Regulamin Szkoleń Zamkniętych

Regulamin Szkoleń Zamkniętych

§ Regulamin Szkoleń Zamkniętych

§ 1. Słownik pojęć

Poniższym pojęciom pisanym z wielkiej litery należy nadać następujące znaczenie:

 1. Organizator – Instytut Rozwoju Edukacji – Fundacja im. Adama Mysiora z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413, kod pocztowy 80-309, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń i w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonymi przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 166580, posiadająca NIP: 9570722781 oraz REGON: 191632789, prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli Akademia GWO.
 2. Szkolenie – usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych przez Organizatora dla Uczestników w ramach niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli Akademia GWO, zlecana przez Zamawiającego.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona na szkolenie przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający – podmiot zlecający przeprowadzenie Szkolenia i zgłaszający Uczestników.

 

§ 2. Zamawianie Szkolenia. Umowa

 1. W celu zamówienia Szkolenia Zamawiający jest zobowiązany do prawidłowego wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego udostępnianego przez Organizatora on-line, nie później niż do 14 dnia kalendarzowego przed datą szkolenia, oraz – w przypadku, gdy Zamawiający jest osobą fizyczną – uiszczenia opłaty za szkolenie nie później, niż do 7 dnia kalendarzowego przed datą szkolenia.
 2. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Organizator prześle potwierdzenie otrzymania formularza zgłoszeniowego na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w formularzu.
 3. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, w momencie wysłania przez Organizatora potwierdzenia otrzymania formularza zgłoszeniowego dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.
 4. Na Szkolenie może zostać zgłoszonych maksymalnie 50 Uczestników. Szkolenia dla większych grup mogą zostać przeprowadzone za zgodą Organizatora po indywidualnym uzgodnieniu warunków Szkolenia, w tym miejsca, formy, terminu i ceny.
 5. Na mocy umowy Zamawiający zleca i zobowiązuje się zapłacić, a Organizator zobowiązuje się zrealizować Szkolenie na warunkach opisanych w prawidłowo wypełnionym formularzu zgłoszeniowym i niniejszym regulaminie. Opłata za Szkolenie zostanie uiszczona przez Zamawiającego na niżej wskazane konto Organizatora: Akademia GWO BNP Paribas Polska S. A. 23 1750 1325 0000 0000 3868 2587.
 6. W tytule przelewu należy wskazać numer szkolenia, nazwę (lub imię i nazwisko) Zamawiającego oraz miejscowość i datę Szkolenia.
 7. Za moment uiszczenia płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego Organizatora.
 8. Organizator wystawi Zamawiającemu fakturę i wyśle ją pod adresem e-mail Zamawiającego wskazanym w formularzu zgłoszeniowym. Zamawiający poprzez podanie adresu e-mail w formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną pod wskazanym adresem.
 9. W przypadku Zamawiających niebędących osobami fizycznymi, Organizator wystawi fakturę i wyśle ją Zamawiającemu jednocześnie z potwierdzeniem otrzymania formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 2, a Zamawiający uiści opłatę w terminie wskazanym w fakturze.
 10. Opłata za szkolenie nie obejmuje kosztów podróży ani noclegu w miejscowości, w której odbędzie się Szkolenie.
 11. Organizator może ustalić maksymalną liczbę Uczestników, którzy mogą wziąć udział w Szkoleniu.

 

