zakupem, wykonaniem i rozwiązaniem umowy zakupu licencji na korzystanie z aplikacji Labirynty Wiedzy za pośrednictwem Serwisu.
 2. Aplikacja Labirynty Wiedzy jest udostępniana on-line za pośrednictwem dedykowanej jej strony internetowej prowadzonej przez Administratora pod adresem http://labiryntywiedzy.gwo.pl.
 3. Aplikacja Labirynty Wiedzy jest podzielona na kategorie tematyczne. Każda kategoria tematyczna Labiryntów Wiedzy w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest samodzielną aplikacją (zwaną dalej: Aplikacją) i wymaga odrębnego nabycia przez Użytkownika. Nabycie jednej Aplikacji umożliwia Użytkownikowi odtworzenie czterech wykładów z wybranej kategorii tematycznej. Liczba odtworzeń jest nieograniczona.
 4. Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie GWO. Jednakże pojęcie „Aplikacja” odnosi się wyłącznie do Usługi opisanej w ust. 3 powyżej.

§ 2 Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Aplikacji niezbędne jest korzystanie przez Użytkownika z Urządzenia spełniającego minimalne wymagania techniczne wskazane na stronie www Aplikacji (w zakładce ”Wymagania systemowe” lub podobnej).
 2. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Aplikacji było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów Urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Administrator rekomenduje, aby przed dokonaniem zakupu dostępu do Aplikacji Użytkownik sprawdził prawidłowość jej działania na swoim Urządzeniu poprzez uruchomienie testowej wersji usługi (opcja: ”Wypróbuj program” lub podobna).

§ 3 Procedura zakupu Aplikacji

 1. Złożenie zamówienia
  1. Użytkownik składa zamówienie na zakup licencji na korzystanie z Aplikacji drogą elektroniczną – w Serwisie, wypełniając stosowny formularz zamówienia.
  2. Użytkownik po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia na zakup licencji na Aplikację.
  3. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na aktualny adres elektroniczny Użytkownika ujawniony na Koncie Użytkownika.
  4. 4. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera, m.in.:
   1. pełne dane adresowe Administratora i Użytkownika,
   2. rodzaj zamówionej Usługi i warunki wykonania umowy o świadczenie usługi,
   3. numer zamówienia przydzielony przez Administratora,
   4. cenę (obejmującą wszystkie jej składniki, w tym udzielone rabaty, a także należne podatki),
   5. zasady zapłaty ceny albo potwierdzenie jej zapłaty,
   6. w uzasadnionych przypadkach – warunki uruchomienia Aplikacji oraz długość okresu ważności wykupionej licencji na Aplikację,
   7. w przypadku usług zawartych z Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego - pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni – z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej w Regulaminie, wraz ze wzorem formularza odstąpienia,
   8. informacje o miejscu i sposobie składania reklamacji.
 2. Cena
  1. Ceny za zakup licencji na korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika (cena licencji) oraz aktualne oferty rabatowe są podane w Serwisie, na stronie na której składane jest zamówienie.
  2. Cena jest podana w złotych polskich (PLN).
  3. Ceny zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
  4. Zamówienia Użytkowników złożone przed zmianą cennika lub oferty będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
  5. Przyznane rabaty na poszczególne Usługi nie sumują się.
 3. Termin i forma płatności. Sposób dostawy
  1. GWO udostępnia poszczególnym kategoriom Użytkowników różne formy płatności (przykładowo: przelew bankowy, płatności elektroniczne, karta kredytowa), a aktualna informacja na ten temat znajduje się w treści formularza zamówienia.
  2. Wyboru formy płatności oraz sposobu aktywacji Aplikacji Użytkownik dokonuje poprzez zaznaczenie właściwych pól w formularzu zamówienia.
  3. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma na adres email ujawniony na Koncie Użytkownika potwierdzenie możliwości uruchomienia dostępu do Aplikacji.
  4. Warunki dokonywania płatności realizowanych za pośrednictwem Płatności.pl (PayU) określa Załącznik nr 3 do Regulaminu GWO (Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemu www.platnosci.pl).
 4. Zawarcie umowy
  1. Do zawarcia pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem umowy zakupu licencji na korzystanie z Aplikacji dochodzi z chwilą otrzymania przez Administratora płatności za złożone zamówienie.
  2. Niezależnie od pkt. 1 powyżej, okres trwania licencji na korzystanie z Aplikacji on-line liczony jest od momentu pierwszego uruchomienia Aplikacji przez Użytkownika w panelu startowym.
 5. Anulowanie zamówienia

  Zamówienie nie opłacone w terminie określonym w zamówieniu przestaje wiązać każdą ze stron i podlega automatycznemu anulowaniu jeżeli nie zostanie opłacone w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia (lub upływu terminu zapłaty wskazanego w zamówieniu).

 6. Faktury VAT
  1. Na wniosek Użytkownika może mu zostać wystawiona faktura VAT na zakup Aplikacji.
  2. Faktura będzie doręczona na adres korespondencyjny Użytkownika albo drogą elektroniczną na adres ujawniony na koncie Użytkownika w chwili składania zamówienia.

