Regulamin korzystania z Multipodręcznika

Regulamin korzystania z Multipodręcznika

Regulamin korzystania z Multipodręcznika

Niniejsza wersja Regulaminu (i jego Załączników) obowiązuje dla umów na korzystanie z Multipodręczników zawartych po dniu 01.04.2017 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady nabycia i warunki licencji na korzystanie z publikacji wydanych przez GWO w formie elektronicznej (dalej zwanej: Multipodręcznik), a nie będących książką w formacie .pdf.
 2. O ile co innego nie wynika z treści danej publikacji Multipodręcznik nie posiada dopuszczenia do użytku szkolnego jako „podręcznik w formie elektronicznej”, nawet jeżeli jego wersja drukowana takie dopuszczenie posiada. W razie uzyskania przez Multipodręcznik takiego statusu stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wydawcy.
 3. Multipodręcznik jest sprzedawany on-line wyłącznie za pośrednictwem księgarni internetowej pod adresem: www.gwo.pl/ksiegarnia.
 4. Multipodręcznik jest sprzedawany jako odrębna usługa, nawet jeżeli w ofercie handlowej pojawia się wraz z wersją drukowaną książki pod tym samym tytułem.
 5. Użytkownik, który wykupi dostęp do Multipodręcznika jest uprawniony do korzystania z niego na warunkach niżej opisanej licencji na korzystanie z Multipodręcznika. Do wyświetlania Multipodręcznika służy oprogramowanie (pt.: „Multiteka GWO”) udostępniane przez do korzystania na warunkach licencyjnych opisanych poniżej.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące zasad korzystania przez Użytkowników z Multipodręczników zakupionych w księgarni internetowej obowiązują także tych Użytkowników, którzy otrzymali od Wydawcy nieodpłatną licencję na korzystanie z Multipodręczników.
 7. Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie GWO. Jednakże pojęcie „Multipodręcznik” odnosi się wyłącznie do Usługi opisanej w ust. 1 powyżej.

§ 2 Wymagania techniczne:

 1. Korzystanie z zakupionego Multipodręcznika możliwe jest na następujących platformach sprzętowych:
 2. na komputerach – zwana również wersją podstawową - wyłącznie w trybie online to jest na komputerach typu PC, ze stałym dostępem do Internetu, oraz wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej prowadzonej przez Administratora w Serwisie,
 3. lub na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android – za pośrednictwem dedykowanej aplikacji „Multiteka GWO” udostępnianej nieodpłatnie przez Administratora w ramach sklepu GooglePlay, przy czym po pobraniu Multipodręcznika korzystanie z niego na urządzeniach z systemem Android nie wymaga dostępu online. Zasady i warunki korzystania z Multipodręczników dla urządzeń mobilnych z systemem Android określa Załącznik nr 1 do Regulaminu,
 4. lub na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym IOS – wyłącznie w trybie online to jest na urządzeniach mobilnych ze stałym dostępem do Internetu, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji „Multiteka GWO” udostępnianej nieodpłatnie przez Administratora w ramach sklepu App Store. Zasady i warunki korzystania z Multipodręczników dla urządzeń mobilnych z systemem IOS określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. W celu korzystania z Multipodręcznika na komputerach (i o ile co innego nie wynika z treści zakładki dedykowanej na stronie Serwisu dla danego Multipodręcznika) niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową z zainstalowanym oprogramowaniem Adobe Flash Player w wersji 10 lub nowszej oraz stałym dostępem do Internetu.
 6. W celu korzystania z Multipodręcznika na urządzeniach mobilnych niezbędne jest pobranie i zainstalowanie aplikacji „Multiteka GWO” udostępnianej nieodpłatnie przez Administratora w ramach sklepu App Store lub Google Play.
 7. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Multipodręcznika było możliwe przez Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów Urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 8. Koszty połączeń oraz transferu danych z siecią Internet ponosi Użytkownik zgodnie z taryfą opłat stosowaną przez dostawcę usług internetowych, z którego usług korzysta Użytkownik.

§ 3 Procedura zakupu Multipodręcznika:

 1. Złożenie zamówienia
  1. Użytkownik składa zamówienie na zakup licencji na korzystanie z Multipodręcznika drogą elektroniczną – w Serwisie, wypełniając stosowny formularz zamówienia.
  2. Użytkownik po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia na zakup licencji na Multipodręcznik.
  3. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na aktualny adres elektroniczny Użytkownika ujawniony na Koncie Użytkownika.
  4. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera, m.in.:
   1. pełne dane adresowe Administratora i Użytkownika,
   2. rodzaj zamówionej Usługi i warunki wykonania umowy o świadczenie usługi,
   3. numer zamówienia przydzielony przez Administratora,
   4. cenę (obejmującą wszystkie jej składniki, w tym udzielone rabaty, a także należne podatki),
   5. zasady zapłaty ceny albo potwierdzenie jej zapłaty,
   6. w uzasadnionych przypadkach – warunki uruchomienia Multipodręcznika oraz długość okresu ważności wykupionej licencji na Multipodręcznik,
   7. w przypadku usług zawartych z Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego - pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni – z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej w Regulaminie, wraz ze wzorem formularza odstąpienia,
   8. informacje o miejscu i sposobie składania reklamacji.
 2. Cena
 3. Ceny za uzyskanie licencji na korzystanie z Multipodręcznika przez Użytkownika (cena licencji) oraz aktualne oferty rabatowe są podane w Serwisie, na stronie na której składane jest zamówienie.
 4. Cena jest podana w złotych polskich (PLN).
 5. Ceny zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 6. Zamówienia Użytkowników złożone przed zmianą cennika lub oferty będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
 7. Przyznane rabaty na poszczególne Usługi nie sumują się.
 8. GWO udostępnia poszczególnym kategoriom Użytkowników różne formy płatności (przykładowo: przelew bankowy, płatności elektroniczne, karta kredytowa), a aktualna informacja na ten temat znajduje się w treści formularza zamówienia.
 9. Wyboru formy płatności oraz sposobu aktywacji Multipodręcznika Użytkownik dokonuje poprzez zaznaczenie właściwych pól w formularzu zamówienia.
 10. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma na adres email ujawniony na Koncie Użytkownika potwierdzenie możliwości uruchomienia dostępu do Multipodręcznika.
 11. Warunki dokonywania płatności realizowanych za pośrednictwem Płatności.pl określa Załącznik nr 3 do Regulaminu GWO (Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemu www.platnosci.pl).
 12. Do zawarcia pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem umowy zakupu licencji na korzystanie z Multipodręcznika dochodzi z chwilą otrzymania przez Administratora płatności za złożone zamówienie.
 13. Niezależnie od pkt. 1 powyżej, ale z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 3, okres trwania licencji na korzystanie z Multipodręcznika on-line liczony jest od momentu pierwszego uruchomienia Multipodręcznika przez Użytkownika.
 14. Termin i forma płatności. Sposób dostawy
 15. Zawarcie umowy
 16. Anulowanie zamówienia