§ 3. Rezygnacja ze szkolenia. Odstąpienie

 1. Szkolenie zostanie przeprowadzone, jeżeli nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą Szkolenia Zamawiający uiścił opłatę za Szkolenie oraz zgłosił co najmniej jednego Uczestnika.
 2. Zamawiający może zrezygnować ze Szkolenia i odstąpić od umowy zawartej z Organizatorem bez obowiązku ponoszenia kosztów Szkolenia nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą Szkolenia. Jeżeli Zamawiający uiścił do tego czasu opłatę za Szkolenie, zostanie ona zwrócona przez Organizatora.
 3. Jeżeli Zamawiający zrezygnuje z wykonania usługi szkoleniowej lub zmniejszy liczbę Uczestników później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą Szkolenia, opłata uiszczona za Szkolenie nie zostanie zwrócona. Zamawiający będzie obciążony pełnymi kosztami realizacji Szkolenia.
 4. Oświadczenie dotyczące rezygnacji ze Szkolenia pod rygorem nieważności powinno zostać złożone Organizatorowi drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail. Dla swojej ważności oświadczenie powinno zawierać: numer szkolenia, nazwę (lub imię i nazwisko) Zamawiającego rezygnującego ze Szkolenia, adres e-mail Zamawiającego podany w formularzu zgłoszeniowym, miejscowość i datę Szkolenia. Oświadczenia należy wysyłać pod adresem akademia@ire.edu.pl.
 5. Przy rozpatrywaniu terminu, w którym dokonano odwołania udziału w Szkoleniu, bierze się pod uwagę datę doręczenia oświadczenia (nie bierze się pod uwagę daty nadania). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnienia w doręczeniu lub braku doręczenia oświadczenia z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
 6. Organizator potwierdzi e-mailowo otrzymanie od Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o rezygnacji ze Szkolenia lub o odstąpieniu od umowy w terminie do dwóch dni roboczych od otrzymania wiadomości.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia i odstąpienia od umowy z przyczyn od niego niezależnych, w tym m.in. z uwagi na chorobę osoby prowadzącej Szkolenie. Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany przez Organizatora o zaistnieniu wyżej wymienionych przyczyn telefonicznie (wykonując połączenie lub wysyłając sms) lub za pośrednictwem poczty e-mail, pod numerem telefonu lub adresem e-mail Zamawiającego wskazanym w formularzu zamówienia.
 8. W wypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora z przyczyn niezależnych lub z przyczyn leżących po stronie Organizatora opłata za Szkolenie uiszczona przez Zamawiającego zostanie mu zwrócona.
 9. W wypadku braku uiszczenia przez Zamawiającego opłaty w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 lit. b) umowa ulega rozwiązaniu.
 10. W wypadkach wymienionych w ust. 2 i 8 opłata będzie zwracana przez Organizatora na rachunek bankowy, z którego została uiszczona. Jeżeli Organizator nie będzie dysponował numerem rachunku bankowego Zamawiającego, na który należy zwrócić opłatę, Organizator skieruje do Zamawiającego prośbę o podanie numeru rachunku bankowego, na który dokona zwrotu. Opłata nie zostanie zwrócona, jeżeli Zamawiający nie poda numeru rachunku bankowego na żądanie Organizatora. Organizator nie odpowiada za skutki otrzymania błędnego numeru rachunku bankowego od Zamawiającego.
 11. Zamawiający nie ma prawa dochodzenia od Organizatora odszkodowania za szkody wynikające z odwołania Szkolenia.

§ 4. Forma i sposób przeprowadzenia Szkolenia

 

 1. W zależności od tematu, Szkolenia są przeprowadzane w miejscu uzgodnionym przez Strony (tzw. Szkolenie Stacjonarne) lub w sposób zdalny, za pośrednictwem sieci Internet (tzw. Szkolenie Online).
 2. Podczas składania zamówienia na Szkolenie, jeżeli Organizator udostępnił taką możliwość, Zamawiający wskazuje, czy wybiera Szkolenie Stacjonarne czy Szkolenie Online.
 3. W przypadku, gdy dane Szkolenie jest w ofercie Organizatora możliwe do przeprowadzenia, jako Szkolenie Stacjonarne lub jako Szkolenie Online, po zamówieniu Szkolenia Stacjonarnego, Zamawiający ma prawo zmienić formę zamówionego Szkolenia na Szkolenie Online. W tym celu Zamawiający, nie później, niż na 7 dni kalendarzowych przed datą zamówionego Szkolenia Stacjonarnego, musi skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem w celu dokonania zmiany. W uzasadnionych przypadkach Organizator może odmówić dokonania zmiany formy Szkolenia.
 4. W przypadku Szkoleń Online, Organizator wysyła na adres wskazany przez Zamawiającego (zwykle – na adres dyrektora szkoły) wiadomość e-mail z zaproszeniem na Szkolenie. Wiadomość zawiera:

