Zestawy zadań podstawowych

Zestawy zadań podstawowych

Sebastian utknął na rozwiązywaniu nierówności, Agnieszka ma kłopot z obliczaniem prawdopodobieństwa, a Tomek stracił motywację do nauki przez własności wielokątów.

Zestawy zadań podstawowych przeznaczone są dla uczniów, którzy nie radzą sobie z nauką na bieżąco. Elementarne ćwiczenia pozwalają im opanować podstawowe umiejętności, nadrobić ewentualne braki w wiedzy i ułatwiają zrozumienie bardziej złożonych zagadnień, omawianych na późniejszych etapach realizacji każdego działu podręcznika.

Zestawy zadań podstawowych można wykorzystywać jako gotowe propozycje prac domowych lub materiał na zajęcia wyrównawcze.

Klasa 1

Zbiory i działania na zbiorach – plik pdf
Przedziały liczbowe – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf

Zapisywanie i przekształcanie wyrażeń algebraicznych – plik pdf
Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias – plik pdf
Wzory skróconego mnożenia – plik pdf
Przekształcanie wzorów – plik pdf
Twierdzenia. Dowodzenie twierdzeń – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf

Potęgi o wykładnikach całkowitych – plik pdf
Pierwiastki – plik pdf
Potęgi o wykładnikach wymiernych – plik pdf
Potęgi o wykładnikach rzeczywistych – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf

Pojęcie logarytmu – plik pdf
Własności logarytmów – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf

Rozwiązywanie równań – plik pdf
Wielkości wprost proporcjonalne i odwrotnie proporcjonalne – plik pdf
Rozwiązywanie nierówności – plik pdf
Nierówności z wartością bezwzględną – plik pdf
Układy równań – plik pdf
Układy równań oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne – plik pdf
Zadania tekstowe – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf

Pojęcie funkcji – plik pdf
Czytanie wykresów – plik pdf
Monotoniczność funkcji – plik pdf
Własności funkcji liniowej – plik pdf
Wzór i wykres funkcji liniowej – plik pdf
Proporcjonalność prosta i odwrotna – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf

Równania kwadratowe w najprostszej postaci – plik pdf
Wyróżnik równania kwadratowego – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf

Wzór funkcji w postaci ogólnej – plik pdf
Wzór funkcji w postaci iloczynowej – plik pdf
Zastosowania funkcji kwadratowej – plik pdf
Nierówności kwadratowe – plik pdf
Parabola – plik pdf
Podsumowanie – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf

Klasa 2

Przykłady wielomianów – plik pdf
Rozkład wielomianu na czynniki – plik pdf
Równania wielomianowe – plik pdf
Dzielenie wielomianów – plik pdf
Twierdzenie Bezouta – plik pdf
Równania wielomianowe (c.d.) – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf

Kąty. Kąty w trójkątach i w czworokątach – plik pdf
Podstawowe własności trójkątów – plik pdf
Twierdzenie Pitagorasa
i twierdzenie odwrotne – plik pdf
Własności trójkątów (c.d.) – plik pdf
Własności czworokątów – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf

Wzory i wykresy funkcji – plik pdf
Przykłady funkcji i ich własności – plik pdf
Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna – plik pdf
Równania wykładnicze i logarytmiczne – plik pdf
Zastosowania funkcji wykładniczych i logarytmicznych – plik pdf
Przekształcanie wykresów funkcji. Część 1 – plik pdf
Przekształcanie wykresów funkcji. Część 2 – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf

Pole koła. Długość okręgu – plik pdf
Własności kątów środkowych i kątów wpisanych – plik pdf
Proste i okręgi – plik pdf
Okrąg opisany na trójkącie. Okrąg wpisany w trójkąt – plik pdf
Własności wielokątów. Wielokąty foremne – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf

Funkcje trygonometryczne kątów od 0 do 180 – plik pdf
Obliczenia trygonometryczne – plik pdf
Sinus i cosinus kąta ostrego – plik pdf
Tangens kąta ostrego – plik pdf
Twierdzenie cosinusów – plik pdf
Wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów 30, 45 i 60 – plik pdf
Twierdzenie sinusów – plik pdf
Zastosowania trygonometrii – plik pdf
Związki między funkcjami trygonometrycznymi – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf

Graniastosłupy – plik pdf
Kula – plik pdf
Stożek – plik pdf
Walec – plik pdf
Ostrosłupy – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf

Klasa 3

Wyrażenia wymierne – plik pdf
Równania wymierne – plik pdf
Przekształcenia wyrażeń algebraicznych – plik pdf
Hiperbola. Przesuwanie hiperboli – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf

Przykłady ciągów – plik pdf
Ciąg arytmetyczny – plik pdf
Suma wyrażeń ciągu arytmetycznego – plik pdf
Ciąg geometryczny – plik pdf
Suma wyrażeń ciągu geometrycznego – plik pdf
Procent prosty i składany – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf

Twierdzenie Talesa i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa – plik pdf
Wielokąty podobne – plik pdf
Cechy podobieństwa trójkątów. Część 1 – plik pdf
Cechy podobieństwa trójkątów. Część 2 – plik pdf
Pola figur podobnych – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf

Wielościany i inne figury przestrzenne – plik pdf
Figury obrotowe i inne figury przestrzenne – plik pdf
Proste i płaszczyzny w przestrzeni – plik pdf
Przekroje graniastosłupów – plik pdf
Bryły podobne – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf

Średnia arytmetyczna, mediana, dominanta – plik pdf
Przybliżenia – plik pdf
Średnia ważona – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf

Klasa 4

Punkty i odcinki w układzie współrzędnych – plik pdf
Równanie prostej. Część 1 – plik pdf
Równanie prostej. Część 2 – plik pdf
Równanie okręgu – plik pdf
Interpretacja geometryczna układu równań – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf

Prawdopodobieństwo – podstawowe pojęcia – plik pdf
Obliczanie prawdopodobieństwa. Część 1 – plik pdf
Drzewka – plik pdf
Wartość oczekiwana – plik pdf
Zasada mnożenia i zasada dodawania – plik pdf
Obliczanie prawdopodobieństwa. Część 2 – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.