Zamówienia nie opłacone w terminie określonym w zamówieniu przestaje wiązać każdą ze stron i podlega automatycznemu anulowaniu jeżeli nie zostanie opłacone w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia (lub upływu terminu zapłaty wskazanego w zamówieniu).

 1. Faktury VAT
  1. Na wniosek Użytkownika może mu zostać wystawiona faktura VAT na zakup Multipodręcznika (nie dotyczy to przypadków zakupu licencji na Multipodręcznik i jednoczesnego zakupu książek drukowanych, kiedy to faktura jest wystawiana automatycznie).
  2. Faktura będzie doręczona na adres korespondencyjny Użytkownika albo drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej ujawniony na Koncie Użytkownika w chwili składania zamówienia.

§ 4 Umowa licencyjna

 1. Okres trwania licencji na korzystanie z Multipodręcznika podany jest na stronie Serwisu, na której dokonywane jest zamówienie Multipodręcznika i w treści maila potwierdzającego złożenie zamówienia na zakup danego Multipodręcznika.
 2. Początek biegu okresu licencji liczony jest od momentu dokonania aktywacji dostępu (pierwszego uruchomienia Multipodręcznika na pierwszej z platform sprzętowych, opisanych w § 2 ust. 1 powyżej, z których zdecyduje się korzystać Użytkownik).
 3. W razie nie dokonania aktywacji dostępu do Multipodręcznika w okresie 3 lat od daty zakupu prawo do aktywacji wygasa.
 4. Licencja udzielana przez Administratora Użytkownikowi obejmuje prawo do niewyłącznego, ograniczonego w czasie korzystania z Multipodręcznika na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, przy czym w ramach każdej wykupionej licencji Użytkownik może w tym samym czasie korzystać z wykupionego Multipodręcznika na każdej z dostępnych platform sprzętowych. Jednakże w ramach poszczególnych platform sprzętowych w tym samym czasie można korzystać tylko na jednym urządzeniu (np..: korzystanie z Multipodręcznika w ramach jednej licencji możliwe jest w tym samym czasie tylko na jednym komputerze, ale równolegle również na jednym urządzeniu mobilnym z systemem IOS).
 5. W razie wykupienia w ramach jednego zamówienia licencji dla więcej niż jednego użytkownika, nabywca będzie uprawniony do korzystania z Multipodręcznika na tylu urządzeniach w ramach jednej platformy sprzętowej w jednym czasie, ile dostępów wykupił w ramach danej licencji wielostanowiskowej.
 6. Nabywca licencji może przekazać kody uprawniające do korzystania z Multipodręcznika osobom trzecim, które, aby skorzystać z Multipodręcznika muszą zaakceptować niniejszy Regulamin i posiadać konto w Serwisie. Kod aktywowany przez jednego użytkownika nie może być ponownie wykorzystywany przez inną osobę.

§ 5 Dalsze warunki korzystania z Multipodręczników oraz warunki korzystania z Oprogramowania