§ 4 Umowa licencyjna

 1. Okres trwania licencji podany jest na stronie Serwisu, na której dokonywane jest zamówienie Aplikacji.
 2. Początek biegu okresu licencji liczony jest od momentu dokonania aktywacji dostępu (pierwszego uruchomienia Aplikacji).
 3. W razie nie dokonania aktywacji dostępu do Aplikacji w okresie 3 lat od daty zakupu prawo do aktywacji wygasa.
 4. Licencja udzielana przez Administratora Użytkownikowi obejmuje prawo do niewyłącznego, ograniczonego w czasie, korzystania z Aplikacji, przy czym dostęp do Aplikacji w ramach jednej licencji jest uprawniony tylko z jednego urządzenia w tym samym czasie.

§ 5 Warunki licencji

 1. [Zakres licencji] Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, Użytkownik Aplikacji jest uprawniony do korzystania z Aplikacji jedynie w celach dydaktycznych, na prywatny użytek. Licencja na Aplikację uprawnia do wyświetlania Aplikacji (jej zawartości) także w ramach korepetycji, zajęć szkolnych, akademickich lub podobnych zajęć przeznaczonych dla ograniczonej liczby osób, w tym także za pośrednictwem projektorów, rzutników lub w inny podobny sposób. Zabronione jest jednak wyświetlanie Aplikacji w miejscach publicznych, dostępnych dla nieokreślonej liczby osób (takich jak galerie handlowe, korytarze, poczekalnie itp.).
 2. Licencja udzielona w niniejszym paragrafie nie obejmuje prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędne do korzystania z niej zgodnie z niniejszą umową licencyjną,
  2. udostępniania Aplikacji osobom trzecim poprzez umożliwienie skorzystania z Aplikacji za pomocą loginu i hasła danego Użytkownika
  3. utrwalania i powielania Aplikacji na nośnikach,
  4. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w kodzie Aplikacji,
  5. podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Aplikacji,
  6. rozpowszechniania, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu, lub udostępniania w Internecie wykładów oraz innych zasobów składających się na Aplikację.
 3. W przypadku wykrycia przypadków naruszenia warunków licencji, w szczególności próby uzyskania dostępu do Aplikacji w ramach jednej licencji z więcej niż jednego Urządzenia w danym momencie Administrator może czasowo zablokować dostęp do Aplikacji – do czasu wyjaśnienia stwierdzonej nieprawidłowości.
 4. W przypadku powtarzających się przypadków naruszenia warunków licencji, Administrator ma prawo rozwiązać umowę i zaprzestać świadczenia usługi w razie wykorzystywania Aplikacji przez Użytkownika niezgodnie z warunkami licencji. Przed rozwiązaniem umowy Administrator wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń, pod rygorem rozwiązania umowy.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie Administratora do Aplikacji, kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Postanowienie niniejszego paragrafu dotyczą przypadków odpłatnego, jak i nieodpłatnego uzyskania praw do korzystania z Aplikacji (licencji).

§ 6 Rozwiązanie umowy na korzystanie z Aplikacji

 1. Umowa na korzystanie z Aplikacji ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki wykupiono dostęp do Aplikacji (upływ czasu trwania licencji).
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę licencyjną bez wypowiedzenia z przyczyn związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Administratora na warunkach określonych w przepisach prawa. Przed rozwiązaniem umowy Użytkownik wezwie Administratora do należytego wykonania umowy, pod rygorem rozwiązania umowy. W przypadku skutecznego rozwiązania umowy przysługuje mu prawo do żądania zwrotu uiszczonej opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu pozostałego do wygaśnięcia umowy licencyjnej na Aplikację. Zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy na rachunek, z którego dokonano płatności.
 3. Oświadczenia woli w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być składane drogą elektroniczną – na adresy poczty elektronicznej stron.

§ 7 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na zakup licencji na korzystanie z Aplikacji, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy (od otrzymania potwierdzenie złożenia zamówienia), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Administratora drogą elektroniczną na adres kontakt@gwo.pl albo faxem na numer 58 764 61 35 (koszt połączenia: według taryfy operatora) albo listem na adres siedziby GWO. Oświadczenie przesłane listem może zostać złożone na formularzu, którego wzór Użytkownik otrzymuje wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pierwszego uruchomienia dostępu do Aplikacji przez Użytkownika (moment rozpoczęcia realizacji umowy) przed upływem ww. terminu 14 dniowego.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Użytkownika zostanie zwrócona w terminie 14 dni na rachunek, z którego dokonano płatności.

§ 8 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi Aplikacji przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej Serwisu w zakładce "Kontakt" lub pisemnie na adres Administratora: GWO; al. Grunwaldzka 413; 80-309 Gdańsk – z dopiskiem „reklamacja-usługi e-GWO”.
 3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania Usługi przez Administratora niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wady, usterki czy nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania Aplikacji wynikające z:
  1. naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu,
  2. udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim,
  3. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania Użytkownika,
 5. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko i adres korespondencyjny) wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 6. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Administrator powiadamia Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 7. W razie uznania reklamacji dotyczącej jakości działania Aplikacji, Administrator przyzna Użytkownikowi dodatkowy czas dostępu do Aplikacji, równy okresowi w jakim Aplikacja nie działała poprawnie.
 8. W zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dopuszczają ograniczenie odpowiedzialności Administratora, odpowiedzialność GWO za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywistej i do kwoty równej wysokości opłaty licencyjnej uiszczonej przez Użytkownika. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkody wyrządzonej Użytkownikowi w sposób umyślny.
 9. Powyższe zapisy nie ograniczają dalej idących praw Użytkowników będących konsumentem a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.