Regulamin korzystania z Aplikacji e-book

Regulamin korzystania z Aplikacji e-book

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin) są prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora związane z zakupem, wykonaniem i rozwiązaniem umowy zakupu licencji na korzystanie z Aplikacji stanowiącej tzw. e-book, czyli cyfrowe wydanie książki drukowanej w formacie pliku .pdf, sprzedawanej za pośrednictwem Serwisu, bez nośnika fizycznego (dalej: e-book).
 2. E-book jest udostępniany do pobrania po zakupieniu go za pośrednictwem Księgarni internetowej prowadzonej przez Administratora pod adresem www.gwo.pl/ksiegarnia/ebooki.
 3. Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie GWO.

§ 2 Wymagania techniczne

 1. Odczytanie e-booka możliwe jest po pobraniu go z Serwisu i zapisaniu na Urządzeniu, zarówno na komputerze, urządzeniu przenośnym, jak i telefonie komórkowym posiadającym odpowiednie oprogramowanie.
 2. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z e-booka było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów Urządzeń. Administrator rekomenduje aby przed dokonaniem zakupu e-booka Użytkownik sprawdził prawidłowość jego działania na swoim Urządzeniu poprzez uruchomienie testowej wersji produktu (opcja: "Zobacz fragment" lub podobna).

§ 3 Procedura zakupu e-booka

 1. Złożenie zamówienia
  1. Zamówienia na zakup e-booka (licencji na Aplikację w postaci e-booka) w Księgarni internetowej mogą składać wyłącznie Użytkownicy posiadający Konto w Serwisie.
  2. Użytkownik składa zamówienie na zakup e-booka drogą elektroniczną – w Księgarni, wypełniając stosowny formularz zamówienia.
  3. Użytkownik po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia na zakup licencji na e-booka.
  4. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na aktualny adres elektroniczny Użytkownika ujawniony na Koncie Użytkownika.
  5. Użytkownik po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia na zakup licencji na e-booka.
  6. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera, m.in.:
   1. pełne dane adresowe Administratora i Użytkownika,
   2. rodzaj zamówionej Usługi i warunki wykonania umowy o świadczenie Usługi,
   3. numer zamówienia przydzielony przez Administratora,
   4. cenę (obejmującą wszystkie jej składniki, w tym udzielone rabaty, a także należne podatki),
   5. zasady zapłaty ceny albo potwierdzenie jej zapłaty,
   6. w uzasadnionych przypadkach – warunki uruchomienia e-booka oraz długość okresu ważności wykupionej licencji na Aplikację,
   7. w przypadku zamówień złożonych przez Użytkowników, którzy są konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego - pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni – z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej w Regulaminie, wraz ze wzorem formularza odstąpienia,
   8. informacje o miejscu i sposobie składania reklamacji.

 2. Cena
  1. Ceny za zakup e-booka przez Użytkownika (cena licencji) oraz aktualne oferty rabatowe są podane w Serwisie, na stronie na której składane jest zamówienie.
  2. Cena jest podana w złotych polskich (PLN).
  3. Ceny zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
  4. Zamówienia Użytkowników złożone przed zmianą cennika lub oferty będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
  5. Przyznane rabaty na poszczególne Usługi nie sumują się.

 3. Termin i forma płatności. Sposób dostawy
  1. GWO udostępnia poszczególnym kategoriom Użytkowników różne formy płatności (przykładowo: przelew bankowy, płatności elektroniczne, karta kredytowa), a aktualna informacja na ten temat znajduje się w treści formularza zamówienia.
  2. Wyboru formy płatności oraz sposobu aktywacji Aplikacji Użytkownik dokonuje poprzez zaznaczenie właściwych pól w formularzu zamówienia.
  3. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma na adres e-mail ujawniony na Koncie Użytkownika potwierdzenie możliwości uruchomienia dostępu do Aplikacji.
  4. Warunki dokonywania płatności realizowanych za pośrednictwem Płatności.pl określa Załącznik nr 3 do Regulaminu GWO (Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemu www.platnosci.pl).

 4. Zawarcie umowy
  1. Do zawarcia pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem umowy zakupu licencji na korzystanie z Aplikacji dochodzi z chwilą otrzymania przez Administratora płatności za złożone zamówienie.
  2. Niezależnie od pkt. 1 powyżej, okres trwania licencji na korzystanie z Aplikacji on-line liczony jest od momentu pierwszego uruchomienia Aplikacji przez Użytkownika w panelu startowym.

 5. Anulowanie zamówienia
 6. Zamówienie nie opłacone w terminie określonym w zamówieniu przestaje wiązać każdą ze stron i podlega automatycznemu anulowaniu jeżeli nie zostanie opłacone w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia (lub upływu terminu zapłaty wskazanego w zamówieniu).

 7. Faktury VAT
  1. Na wniosek Użytkownika może mu zostać wystawiona faktura VAT.
  2. Faktura będzie doręczona na adres korespondencyjny Użytkownika albo drogą elektroniczną na adres ujawniony na koncie Użytkownika w chwili składania zamówienia.