 1. Autorskie prawa majątkowe do Multipodręczników przysługują spółce GWO, jako wydawcy.
 2. Prawo wydawcy do wykorzystanych w Multipodręczniku zdjęć, rysunków, logotypów, układu i szaty graficznej, czy utworów audiowizualnych wynika z przepisów prawa lub umów zawartych przez Wydawcę z podmiotami uprawnionymi.
 3. [Zakres licencji] Użytkownik Multipodręcznika jest uprawniony do korzystania z Multipodręcznika jedynie w celach dydaktycznych, na prywatny, niezarobkowy użytek. Licencje uczniowskie nie uprawniają do wyświetlania Multipodręcznika za pośrednictwem projektorów, rzutników lub w inny sposób prowadzący do publicznego wyświetlania Multipodręcznika.
 4. [Zakres licencji nauczycielskich] Użytkownik, który posiada licencję nauczycielską jest uprawniony do korzystania z Multipodręcznika w ramach zajęć szkolnych (w tym, między innymi do wyświetlania Multipodręcznika podczas zajęć szkolnych) oraz na potrzeby korepetycji realizowanych w ramach prowadzonej działalności zarobkowej.
 5. [Zakres licencji na urządzenia mobilne] Szczegółowe warunki licencji na korzystanie z Multipodręczników na urządzeniach mobilnych określają załączniki do niniejszego Regulaminu. W razie rozbieżności między postanowieniami Regulaminu i Załączników – stosuje się postanowienia Załączników.
 6. Licencja udzielona w niniejszym paragrafie nie obejmuje prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Multipodręcznika w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędne do korzystania z niej zgodnie z niniejszą umową licencyjną,
  2. udostępniania Multipodręcznika osobom trzecim poprzez umożliwienie skorzystania z Multipodręcznika za pomocą loginu i hasła danego Użytkownika,
  3. utrwalania i powielania Multipodręcznika na nośnikach,
  4. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w kodzie Multipodręcznika,
  5. podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Multipodręcznika,
  6. rozpowszechniania, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu, lub udostępniania w Internecie zadań oraz innych zasobów składających się na Multipodręcznik (w tym rysunków, zdjęć i tekstu tworzących warstwę wizualną Multipodręcznika),
  7. drukowania w całości lub w części zasobów składających się na Multipodręcznik (w tym rysunków, zdjęć i tekstu tworzących warstwę wizualną Multipodręcznika) z wyjątkiem drukowania na własny użytek prywatny.
 7. W przypadku wykrycia przypadków naruszenia warunków licencji, w szczególności próby uzyskania dostępu do Multipodręcznika w ramach jednej licencji z więcej niż jednego Urządzenia w danym momencie Administrator może czasowo zablokować dostęp do Multipodręcznika – do czasu wyjaśnienia stwierdzonej nieprawidłowości.
 8. W przypadku powtarzających się przypadków naruszenia warunków licencji, Administrator ma prawo rozwiązać umowę i zaprzestać świadczenia usługi. Przed rozwiązaniem umowy Administrator wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń, pod rygorem rozwiązania umowy.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie Administratora do Multipodręcznika, kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 10. Postanowienie niniejszego paragrafu dotyczą przypadków odpłatnego, jak i nieodpłatnego uzyskania praw do korzystania z Multipodręcznika (licencji).
 11. Niezbędne do korzystania z Multipodręczników: (i) oprogramowanie służącego do ich wyświetlania w Serwisie oraz (ii) aplikacja „Multiteka GWO” umożliwiająca korzystanie z Multipodręczników na urządzeniach mobilnych (gdzie oprogramowanie i aplikacja zwane będą łącznie Oprogramowaniem) - są udostępniane użytkownikowi na warunkach licencyjnych określonych przez wydawców Oprogramowania obowiązujących w dacie każdoczesnego uruchomienia Multipodręcznika.
 12. Wydawcy Oprogramowania mogą zmieniać funkcjonalności lub warunki korzystania z Oprogramowania w okresie trwania licencji na korzystanie z Multipodręcznika, przy czym w odniesieniu do aplikacji Multiteka GWO Administrator zapewnia, że taka zmiana nie pozbawi Użytkownika dostępu do Multipodręcznika, z zastrzeżeniem następnego zdania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za utratę lub ograniczenie możliwości korzystania z Multipodręczników na skutek zmiany przez Użytkownika wersji systemów operacyjnych jego urządzeń na wersje nowsze w stosunku do wersji obowiązujących w dacie zakupu Multipodręcznika.
 13. Wydawca oświadcza, iż Oprogramowanie posiada ograniczenia funkcjonalności i nie gwarantuje, min.: możliwości edycji, zapisywania zmian czy drukowania wszystkich treści Multipodręcznika.

§ 6 Rozwiązanie umowy na korzystanie z Multipodręcznika

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 3, umowa licencyjna na korzystanie z Multipodręcznika ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki wykupiono dostęp do Multipodręcznika (upływ czasu trwania licencji).
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę licencyjną bez wypowiedzenia z przyczyn związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Administrtora na warunkach określonych w przepisach prawa. Przed rozwiązaniem umowy Użytkownik wezwie Administratora do należytego wykonania umowy, pod rygorem rozwiązania umowy.
 3. Oświadczenia woli w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być składane drogą elektroniczną – na adresy poczty elektronicznej stron.
 4. Po wygaśnięciu licencji na korzystanie z Multipodręczników Administrator może usunąć aplikacje Multiteka GWO ze sklepów internetowych.

§ 7 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na zakup licencji na korzystanie z Multipodręcznika, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy (od otrzymania potwierdzenie złożenia zamówienia), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane do Administratora drogą elektroniczną na adres kontakt@gwo.pl albo faxem na numer 58 764 61 35 (koszt połączenia: według taryfy operatora) albo listem na adres siedziby GWO. Oświadczenie przesłane listem może zostać złożone na formularzu, którego wzór Użytkownik otrzymuje wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pierwszego uruchomienia dostępu do Multipodręcznika przez Użytkownika (moment rozpoczęcia realizacji umowy) przed upływem ww. terminu 14 dniowego.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Użytkownika zostanie zwrócona nie później niż w terminie 14 dni na rachunek, z którego dokonano płatności.

