Regulamin korzystania z Aplikacji Kompozytor Klasówek i kart pracy. Fizyka

Regulamin korzystania z Aplikacji Kompozytor Klasówek i kart pracy. Fizyka

Regulamin korzystania z Aplikacji Kompozytor Klasówek i kart pracy. Fizyka

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin) są prawa i obowiązki Użytkownika i GWO związane z zakupem, wykonaniem i rozwiązaniem umowy zakupu licencji na korzystanie z Aplikacji Kompozytor Klasówek i kart pracy. Fizyka za pośrednictwem Serwisu (dalej: Aplikacja).
 2. Aplikacja jest udostępniana on-line za pośrednictwem dedykowanej jej strony internetowej prowadzonej przez GWO pod adresem www.kompozytorklasowek.gwo.pl
 3. Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną – Serwis GWO.PL (dalej: Regulamin GWO). Jednakże pojęcie:
  1. „Aplikacja” odnosi się wyłącznie do Usługi opisanej w ust. 1 powyżej,
  2. „Użytkownik” – oznacza wyłącznie tych Użytkowników Serwisu, którzy są nauczycielami uczącymi fizyki i potwierdzili ten fakt Administratorowi zgodnie z procedurą określoną na stronie internetowej Aplikacji oraz posiadają aktywne Konto w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin nie uchyla ani nie wyłącza stosowania Regulaminu GWO, który został zaakceptowany przez Użytkownika w chwili rejestracji w Serwisie, w szczególności warunków korzystania z Konta Użytkownika. Do Użytkowników Niezarejestrowanych stosuje się również postanowienia Regulaminu GWO odpowiednio, w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownika wiążą postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu GWO, a także Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną – Księgarnia (dalej: Regulamin Księgarni), akceptowanego podczas składania zamówienia. W razie sprzeczności między postanowieniami Regulaminu i Regulaminu GWO, zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu.

 

§ 2 Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Aplikacji niezbędne jest korzystanie przez Użytkownika z Urządzenia spełniającego minimalne wymagania techniczne wskazane na stronie www Aplikacji (w zakładce ”Wymagania systemowe” lub podobnej).
 2. GWO dołoży starań, aby korzystanie z Aplikacji było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów Urządzeń oraz typów połączeń internetowych. GWO rekomenduje, aby przed dokonaniem zakupu dostępu do Aplikacji Użytkownik sprawdził prawidłowość jej działania na swoim Urządzeniu poprzez uruchomienie testowej wersji usługi (opcja: ”Wypróbuj program” lub podobna).

§ 3 Procedura zakupu Aplikacji

 1. Złożenie zamówienia
  1. Użytkownik składa zamówienie na zakup licencji na korzystanie z Aplikacji drogą elektroniczną w księgarni prowadzonej w Serwisie (dalej: Księgarnia), wypełniając stosowny formularz zamówienia.
  2. Szkoły składają zamówienia na zakup licencji na korzystanie z Aplikacji drogą elektroniczną w Księgarni albo - w przypadku zamówień na pakiety szkolne  - poprzez stronę pakietyszkolne.gwo.pl wypełniając odpowiedni formularz.
  3. Użytkownik może składać dowolną liczbę zamówień dla dowolnej liczby osób.
  4. Użytkownik po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia na zakup licencji na Aplikację.
  5. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na aktualny adres elektroniczny Użytkownika ujawniony na Koncie Użytkownika.
  6. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera, m.in.:
   1. pełne dane adresowe GWO i Użytkownika,
   2. rodzaj zamówionej Usługi i warunki wykonania umowy o świadczenie usługi,
   3. numer zamówienia przydzielony przez GWO,
   4. cenę (obejmującą wszystkie jej składniki, w tym udzielone rabaty, a także należne podatki),
   5. zasady zapłaty ceny albo potwierdzenie jej zapłaty,
   6. w uzasadnionych przypadkach – warunki uruchomienia Aplikacji oraz długość okresu ważności wykupionej licencji na Aplikację,
   7. w przypadku usług zawartych z Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego - pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni – z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej w Regulaminie, wraz ze wzorem formularza odstąpienia,
   8. informacje o miejscu i sposobie składania reklamacji.
 2. Cena
 3. Ceny za zakup licencji na korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika (cena licencji) oraz aktualne oferty rabatowe są podane w Księgarni na stronie, na której składane jest zamówienie, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 4. Cena jest podana w złotych polskich (PLN).
 5. Ceny zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 6. Zamówienia Użytkowników złożone przed zmianą cennika lub oferty będą realizowane na warunkach sprzed zmiany cennika lub oferty.
 7. Przyznane rabaty na poszczególne Usługi nie sumują się.
 8. O ile z cennika dostępnego w Księgarni nie wynika ostateczna cena za licencje zamawiane przez szkoły (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 2), wówczas jest ona ustalana w drodze indywidualnej oferty składanej przez GWO i uzależnionej od ilości zamawianych dostępów.