§ 4 Umowa licencyjna

 1. Okres trwania licencji podany jest na stronie Serwisu, na której dokonywane jest zamówienie e-booka.
 2. W razie nie pobrania e-booka w okresie 3 lat od daty zakupu prawo do aktywacji wygasa.
 3. Licencja udzielana przez Administratora Użytkownikowi obejmuje prawo do niewyłącznego, nieograniczonego w czasie, korzystania z e-booka, przy czym dostęp do danego e-booka w ramach jednej licencji jest uprawniony tylko z jednego Urządzenia w tym samym czasie.

§ 5 Warunki licencji

 1. Licencja udzielana przez Administratora Użytkownikowi w przypadku zakupu dostępu do e-booka obejmuje niewyłączne, nieograniczone w czasie prawo do korzystania z e-booka w trybie off-line, tj. w trybie zapewniającym dostęp do e-booka na Urządzeniu Użytkownika po jego uprzednim pobraniu ze strony internetowej Serwisu, przy czym dostęp do e-booka jest możliwy wyłącznie za pomocą Urządzenia, na które Użytkownik pobrał e-booka.
 2. W razie utraty pliku zawierającego e-booka w ramach płatności raz uiszczonej przez Użytkownika będzie on miał prawo do sześciokrotnego pobrania tego samego e-booka z zasobów Serwisu.
 3. [Zakres licencji] Wykupiona licencja uprawnia Użytkownika do korzystania z e-booka zarówno na prywatny, niekomercyjny użytek, jak i do korzystania z e-booka w ramach zajęć szkolnych oraz korepetycji realizowanych w ramach prowadzonej działalności zarobkowej (w tym, między innymi do wyświetlania podczas prowadzonych zajęć).
 4. Licencja udzielona Użytkownikowi przez Administratora nie obejmuje prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia e-booka w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w celu innym niż utworzenie kopii dla siebie lub osób pozostających w tym samym gospodarstwie domowym,
  2. odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania e-booka jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  3. przystosowywania lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w e-booku,
  4. podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem e-booka,
  5. odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub udostępniania w Internecie e-booka (w całości lub w części),
  6. drukowania w całości lub w części e-booka, z wyjątkiem drukowania na użytek własny, zgodny z warunkami licencji.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszej licencji.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie Administratora do e-booka, kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą przypadków odpłatnego, jak i nieodpłatnego uzyskania praw do korzystania z e-booka (licencji).

§ 6 „Znak wodny”

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do opatrzenia e-booka systemem zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem.
 2. W szczególności Administrator opatrzy e-booka tzw. znakiem wodnym z loginem Użytkownika lub mikrodrukiem pozwalającym na identyfikację transakcji zakupu. Administrator może ponadto zabezpieczyć e-booka przed jego nieautoryzowanym otwarciem za pomocą indywidualnego hasła Użytkownika nadanego mu przez Administratora.
 3. W przypadku wykrycia przez Administratora nieuprawnionego rozpowszechniania e-booka (np. za pośrednictwem sieci Internet) lub innego korzystania z e-booka sprzecznego z warunkami niniejszej licencji Administrator zastrzega sobie prawo podjęcia wobec Użytkownika stosownych kroków prawnych w tym do wypowiedzenia umowy licencyjnej, po podjęciu procedury wyjaśniającej.

§ 7 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na zakup licencji na korzystanie z e-booka, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy (od otrzymania potwierdzenie złożenia zamówienia), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Administratora drogą elektroniczną na adres kontakt@gwo.pl albo faxem na numer 58 764 61 35 (koszt połączenia: według taryfy operatora) albo listem na adres siedziby GWO. Oświadczenie przesyłane listem może zostać złożone na formularzu, którego wzór Użytkownik otrzymuje wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do rozpoczęcia pobierania pliku zawierającego e-booka z serwera Administratora przez Użytkownika (moment rozpoczęcia realizacji umowy) przed upływem ww. terminu 14 dniowego.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Użytkownika zostanie zwrócona w terminie 14 dni na rachunek, z którego dokonano płatności.

§ 8 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem umowy licencyjnej przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej Serwisu w zakładce "Kontakt" lub pisemnie na adres Administratora: GWO; al. Grunwaldzka 413; 80-309 Gdańsk – z dopiskiem „reklamacja-usługi e-GWO”.
 3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania Usługi udostępnienia e-booka przez Administratora niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wady, usterki czy nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania e-booka wynikające z:
  1. naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu,
  2. udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim,
  3. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania Użytkownika,
 5. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko i adres korespondencyjny) wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 6. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Administrator powiadamia Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 7. W razie uznania reklamacji dotyczącej jakości działania e-booka, Administrator udostępni Użytkownikowi nowy egzemplarz e-booka do pobrania.
 8. W zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dopuszczają ograniczenie odpowiedzialności Administratora, odpowiedzialność GWO za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywistej i do kwoty równej wysokości opłaty licencyjnej uiszczonej przez Użytkownika. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkody wyrządzonej Użytkownikowi w sposób umyślny.
 9. Powyższe zapisy nie ograniczają dalej idących praw Użytkownika będącego konsumentem, a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.