§ 8 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na nienależyte świadczenie usługi dostępu do Multipodręcznika.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej Serwisu w zakładce "Kontakt" lub pisemnie na adres Administratora: GWO; al. Grunwaldzka 413; 80-309 Gdańsk – z dopiskiem „reklamacja-usługi e-GWO”.
 3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania usługi przez Administratora niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wady, usterki czy nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania Multipodręcznika wynikające z:
  1. naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu,
  2. udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim,
  3. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania Użytkownika,
 5. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko i adres korespondencyjny) wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 6. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Administrator powiadamia Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 7. W razie uznania reklamacji dotyczącej jakości działania Multipodręcznika, Administrator przyzna Użytkownikowi dodatkowy czas dostępu do Multipodręcznika, równy okresowi w jakim nie działał on poprawnie.
 8. W zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dopuszczają ograniczenie odpowiedzialności Administratora, odpowiedzialność GWO za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywistej i do kwoty równej wysokości opłaty licencyjnej uiszczonej przez Użytkownika. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkody wyrządzonej Użytkownikowi w sposób umyślny.
 9. Powyższe zapisy nie ograniczają dalej idących praw Użytkowników będących konsumentem a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9 Zmiany regulaminu

 1. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Użytkownik będzie informowany drogą mailową lub poprzez wyświetlenie komunikatu (w Serwisie lub ramach aplikacji Multiteka GWO) przed uruchomieniem Multipodręcznika, które to uruchomienie nastąpi po dniu ogłoszenia zmian do Regulaminu.
 2. W odniesieniu do Użytkowników, którzy posiadają aktywne licencje na korzystanie z Multipodręczników, zmiany Regulaminu wiążą ich od dnia następującego po dniu wygaśnięcia (na skutek upływu czasu, na jaki licencja została udzielona), posiadanej przez danego Użytkownika, licencji na korzystanie z Multipodręcznika.
 3. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, o ile Użytkownik nie wypowiedział umowy na korzystanie z Multipodręcznika w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o zmianach w jeden z powyższych sposobów.
 4. przypadku Użytkowników, o których mowa w ust. 2 upływ okresu wypowiedzenia Regulaminu następuje ze skutkiem na dzień następujący po dniu wygaśnięciu licencji na skutek upływu czasu, na jaki została udzielona.

§ 10

Niniejsza wersja Regulaminu (i jego Załączników) obowiązuje dla umów na korzystanie z Multipodręczników zawartych po dniu 01.04.2017 r.

Załącznik 1 - Regulamin dodatkowej funkcjonalności usługi Multipodręcznik – Multipodręcznik w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android

 1. Do korzystania z Multipodręcznika w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android stosuje się wprost postanowienia regulaminu korzystania z Multipodręcznika, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Multipodręcznik w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android jest dodatkową funkcjonalnością dostępną dla użytkowników, którzy uzyskali dostęp do Multipodręcznika w wersji podstawowej, oferowaną bez dodatkowej opłaty dla wybranych Multipodręczników (tj. Multipodręczników oferowanych z dostępem online). Lista Multipodręczników, z których można korzystać również w wersji mobilnej, dostępna jest w aktualnej ofercie handlowej publikowanej na stronach internetowych Serwisu.
 3. Multipodręcznik w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android to funkcjonalność, która umożliwia korzystanie z Multipodręcznika przez Użytkownika w trybie offline (z zastrzeżeniem jednak warunku opisanego niżej w pkt. 4) na Urządzeniu mobilnym, tj. tablecie, telefonie komórkowym, czytniku itp., po uprzednim pobraniu i zainstalowaniu na Urządzeniu mobilnym oprogramowania (aplikacji) „MULTIteka GWO” oraz akceptacji warunków korzystania z platformy, na której oprogramowanie (aplikacja) „MULTIteka GWO” zostanie udostępnione (np. Google Play).
 4. W celu pobrania Multipodręcznika w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android na Urządzenie mobilne wymagane jest dodatkowo połączenie z Internetem, prawidłowe (rzeczywiste) ustawienie zegara systemowego Urządzenia, a także wyrażenie zgody na pobranie przez Administratora danych technicznych identyfikujących Urządzenie mobilne.
 5. Użytkownik ma prawo do pobrania Multipodręcznika w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android na taką liczbę Urządzeń mobilnych, jaka została ustalona w treści i w dacie zamówienia złożonego na zakup Multipodręcznika, przy czym standardowa ilość Urządzeń, na których Użytkownik może uruchomić Multipodręcznik, to 2 (dwa) Urządzenia.
 6. jednym Urządzeniu może się znajdować jednocześnie wyłącznie jeden egzemplarz Multipodręcznika w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android.
 7. Użytkownik może zwolnić posiadany dostęp do Multipodręcznika w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android poprzez jego odinstalowanie z Urządzenia (po uprzednim zalogowaniu na Konto). Po zwolnieniu dostępu można wykorzystać dostęp na kolejnym Urządzeniu.
 8. Okres dostępu do Multipodręcznika w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android wygasa wraz z upływem okresu, na jaki udzielono licencji, liczonego od dnia pierwszego uruchomienia Multipodręcznika na pierwszym urządzeniu, niezależnie od tego, na jakiej platformie sprzętowej to nastąpiło.
 9. W celu korzystania z Multipodręcznika w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android niezbędne jest posiadanie Urządzenia mobilnego o wymaganiach technicznych szczegółowo opisanych w ofercie handlowej publikowanej na stronach internetowych Serwisu (w momencie złożenia zamówienia) oraz w treści zamówienia, jakie użytkownik składa przed zakupem Multipodręcznika. Administrator gwarantuje Użytkownikowi możliwość korzystania z wersji mobilnej na urządzeniach mobilnych spełniających te wymogi techniczne, które były aktualne w momencie zakupu Multipodręcznika przez Użytkownika.
 10. Wybrane treści Multipodręcznika w wersji podstawowej (online) nie będą dostępne w Multipodręczniku w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android ze względu na ograniczenia techniczne oraz wymogi ochrony praw autorskich. Wybrane treści Multipodręcznika w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android mogą wymagać aktywnego połączenia Urządzenia z internetem.
 11. Zwiększenie dotychczasowego limitu dostępów Multipodręcznika w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android (ponad ilość wskazaną na stronie internetowej Serwisu lub w treści zamówienia) bądź rozszerzenie funkcjonalności nie wymaga zmiany dotychczasowego regulaminu.
 12. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych przepisami prawa Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania Multipodręcznika w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android do pobrania osobom trzecim (poprzez udostępnienie swojego loginu i hasła do Konta oraz umożliwienie pobrania Multipodręcznika w wersji mobilnej na Urządzenie będące w posiadaniu osoby innej niż Użytkownik).
 13. Multipodręcznik w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android jest opatrzony technicznymi zabezpieczeniami przed nielegalnym kopiowaniem i rozpowszechnianiem. Administrator może opatrzyć egzemplarz Multipodręcznika w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android unikalnym oznaczeniem identyfikującym Użytkownika, który go pobrał.
 14. Każdorazowa instalacja i rozpoczęcie pobierania na Urządzenie Multipodręcznika w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android oznacza akceptację aktualnej wersji warunków korzystania z aplikacji Multiteka GWO przez Użytkownika.