 

 1. Termin i forma płatności. Sposób dostawy
  1. GWO udostępnia poszczególnym kategoriom Użytkowników różne formy płatności (przykładowo: przelew bankowy, płatności elektroniczne, karta płatnicza), a aktualna informacja na ten temat znajduje się w treści formularza zamówienia.
  2. Wyboru formy płatności oraz sposobu aktywacji Aplikacji Użytkownik dokonuje poprzez zaznaczenie właściwych pól w formularzu zamówienia.
  3. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma na adres email ujawniony na Koncie Użytkownika potwierdzenie możliwości uruchomienia dostępu do Aplikacji.
  4. Warunki dokonywania płatności realizowanych za pośrednictwem PayU.pl określa Załącznik nr 3 do Regulaminu GWO (Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemu payu.pl).

 

 1. Zawarcie umowy
  1. Do zawarcia pomiędzy GWO i Użytkownikiem umowy zakupu licencji na korzystanie z Aplikacji dochodzi z chwilą otrzymania przez GWO płatności za złożone zamówienie.
  2. Niezależnie od pkt. 1 powyżej, okres trwania licencji na korzystanie z Aplikacji on-line liczony jest od momentu pierwszego uruchomienia Aplikacji przez Użytkownika w panelu startowym.

 

 1. Anulowanie zamówienia

Zamówienie nie opłacone w terminie określonym w zamówieniu przestaje wiązać każdą ze stron i podlega automatycznemu anulowaniu jeżeli nie zostanie opłacone w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia (lub upływu terminu zapłaty wskazanego w zamówieniu).

 

 1. Faktury VAT
  1. Na wniosek Użytkownika może mu zostać wystawiona faktura VAT na zakup Aplikacji.
  2. Faktura będzie doręczona Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres ujawniony na Koncie Użytkownika w chwili składania zamówienia.

§ 4 Umowa licencyjna

 1. Okres trwania licencji podany jest na stronie Księgarni, na której dokonywane jest zamówienie Aplikacji.
 2. Początek biegu okresu licencji liczony jest od momentu dokonania aktywacji dostępu (pierwszego uruchomienia Aplikacji).
 3. W razie nie dokonania aktywacji dostępu do Aplikacji w okresie 3 lat od daty zakupu prawo do aktywacji wygasa.
 4. Licencja udzielana przez GWO Użytkownikowi obejmuje prawo do niewyłącznego, ograniczonego w czasie, korzystania z Aplikacji, przy czym dostęp do Aplikacji w ramach jednej licencji jest uprawniony tylko z jednego komputera w tym samym czasie.
 5. W razie wykupienia w ramach jednego zamówienia licencji dla więcej niż jednego użytkownika (licencje wielostanowiskowe w ramach pakietów szkolnych lub nauczycielskich), nabywca będzie uprawniony do korzystania z Aplikacji na tylu komputerach w jednym czasie, ile dostępów wykupił w ramach danej licencji wielostanowiskowej. Nabywca licencji może przekazać dostępy uprawniające do korzystania z Aplikacji osobom trzecim, które, aby skorzystać z Aplikacji muszą zaakceptować Regulamin. Dostęp aktywowany przez jednego użytkownika nie może być ponownie wykorzystywany przez inną osobę.

