Regulamin korzystania z Aplikacji e-book

Regulamin korzystania z Aplikacji e-book

Regulamin korzystania z E-booków

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin) są prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora związane z zakupem, wykonaniem i rozwiązaniem umowy zakupu licencji na korzystanie z  e-booka, czyli cyfrowe wydanie książki drukowanej w formacie pliku .pdf, sprzedawanej za pośrednictwem Serwisu, bez nośnika fizycznego (dalej: e-book).
 2. E-book jest udostępniany do pobrania po zakupieniu go za pośrednictwem Księgarni internetowej prowadzonej przez Administratora pod adresem www.gwo.pl/ksiegarnia/ebooki.
 3. Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną – Serwis GWO.PL (dalej: Regulamin GWO).
 4. Niniejszy Regulamin nie uchyla ani nie wyłącza stosowania Regulaminu GWO, który został zaakceptowany przez Użytkownika w chwili rejestracji w Serwisie, w szczególności warunków korzystania z Konta Użytkownika. Do Użytkowników Niezarejestrowanych stosuje się również postanowienia Regulaminu GWO odpowiednio, w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownika wiążą postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu GWO, a także Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną – Księgarnia (dalej: Regulamin Księgarni), akceptowanego podczas składania zamówienia. W razie sprzeczności między postanowieniami Regulaminu i Regulaminu GWO, zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu.

§ 2 Wymagania techniczne

 1. Odczytanie e-booka możliwe jest po pobraniu go z Serwisu i zapisaniu na Urządzeniu, zarówno na komputerze, urządzeniu przenośnym, jak i telefonie komórkowym posiadającym odpowiednie oprogramowanie.
 2. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z e-booka było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów Urządzeń. Administrator rekomenduje aby przed dokonaniem zakupu e-booka Użytkownik sprawdził prawidłowość jego działania na swoim Urządzeniu poprzez uruchomienie testowej wersji produktu (opcja: "Zobacz fragment" lub podobna).

 

§ 3 Procedura zakupu e-booka

 1. Złożenie zamówienia
  1. Zamówienia na zakup e-booka w Księgarni internetowej mogą składać Użytkownicy posiadający Konto w Serwisie oraz Użytkownicy nieposiadający Konta w Serwisie. Jednakże do pobrania e-booka niezbędne jest założenie Konta w Serwisie.
  2. Użytkownik składa zamówienie na zakup e-booka drogą elektroniczną – w Księgarni, wypełniając stosowny formularz zamówienia.
  3. Użytkownik po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia na zakup licencji na e-booka.
  4. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na aktualny adres elektroniczny Użytkownika ujawniony na Koncie Użytkownika.
  5. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera, m.in.:
   1. pełne dane adresowe Administratora i Użytkownika,
   2. rodzaj zamówionej Usługi i warunki wykonania umowy o świadczenie Usługi,
   3. numer zamówienia przydzielony przez Administratora,
   4. cenę (obejmującą wszystkie jej składniki, w tym udzielone rabaty, a także należne podatki),
   5. zasady zapłaty ceny albo potwierdzenie jej zapłaty,
   6. w uzasadnionych przypadkach – warunki uruchomienia e-booka oraz długość okresu ważności wykupionej licencji,
   7. w przypadku zamówień złożonych przez Użytkowników, którzy są konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego - pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni – z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej w Regulaminie, wraz ze wzorem formularza odstąpienia,
   8. informacje o miejscu i sposobie składania reklamacji.

 

 1. Cena
  1. Ceny za zakup e-booka przez Użytkownika (cena licencji) oraz aktualne oferty rabatowe są podane w Serwisie, na stronie na której składane jest zamówienie.
  2. Cena jest podana w złotych polskich (PLN).
  3. Ceny zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
  4. Zamówienia Użytkowników złożone przed zmianą cennika lub oferty będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
  5. Przyznane rabaty na poszczególne Usługi nie sumują się.

 

 1. Termin i forma płatności. Sposób dostawy
  1. GWO udostępnia poszczególnym kategoriom Użytkowników różne formy płatności (przykładowo: przelew bankowy, płatności elektroniczne, karta kredytowa), a aktualna informacja na ten temat znajduje się w treści formularza zamówienia.
  2. Wyboru formy płatności Użytkownik dokonuje poprzez zaznaczenie właściwych pól w formularzu zamówienia.
  3. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma na adres e-mail ujawniony na Koncie Użytkownika potwierdzenie możliwości uruchomienia dostępu do e-booka.
  4. Warunki dokonywania płatności realizowanych za pośrednictwem PayU.pl określa Załącznik nr 3 do Regulaminu GWO (Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemu payu.pl).

 

 1. Zawarcie umowy
  1. Do zawarcia pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem umowy zakupu licencji na korzystanie z e-booka dochodzi z chwilą otrzymania przez Administratora płatności za złożone zamówienie.
  2. Niezależnie od pkt. 1 powyżej, okres trwania licencji na korzystanie z e-booka (czas, przez który możliwe jest pobranie e-booka) liczony jest od momentu aktywacji e-booka przez Użytkownika w panelu startowym.

 

 1. Anulowanie zamówienia

Zamówienie nie opłacone w terminie określonym w zamówieniu przestaje wiązać każdą ze stron i podlega automatycznemu anulowaniu jeżeli nie zostanie opłacone w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia (lub upływu terminu zapłaty wskazanego w zamówieniu).

 1. Faktury VAT
  1. Na wniosek Użytkownika może mu zostać wystawiona faktura VAT.
  2. Faktura będzie doręczona na adres korespondencyjny Użytkownika albo drogą elektroniczną na adres ujawniony na koncie Użytkownika w chwili składania zamówienia.