Załącznik 2 - Regulamin dodatkowej funkcjonalności usługi Multipodręcznik – Multipodręcznik w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS

 1. Do korzystania z Multipodręcznika w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS stosuje się wprost postanowienia regulaminu korzystania z Multipodręcznika, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Multipodręcznik w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS jest dodatkową funkcjonalnością dostępną dla użytkowników, którzy uzyskali dostęp do Multipodręcznika w wersji podstawowej, oferowaną bez dodatkowej opłaty dla wybranych Multipodręczników (tj. Multipodręczników oferowanych z dostępem online). Lista Multipodręczników, z których można korzystać również w wersji mobilnej, dostępna jest w aktualnej ofercie handlowej publikowanej na stronach internetowych Serwisu. Multipodręcznik w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS to funkcjonalność, która umożliwia korzystanie z Multipodręcznika przez Użytkownika, poprzez dedykowaną aplikację na Urządzeniu na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym iOS, tj. tablecie, telefonie komórkowym itp.
 3. Okres dostępu do Multipodręcznika w wersji na urządzenia mobilne   systemem operacyjnym iOS wygasa wraz z upływem okresu, na jaki udzielono licencji, liczonego od dnia pierwszego uruchomienia Multipodręcznika na pierwszym urządzeniu, niezależnie od tego, na jakiej platformie sprzętowej to nastąpiło.
 4. W celu korzystania z Multipodręcznika w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS niezbędne jest posiadanie Urządzenia mobilnego o wymaganiach technicznych szczegółowo opisanych w ofercie handlowej publikowanej na stronach internetowych Serwisu (w momencie złożenia zamówienia) oraz w treści zamówienia, jakie użytkownik składa przed zakupem Multipodręcznika. Administrator gwarantuje Użytkownikowi możliwość korzystania z wersji mobilnej na urządzeniach mobilnych spełniających te wymogi techniczne, które były aktualne w momencie zakupu Multipodręcznika przez Użytkownika.
 5. W celu korzystania z Multipodręcznika w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS wymagane jest połączenie z Internetem oraz wcześniejsze pobranie i zainstalowanie na Urządzeniu mobilnym oprogramowania (aplikacji) „MULTIteka GWO” oraz akceptacji warunków korzystania z platformy, na której oprogramowanie (aplikacja) „MULTIteka GWO” zostanie udostępnione.
 6. Wybrane treści Multipodręcznika w wersji podstawowej (online) nie będą dostępne w Multipodręczniku w wersji mobilnej ze względu na ograniczenia techniczne oraz wymogi ochrony praw autorskich.
 7. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych przepisami prawa Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania Multipodręcznika w wersji mobilnej do korzystania osobom trzecim (poprzez udostępnienie swojego loginu i hasła do Konta.
 8. Każdorazowa instalacja Multipodręcznika w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS oznacza akceptację aktualnej wersji warunków korzystania z aplikacji Multiteka GWO przez Użytkownika.

 

Niniejsza wersja Regulaminu (i jego Załączników) obowiązuje dla umów na korzystanie z Multipodręczników zawartych przed dniem 01.04.2017 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady nabycia i warunki licencji na korzystanie z publikacji wydanych przez GWO w formie elektronicznej (dalej zwanej: Multipodręcznik), a nie będących książką w formacie .pdf.
 2. O ile co innego nie wynika z treści danej publikacji Multipodręcznik nie posiada dopuszczenia do użytku szkolnego jako „podręcznik w formie elektronicznej”, nawet jeżeli jego wersja drukowana takie dopuszczenie posiada. W razie uzyskania przez Multipodręcznik takiego statusu stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wydawcy.
 3. Multipodręcznik jest sprzedawany on-line wyłącznie za pośrednictwem księgarni internetowej pod adresem: www.gwo.pl/ksiegarnia.
 4. Multipodręcznik jest sprzedawany jako odrębna usługa, nawet jeżeli w ofercie handlowej pojawia się wraz z wersją drukowaną książki pod tym samym tytułem.
 5. Korzystanie z Multipodręcznika możliwe jest wyłącznie online, za pośrednictwem dedykowanej zakładki lub strony internetowej prowadzonej przez Administratora w Serwisie.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące zasad korzystania przez Użytkowników z Multipodręczników zakupionych w księgarni internetowej obowiązują także tych Użytkowników, którzy otrzymali od Wydawcy nieodpłatną licencję na korzystanie z Multipodręczników.
 7. Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie GWO. Jednakże pojęcie „Multipodręcznik” odnosi się wyłącznie do Usługi opisanej w ust. 1 powyżej.