a) hiperlink do przekazania Uczestnikom Szkolenia w celu umożliwienia im wzięcia udziału w Szkoleniu,

b) instrukcję ze wskazówkami technicznymi dla Uczestników,

c) kartę obecności na Szkoleniu Online (wypełnienie i przekazanie wypełnionej karty Organizatorowi jest konieczne do wystawienia zaświadczenia o udziale w Szkoleniu). Zamawiający jest zobowiązany do przekazania powyższej wiadomości do wszystkich Uczestników zgłoszonych na Szkolenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzekazania treści wiadomości do Uczestników oraz za przekazanie wiadomości osobom do tego niepowołanym.

 1. W przypadku Szkoleń Stacjonarnych, Zamawiający odpowiada za przygotowanie i udostępnienie odpowiedniego pomieszczenia/sali wykładowej, dostosowanej do liczby Uczestników, spełniającej wymagania BHP i ppoż. oraz umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie Szkolenia Stacjonarnego. W szczególności, pomieszczenie/sala wykładowa muszą być wyposażone w dostęp do energii elektrycznej w celu umożliwienia podłączenia komputera, rzutnika i innych sprzętów multimedialnych osobie prowadzącej Szkolenie. Koszty związane z przygotowaniem odpowiedniego pomieszczenia/sali wykładowej spoczywają na Zamawiającym.
 2. Koszty pozyskania i przygotowania sprzętu umożliwiającego uczestnictwo w Szkoleniu Online, koszty połączenia z siecią Internet oraz inne koszty potrzebne do udziału w Szkoleniu Online nie są pokrywane przez Organizatora. Zamawiający oraz Uczestnicy pokrywają ww. koszty samodzielnie lub w inny sposób uzgodniony między sobą.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu Online spowodowany brakiem odpowiedniego sprzętu, zakłóceniami lub brakiem możliwości połączenia z siecią Internet oraz innymi problemami technicznymi.

§ 5. Inne postanowienia

 1. Po ukończeniu Szkolenia Stacjonarnego Uczestnicy, których udział w Szkoleniu zostanie potwierdzony na karcie obecności wypełnionej podczas Szkolenia Stacjonarnego, otrzymają od Organizatora zaświadczenie o udziale w Szkoleniu.
 2. Po ukończeniu Szkolenia Online, Uczestnicy powinni wypełnić elektroniczną kartę obecności udostępnianą przez Organizatora. Alternatywnie, Uczestnicy mogą wypełnić papierową kartę obecności; w takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się przekazać do Organizatora karty obecności od wszystkich Uczestników, którzy wzięli udział w Szkoleniu Online. Po otrzymaniu kart obecności, Organizator wystawi i wyśle do Uczestników zaświadczenia o udziale w Szkoleniu.
 3. Zaświadczenia o uczestnictwie w Szkoleniu są wystawiane i przekazywane w formie elektronicznej pocztą e-mail, na adresy e-mail wskazane przez Uczestników w karcie obecności. Jeżeli Uczestnik wyrazi na to zgodę, zaświadczenie może zostać przekazane Zamawiającemu, który następnie przekaże zaświadczenie Uczestnikowi.
 4. Materiały szkoleniowe przekazane Uczestnikom są objęte ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zm.). Uczestnicy Szkolenia są uprawnieni do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie w granicach przepisów prawa autorskiego o dozwolonym użytku.
 5. Zastrzeżenie prawa zachowania opłaty za Szkolenie przez Organizatora w wypadku wskazanym §3 ust. 3 nie niweczy prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych ustaw.
 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć podczas realizacji umowy szkoleniowej rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminu, przy czym zmiana regulaminu nie będzie odnosiła skutków dla podmiotów, z którymi doszło do zawarcia umowy przed zmianą regulaminu (będzie je wiązał regulamin w brzmieniu z chwili zawarcia umowy).

 

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.