 

§ 4 Umowa licencyjna

 1. Okres trwania licencji podany jest na stronie Serwisu, na której dokonywane jest zamówienie e-booka.
 2. W razie nie pobrania e-booka w okresie 1 roku od daty zakupu prawo do aktywacji wygasa.

 

§ 5 Warunki licencji

 1. Licencja udzielana przez Administratora Użytkownikowi w przypadku zakupu dostępu do e-booka obejmuje niewyłączne, nieograniczone w czasie prawo do korzystania z e-booka w trybie off-line, tj. w trybie zapewniającym dostęp do e-booka na Urządzeniu Użytkownika po jego uprzednim pobraniu ze strony internetowej Serwisu, przy czym dostęp do e-booka jest możliwy wyłącznie za pomocą Urządzenia, na które Użytkownik pobrał e-booka. Natomiast niewyłączne prawo do pobierania e-booka przysługuje Użytkownikowi przez 365 dni od daty aktywacji tego e-booka.
 2. W razie utraty pliku zawierającego e-booka po upływie okresu licencji na pobieranie e-booka niezbędny jest ponowny zakup licencji na e-booka.
 3. [Zakres licencji] Wykupiona licencja uprawnia Użytkownika do korzystania z e-booka zarówno na prywatny, niekomercyjny użytek, jak i do korzystania z e-booka w ramach zajęć szkolnych oraz korepetycji realizowanych w ramach prowadzonej działalności zarobkowej (w tym, między innymi do wyświetlania podczas prowadzonych zajęć).
 4. Licencja udzielona Użytkownikowi przez Administratora nie obejmuje prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia e-booka w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w celu innym niż utworzenie kopii dla siebie lub osób pozostających w tym samym gospodarstwie domowym,
  2. odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania e-booka jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  3. przystosowywania lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w e-booku,
  4. podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem e-booka,
  5. odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub udostępniania w Internecie e-booka (w całości lub w części),
  6. drukowania w całości lub w części e-booka, z wyjątkiem drukowania na użytek własny, zgodny z warunkami licencji.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszej licencji.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie Administratora do e-booka, kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą przypadków odpłatnego, jak i nieodpłatnego uzyskania praw do korzystania z e-booka (licencji).

 

§ 6 „Znak wodny”

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do opatrzenia e-booka systemem zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem.
 2. W szczególności Administrator opatrzy e-booka tzw. znakiem wodnym z loginem Użytkownika lub mikrodrukiem pozwalającym na identyfikację transakcji zakupu. Administrator może ponadto zabezpieczyć e-booka przed jego nieautoryzowanym otwarciem za pomocą indywidualnego hasła Użytkownika nadanego mu przez Administratora.
 3. W przypadku wykrycia przez Administratora nieuprawnionego rozpowszechniania e-booka (np. za pośrednictwem sieci Internet) lub innego korzystania z e-booka sprzecznego z warunkami niniejszej licencji Administrator zastrzega sobie prawo podjęcia wobec Użytkownika stosownych kroków prawnych w tym do wypowiedzenia umowy licencyjnej, po podjęciu procedury wyjaśniającej.

 

§ 7 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Do odstąpienia od umowy na zakup e-booków stosuje się postanowienia § 4 Regulaminu Księgarni, z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do GWO drogą elektroniczną na adres kontakt@gwo.pl albo listem na adres Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk. Oświadczenie przesłane listem może zostać złożone na formularzu, którego wzór Użytkownik otrzymuje wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

 

§ 8 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z e-bookiem.
 2. Podstawy reklamacji i zasady składania reklamacji opisane są w § 3 Regulaminu Księgarni, z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące e-booka można składać pocztą elektroniczną pod adresem kontakt@gwo.pl (wpisując w temacie: „reklamacja”),  za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu w zakładce "Kontakt", albo pisemnie pod adresem GWO: GWO; al. Grunwaldzka 413; 80-309 Gdańsk – z dopiskiem „reklamacja usługi e-GWO”.
 4. Podstawą złożenia reklamacji może być zarzut wykonywania Usługi przez GWO niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie lub przyczyny opisane w § 3 Regulaminu Księgarni.
 5. GWO nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wady, usterki czy nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania e-booka wynikające z:
  1. naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu,
  2. udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim,
  3. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania Użytkownika,
 6. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko i adres korespondencyjny) wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 7. W razie uznania reklamacji dotyczącej jakości działania e-booka, GWO może przyznać Użytkownikowi dodatkowy czas dostępu do możliwości pobrania e-booka, równy okresowi w jakim e-book nie działał poprawnie.
 8. W zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dopuszczają ograniczenie odpowiedzialności GWO, odpowiedzialność GWO za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi ograniczona jest do kwoty stanowiącej równowartość opłaty licencyjnej uiszczonej przez Użytkownika. W przypadku uznania ograniczenia za nieważne, odpowiedzialność GWO ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywistej. Powyższe ograniczenia nie dotyczą szkody wyrządzonej Użytkownikowi w sposób umyślny.
 9. Powyższe zapisy nie ograniczają dalej idących praw Użytkowników będących konsumentem a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownika wiąże Regulamin w treści zaakceptowanej w chwili składania zamówienia.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony przy pierwszym logowaniu do Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu.
 3. W razie braku zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć umowę zawartą z GWO z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia powiadomienia Użytkownik o zmianie Regulaminu. Będzie to skutkowało utratą dostępu do możliwości pobrania e-booka.
 4. Regulamin oraz zawarte na jego podstawie umowy podlegają prawu polskiemu.
 5. Wszelkie spory pomiędzy GWO a Użytkownikiem oraz ich następcami prawnymi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych.
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.