§ 2 Wymagania techniczne:

 1. W celu korzystania z Multipodręcznika niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika Urządzenia wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową z zainstalowanym oprogramowaniem Adobe Flash Player w wersji 10 lub nowszej oraz stałym dostępem do Internetu.
 2. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Multipodręcznika było możliwe przez Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów Urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

§ 3 Procedura zakupu Multipodręcznika:

 1. Złożenie zamówienia
  1. Użytkownik składa zamówienie na zakup licencji na korzystanie z Multipodręcznika drogą elektroniczną – w Serwisie, wypełniając stosowny formularz zamówienia.
  2. Użytkownik po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia na zakup licencji na Multipodręcznik.
  3. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na aktualny adres elektroniczny Użytkownika ujawniony na Koncie Użytkownika.
  4. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera, m.in.:
   1. pełne dane adresowe Administratora i Użytkownika,
   2. rodzaj zamówionej Usługi i warunki wykonania umowy o świadczenie usługi,
   3. numer zamówienia przydzielony przez Administratora,
   4. cenę (obejmującą wszystkie jej składniki, w tym udzielone rabaty, a także należne podatki),
   5. zasady zapłaty ceny albo potwierdzenie jej zapłaty,
   6. w uzasadnionych przypadkach – warunki uruchomienia Multipodręcznika oraz długość okresu ważności wykupionej licencji na Multipodręcznik,
   7. w przypadku usług zawartych z Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego - pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni – z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej w Regulaminie, wraz ze wzorem formularza odstąpienia,
   8. informacje o miejscu i sposobie składania reklamacji.

 

 1. Cena
  1. Ceny za uzyskanie licencji na korzystanie z Multipodręcznika przez Użytkownika (cena licencji) oraz aktualne oferty rabatowe są podane w Serwisie, na stronie na której składane jest zamówienie.
  2. Cena jest podana w złotych polskich (PLN).
  3. Ceny zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
  4. Zamówienia Użytkowników złożone przed zmianą cennika lub oferty będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
  5. Przyznane rabaty na poszczególne Usługi nie sumują się.

 

 1. Termin i forma płatności. Sposób dostawy
  1. GWO udostępnia poszczególnym kategoriom Użytkowników różne formy płatności (przykładowo: przelew bankowy, płatności elektroniczne, karta kredytowa), a aktualna informacja na ten temat znajduje się w treści formularza zamówienia.
  2. Wyboru formy płatności oraz sposobu aktywacji Multipodręcznika Użytkownik dokonuje poprzez zaznaczenie właściwych pól w formularzu zamówienia.
  3. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma na adres email ujawniony na Koncie Użytkownika potwierdzenie możliwości uruchomienia dostępu do Multipodręcznika.
  4. Warunki dokonywania płatności realizowanych za pośrednictwem Płatności.pl określa Załącznik nr 3 do Regulaminu GWO (Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemu www.platnosci.pl).

 

 1. Zawarcie umowy
  1. Do zawarcia pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem umowy zakupu licencji na korzystanie z Multipodręcznika dochodzi z chwilą otrzymania przez Administratora płatności za złożone zamówienie.
  2. Niezależnie od pkt. 1 powyżej, okres trwania licencji na korzystanie z Multipodręcznika on-line liczony jest od momentu pierwszego uruchomienia Multipodręcznika przez Użytkownika w panelu startowym.

 

 1. Anulowanie zamówienia
  Zamówienia nie opłacone w terminie określonym w zamówieniu przestaje wiązać każdą ze stron i podlega automatycznemu anulowaniu jeżeli nie zostanie opłacone w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia (lub upływu terminu zapłaty wskazanego w zamówieniu).

 

 1. Faktury VAT
  1. Na wniosek Użytkownika może mu zostać wystawiona faktura VAT na zakup Multipodręcznika (nie dotyczy to przypadków zakupu licencji na Multipodręcznik i jednoczesnego zakupu książek drukowanych, kiedy to faktura jest wystawiana automatycznie).
  2. Faktura będzie doręczona na adres korespondencyjny Użytkownika albo drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej ujawniony na Koncie Użytkownika w chwili składania zamówienia.

§ 4 Umowa licencyjna

 1. Okres trwania licencji podany jest na stronie Serwisu, na której dokonywane jest zamówienie Multipodręcznika i w treści maila potwierdzającego złożenie zamówienia na zakup licencji.
 2. Początek biegu okresu licencji liczony jest od momentu dokonania aktywacji dostępu (pierwszego uruchomienia Multipodręcznika).
 3. W razie nie dokonania aktywacji dostępu do Multipodręcznika w okresie 3 lat od daty zakupu prawo do aktywacji wygasa.
 4. Licencja udzielana przez Administratora Użytkownikowi obejmuje prawo do niewyłącznego, ograniczonego w czasie korzystania z Multipodręcznika, przy czym dostęp do Multipodręcznika w ramach jednej licencji jest uprawniony tylko z jednego komputera w tym samym czasie.
 5. W razie wykupienia w ramach jednego zamówienia licencji dla więcej niż jednego użytkownika, nabywca będzie uprawniony do korzystania z Multipodręcznika na tylu komputerach w jednym czasie, ile dostępów wykupił w ramach danej licencji wielostanowiskowej. Nabywca licencji może przekazać kody uprawniające do korzystania z Multipodręcznika osobom trzecim, które, aby skorzystać z Multipodręcznika muszą zaakceptować niniejszy Regulamin. Kod aktywowany przez jednego użytkownika nie może być ponownie wykorzystywany przez inną osobę.