§ 5 Warunki licencji

 1. [Zakres licencji] Użytkownik Aplikacji jest uprawniony do korzystania z Aplikacji jedynie w celach dydaktycznych, na jego użytek w ramach zajęć szkolnych oraz na potrzeby korepetycji realizowanych w ramach prowadzonej działalności zarobkowej.
 2. Program umożliwia Użytkownikom automatyczne generowanie zestawów zadań (sprawdzianów, klasówek, itp.) w zamkniętej formie, wybieranych spośród skończonej bazy zadań zawartych w Aplikacji.
 3. Zestawy zadań utworzone w Aplikacji po ich wydrukowaniu mogą być wykorzystywane zgodnie z ust. 1.
 4. Licencja udzielona w niniejszym paragrafie nie obejmuje prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Aplikacji (lub dokumentów z niej wygenerowanych) w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędne do korzystania z niej zgodnie z niniejszą umową licencyjną,
  2. udostępniania Aplikacji osobom trzecim poprzez umożliwienie skorzystania z Aplikacji za pomocą loginu i hasła danego Użytkownika ,
  3. utrwalania i powielania Aplikacji (lub dokumentów z niej wygenerowanych) na nośnikach,
  4. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w kodzie Aplikacji,
  5. podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Aplikacji,
  6. rozpowszechniania, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu, lub udostępniania w Internecie zadań oraz innych zasobów składających się na Aplikację (w tym rysunków, zdjęć i tekstu tworzących warstwę wizualną Aplikacji),
  7. drukowania w całości lub w części zasobów składających się na Aplikację (w tym rysunków, zdjęć i tekstu tworzących warstwę wizualną Aplikacji), w innym celu niż określony w ust. 1.
 5. W przypadku podejrzenia naruszenia warunków licencji, w szczególności próby uzyskania dostępu do Aplikacji w ramach jednej licencji z więcej niż jednego Urządzenia w danym momencie lub przez inne osoby niż Użytkownik, który wykupił licencję - GWO może czasowo zablokować dostęp do Aplikacji – do czasu wyjaśnienia wykrytej nieprawidłowości.
 6. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków licencji, GWO ma prawo rozwiązać umowę i zaprzestać świadczenia usługi w razie wykorzystywania Aplikacji przez Użytkownika niezgodnie z warunkami licencji. Przed rozwiązaniem umowy GWO wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń, pod rygorem rozwiązania umowy.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie GWO do Aplikacji, kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 8. Postanowienie niniejszego paragrafu dotyczą przypadków odpłatnego, jak i nieodpłatnego uzyskania praw do korzystania z Aplikacji (licencji).

§ 6 Rozwiązanie umowy na korzystanie z Aplikacji

 1. Umowa na korzystanie z Aplikacji ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki wykupiono dostęp do Aplikacji (upływ czasu trwania licencji).
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę licencyjną bez wypowiedzenia z przyczyn związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez GWO na warunkach określonych w przepisach prawa. Przed rozwiązaniem umowy Użytkownik wezwie GWO do należytego wykonania umowy, pod rygorem rozwiązania umowy. W przypadku skutecznego rozwiązania umowy przysługuje mu prawo do żądania zwrotu uiszczonej opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu pozostałego do wygaśnięcia umowy licencyjnej na Aplikację. Zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy na rachunek, z którego dokonano płatności.
 3. Oświadczenia woli w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być składane drogą elektroniczną – na adresy poczty elektronicznej stron.

§ 7 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Do odstąpienia od umowy na zakup Aplikacji stosuje się postanowienia § 4 Regulaminu Księgarni, z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do GWO drogą elektroniczną na adres kontakt@gwo.pl albo listem na adres Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk. Oświadczenie przesłane listem może zostać złożone na formularzu, którego wzór Użytkownik otrzymuje wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

§ 8 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z Aplikacją.
 2. Podstawy reklamacji i zasady składania reklamacji opisane są w § 3 Regulaminu Księgarni, z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Aplikacji można składać pocztą elektroniczną pod adresem kontakt@gwo.pl (wpisując w temacie: „reklamacja”),  za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu w zakładce "Kontakt", albo pisemnie pod adresem GWO: GWO; al. Grunwaldzka 413; 80-309 Gdańsk – z dopiskiem „reklamacja usługi e-GWO”.
 4. Podstawą złożenia reklamacji może być zarzut wykonywania Usługi przez GWO niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie lub przyczyny opisane w § 3 Regulaminu Księgarni.
 5. GWO nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wady, usterki czy nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania Aplikacji wynikające z:
  1. naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu,
  2. udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim,
  3. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania Użytkownika,
 6. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko i adres korespondencyjny) wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 7. W razie uznania reklamacji dotyczącej jakości działania Aplikacji, GWO może przyznać Użytkownikowi dodatkowy czas dostępu do Aplikacji, równy okresowi w jakim Aplikacja nie działała poprawnie.
 8. W zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dopuszczają ograniczenie odpowiedzialności GWO, odpowiedzialność GWO za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi ograniczona jest do kwoty stanowiącej równowartość opłaty licencyjnej uiszczonej przez Użytkownika. W przypadku uznania ograniczenia za nieważne, odpowiedzialność GWO ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywistej. Powyższe ograniczenia nie dotyczą szkody wyrządzonej Użytkownikowi w sposób umyślny.
 9. Powyższe zapisy nie ograniczają dalej idących praw Użytkowników będących konsumentem a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownika wiąże Regulamin w treści zaakceptowanej w chwili składania zamówienia.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony przy pierwszym logowaniu do Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu.
 3. W razie braku zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć umowę zawartą z GWO z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia powiadomienia Użytkownik o zmianie Regulaminu. Będzie to skutkowało utratą dostępu do Aplikacji.
 4. Regulamin oraz zawarte na jego podstawie umowy podlegają prawu polskiemu.
 5. Wszelkie spory pomiędzy GWO a Użytkownikiem oraz ich następcami prawnymi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych.

 

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.