§ 5 Warunki licencji

 1. Autorskie prawa majątkowe do Multipodręczników, jak i do oprogramowania służącego do ich wyświetlania w Serwisie (Oprogramowanie) przysługują spółce GWO, jako wydawcy. Prawo wydawcy do wykorzystanych w Multipodręczniku i Oprogramowaniu zdjęć, rysunków, logotypów, układu i szaty graficznej, czy utworów audiowizualnych wynika z przepisów prawa lub umów zawartych przez Wydawcę z podmiotami uprawnionymi.
 2. [Zakres licencji] Użytkownik Multipodręcznika jest uprawniony do korzystania z Multipodręcznika jedynie w celach dydaktycznych, na prywatny, niezarobkowy użytek. Licencje uczniowskie nie uprawniają do wyświetlania Multipodręcznika za pośrednictwem projektorów, rzutników lub w inny sposób prowadzący do publicznego wyświetlania Multipodręcznika.
 3. [Zakres licencji nauczycielskich] Użytkownik, który posiada licencję nauczycielską jest uprawniony do korzystania z Multipodręcznika w ramach zajęć szkolnych (w tym, między innymi do wyświetlania Multipodręcznika podczas zajęć szkolnych) oraz na potrzeby korepetycji realizowanych w ramach prowadzonej działalności zarobkowej.
 4. Licencja udzielona w niniejszym paragrafie nie obejmuje prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Multipodręcznika w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędne do korzystania z niej zgodnie z niniejszą umową licencyjną,
  2. udostępniania Multipodręcznika osobom trzecim poprzez umożliwienie skorzystania z Multipodręcznika za pomocą loginu i hasła danego Użytkownika,
  3. utrwalania i powielania Multipodręcznika na nośnikach,
  4. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w kodzie Multipodręcznika,
  5. podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Multipodręcznika,
  6. rozpowszechniania, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu, lub udostępniania w Internecie zadań oraz innych zasobów składających się na Multipodręcznik (w tym rysunków, zdjęć i tekstu tworzących warstwę wizualną Multipodręcznika),
  7. drukowania w całości lub w części zasobów składających się na Multipodręcznik (w tym rysunków, zdjęć i tekstu tworzących warstwę wizualną Multipodręcznika) z wyjątkiem drukowania na własny użytek prywatny.
 5. W przypadku wykrycia przypadków naruszenia warunków licencji, w szczególności próby uzyskania dostępu do Multipodręcznika w ramach jednej licencji z więcej niż jednego Urządzenia w danym momencie Administrator może czasowo zablokować dostęp do Multipodręcznika – do czasu wyjaśnienia stwierdzonej nieprawidłowości.
 6. W przypadku powtarzających się przypadków naruszenia warunków licencji, Administrator ma prawo rozwiązać umowę i zaprzestać świadczenia usługi. Przed rozwiązaniem umowy Administrator wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń, pod rygorem rozwiązania umowy.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie Administratora do Multipodręcznika, kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 8. Postanowienie niniejszego paragrafu dotyczą przypadków odpłatnego, jak i nieodpłatnego uzyskania praw do korzystania z Multipodręcznika (licencji).
 9. Użytkownik posiadający licencje na korzystanie z Multipodręcznika otrzymuje ponadto licencję niewyłączną na korzystanie z Oprogramowania w celu korzystania z Multipodręcznika przez czas określony równy okresowi trwania licencji na Multipodręcznik.
 10. Wydawca oświadcza, iż Oprogramowanie posiada ograniczenia funkcjonalności i nie gwarantuje, min.: możliwości edycji, zapisywania zmian czy drukowania wszystkich treści Multipodręcznika.

§ 6 Rozwiązanie umowy na korzystanie z Multipodręcznika

 1. Umowa na korzystanie z Multipodręcznika ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki wykupiono dostęp do Multipodręcznika (upływ czasu trwania licencji).
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę licencyjną bez wypowiedzenia z przyczyn związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Administratora na warunkach określonych w przepisach prawa. Przed rozwiązaniem umowy Użytkownik wezwie Administratora do należytego wykonania umowy, pod rygorem rozwiązania umowy.
 3. Oświadczenia woli w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być składane drogą elektroniczną – na adresy poczty elektronicznej stron.

§ 7 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na zakup licencji na korzystanie z Multipodręcznika, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy (od otrzymania potwierdzenie złożenia zamówienia), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Administratora drogą elektroniczną na adres kontakt@gwo.pl albo faxem na numer 58 764 61 35 (koszt połączenia: według taryfy operatora) albo listem na adres siedziby GWO. Oświadczenie przesłane listem może zostać złożone na formularzu, którego wzór Użytkownik otrzymuje wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pierwszego uruchomienia dostępu do Multipodręcznika przez Użytkownika (moment rozpoczęcia realizacji umowy) przed upływem ww. terminu 14 dniowego.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Użytkownika zostanie zwrócona nie później niż w terminie 14 dni na rachunek, z którego dokonano płatności.

§ 8 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na nienależyte świadczenie usługi dostępu do Multipodręcznika.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej Serwisu w zakładce "Kontakt" lub pisemnie na adres Administratora: GWO; al. Grunwaldzka 413; 80-309 Gdańsk – z dopiskiem „reklamacja-usługi e-GWO”.
 3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania usługi przez Administratora niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wady, usterki czy nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania Multipodręcznika wynikające z:
  • naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu,
  • udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim,
  • nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania Użytkownika,
 5. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko i adres korespondencyjny) wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 6. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Administrator powiadamia Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 7. W razie uznania reklamacji dotyczącej jakości działania Multipodręcznika, Administrator przyzna Użytkownikowi dodatkowy czas dostępu do Multipodręcznika, równy okresowi w jakim nie działał on poprawnie.
 8. W zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dopuszczają ograniczenie odpowiedzialności Administratora, odpowiedzialność GWO za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywistej i do kwoty równej wysokości opłaty licencyjnej uiszczonej przez Użytkownika. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkody wyrządzonej Użytkownikowi w sposób umyślny.
 9. Powyższe zapisy nie ograniczają dalej idących praw Użytkowników będących konsumentem a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Załącznik 1 - Regulamin dodatkowej funkcjonalności usługi Multipodręcznik – Multipodręcznik w wersji mobilnej

 1. Do korzystania z Multipodręcznika w wersji mobilnej stosuje się wprost postanowienia regulaminu korzystania z Multipodręcznika, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Multipodręcznik w wersji mobilnej jest dodatkową funkcjonalnością dostępną bez dodatkowej opłaty dla wybranych Multipodręczników (tj. Multipodręczników oferowanych z dostępem online). Lista Multipodręczników, z których można korzystać również w wersji mobilnej, dostępna jest w aktualnej ofercie handlowej publikowanej na stronach internetowych Serwisu. Multipodręcznik w wersji mobilnej to funkcjonalność, która umożliwia korzystanie z Multipodręcznika przez Użytkownika w trybie offline na Urządzeniu mobilnym, tj. tablecie, telefonie komórkowym, czytniku itp.
 3. Użytkownik ma prawo do pobrania Multipodręcznika w wersji mobilnej na taką liczbę Urządzeń mobilnych, jaka została ustalona w treści i w dacie zamówienia złożonego na zakup Multipodręcznika, przy czym standardowa ilość Urządzeń, na których Użytkownik może uruchomić Multipodręcznik, to 2 (dwa) Urządzenia.
  Na jednym Urządzeniu może się znajdować jednocześnie wyłącznie jeden egzemplarz Multipodręcznika w wersji mobilnej.
 4. Użytkownik może zwolnić posiadany dostęp do Multipodręcznika w wersji mobilnej poprzez jego odinstalowanie z Urządzenia (po uprzednim zalogowaniu na Konto). Po zwolnieniu dostępu można wykorzystać dostęp na kolejnym Urządzeniu.
 5. Okres dostępu do Multipodręcznika w wersji mobilnej wygasa wraz z wygaśnięciem okresu dostępu, jaki Użytkownik uzyskał dla Multipodręcznika w wersji podstawowej.
 6. W celu korzystania z Multipodręcznika w wersji mobilnej niezbędne jest posiadanie Urządzenia mobilnego o wymaganiach technicznych szczegółowo opisanych w ofercie handlowej publikowanej na stronach internetowych Serwisu (w momencie złożenia zamówienia) oraz w treści zamówienia, jakie użytkownik składa przed zakupem Multipodręcznika. Administrator gwarantuje Użytkownikowi możliwość korzystania z wersji mobilnej na urządzeniach mobilnych spełniających te wymogi techniczne, które były aktualne w momencie zakupu Multipodręcznika przez Użytkownika.
 7. W celu pobrania Multipodręcznika w wersji mobilnej na Urządzenie mobilne wymagane jest dodatkowo połączenie z internetem, prawidłowe (rzeczywiste) ustawienie zegara systemowego Urządzenia, a także wyrażenie zgody na pobranie przez Administratora danych technicznych identyfikujących Urządzenie mobilne.
 8. Korzystanie z Multipodręcznika w wersji mobilnej wymaga również wcześniejszego pobrania i zainstalowania na Urządzeniu mobilnym oprogramowania (aplikacji) „MULTIteka GWO” oraz akceptacji warunków korzystania z platformy, na której oprogramowanie (aplikacja) „MULTIteka GWO” zostanie udostępnione (np. Google Play).
 9. Wybrane treści Multipodręcznika w wersji podstawowej (online) nie będą dostępne w Multipodręczniku w wersji mobilnej ze względu na ograniczenia techniczne oraz wymogi ochrony praw autorskich. Wybrane treści Multipodręcznika w wersji mobilnej mogą wymagać aktywnego połączenia Urządzenia z internetem.
 10. Zwiększenie dotychczasowego limitu dostępów Multipodręcznika w wersji mobilnej (ponad ilość wskazaną na stronie internetowej Serwisu lub w treści zamówienia) bądź rozszerzenie funkcjonalności na dodatkowe systemy operacyjne (np. IOS) nie wymaga zmiany dotychczasowego regulaminu.
 11. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych przepisami prawa Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania Multipodręcznika w wersji mobilnej do pobrania osobom trzecim (poprzez udostępnienie swojego loginu i hasła do Konta oraz umożliwienie pobrania Multipodręcznika w wersji mobilnej na Urządzenie będące w posiadaniu osoby innej niż Użytkownik).
 12. Multipodręcznik w wersji mobilnej jest opatrzony technicznymi zabezpieczeniami przed nielegalnym kopiowaniem i rozpowszechnianiem. Administrator może opatrzyć egzemplarz Multipodręcznika w wersji mobilnej unikalnym oznaczeniem identyfikującym Użytkownika, który go pobrał.
 13. Każdorazowa instalacja i rozpoczęcie pobierania na Urządzenie Multipodręcznika w wersji mobilnej wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

 

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.