Regulamin Szkoleń Zamkniętych

Regulamin Szkoleń Zamkniętych


§ Regulamin Szkoleń Zamkniętych

§ 1. Słownik pojęć

Poniższym pojęciom pisanym z wielkiej litery należy nadać następujące znaczenie:
 1. Organizator – Instytut Rozwoju Edukacji – Fundacja im. Adama Mysiora z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413, kod pocztowy 80-309, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń i w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonymi przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 166580, posiadająca NIP: 9570722781 oraz REGON: 191632789, prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli Akademia GWO.
 2. Szkolenie – usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych przez Organizatora dla Uczestników w ramach niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli Akademia GWO, zlecana przez Zamawiającego.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona na szkolenie przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający – podmiot zlecający przeprowadzenie Szkolenia i zgłaszający Uczestników.
 

§ 2. Zamawianie Szkolenia. Umowa

 1. W celu zamówienia Szkolenia Zamawiający jest zobowiązany do prawidłowego wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego udostępnianego przez Organizatora on-line, nie później niż do 14 dnia kalendarzowego przed datą szkolenia, oraz – w przypadku, gdy Zamawiający jest osobą fizyczną – uiszczenia opłaty za szkolenie nie później, niż do 7 dnia kalendarzowego przed datą szkolenia.
 2. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Organizator prześle potwierdzenie otrzymania formularza zgłoszeniowego na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w formularzu.
 3. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, w momencie wysłania przez Organizatora potwierdzenia otrzymania formularza zgłoszeniowego dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.
 4. Na Szkolenie może zostać zgłoszonych maksymalnie 50 Uczestników. Szkolenia dla większych grup mogą zostać przeprowadzone za zgodą Organizatora po indywidualnym uzgodnieniu warunków Szkolenia, w tym miejsca, terminu i ceny.
 5. Na mocy umowy Zamawiający zleca i zobowiązuje się zapłacić, a Organizator zobowiązuje się zrealizować Szkolenie na warunkach opisanych w prawidłowo wypełnionym formularzu zgłoszeniowym i niniejszym regulaminie. Opłata za Szkolenie zostanie uiszczona przez Zamawiającego na niżej wskazane konto Organizatora: Akademia GWO Raiffeisen Polbank SA 23 1750 1325 0000 0000 3868 2587.
 6. W tytule przelewu należy wskazać numer szkolenia, nazwę (lub imię i nazwisko) Zamawiającego oraz miejscowość i datę Szkolenia.
 7. Za moment uiszczenia płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego Organizatora.
 8. Organizator wystawi Zamawiającemu fakturę i wyśle ją pod adresem e-mail Zamawiającego wskazanym w formularzu zgłoszeniowym. Zamawiający poprzez podanie adresu e-mail w formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną pod wskazanym adresem.
 9. W przypadku Zamawiających niebędących osobami fizycznymi, Organizator wystawi fakturę i wyśle ją Zamawiającemu jednocześnie z potwierdzeniem otrzymania formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 2, a Zamawiający uiści opłatę w terminie wskazanym w fakturze.
 10. Opłata za szkolenie nie obejmuje kosztów podróży ani noclegu w miejscowości, w której odbędzie się Szkolenie.
 11. Organizator może ustalić maksymalną liczbę Uczestników, którzy mogą wziąć udział w Szkoleniu.
 

§ 3. Rezygnacja ze szkolenia. Odstąpienie

 1. Szkolenie zostanie przeprowadzone, jeżeli nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą Szkolenia Zamawiający uiścił opłatę za Szkolenie oraz zgłosił co najmniej jednego Uczestnika.
 2. Zamawiający może zrezygnować ze Szkolenia i odstąpić od umowy zawartej z Organizatorem bez obowiązku ponoszenia kosztów Szkolenia nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą Szkolenia. Jeżeli Zamawiający uiścił do tego czasu opłatę za Szkolenie, zostanie ona zwrócona przez Organizatora.
 3. Jeżeli Zamawiający zrezygnuje z wykonania usługi szkoleniowej lub zmniejszy liczbę Uczestników później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą Szkolenia, opłata uiszczona za Szkolenie nie zostanie zwrócona. Zamawiający będzie obciążony pełnymi kosztami realizacji Szkolenia.Oświadczenie dotyczące rezygnacji ze Szkolenia pod rygorem nieważności powinno zostać złożone Organizatorowi drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail. Dla swojej ważności oświadczenie powinno zawierać: numer szkolenia, nazwę (lub imię i nazwisko) Zamawiającego rezygnującego ze Szkolenia, adres e-mail Zamawiającego podany w formularzu zgłoszeniowym, miejscowość i datę Szkolenia. Oświadczenia należy wysyłać pod adresem akademia@ire.edu.pl.
 4. Przy rozpatrywaniu terminu, w którym dokonano odwołania udziału w Szkoleniu, bierze się pod uwagę datę doręczenia oświadczenia (nie bierze się pod uwagę daty nadania). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnienia w doręczeniu lub braku doręczenia oświadczenia z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
 5. Organizator potwierdzi e-mailowo otrzymanie od Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o rezygnacji ze Szkolenia lub o odstąpieniu od umowy w terminie do dwóch dni roboczych od otrzymania wiadomości.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia i odstąpienia od umowy z przyczyn od niego niezależnych, w tym m.in. z uwagi na chorobę osoby prowadzącej Szkolenie. Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany przez Organizatora o zaistnieniu wyżej wymienionych przyczyn telefonicznie (wykonując połączenie lub wysyłając sms) lub za pośrednictwem poczty e-mail, pod numerem telefonu lub adresem e-mail Zamawiającego wskazanym w formularzu zamówienia.
 7. W wypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora z przyczyn niezależnych lub z przyczyn leżących po stronie Organizatora opłata za Szkolenie uiszczona przez Zamawiającego zostanie mu zwrócona.
 8. W wypadku braku uiszczenia przez Zamawiającego opłaty w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 lit. b) umowa ulega rozwiązaniu.
 9. W wypadkach wymienionych w ust. 2 i 8 opłata będzie zwracana przez Organizatora na rachunek bankowy, z którego została uiszczona. Jeżeli Organizator nie będzie dysponował numerem rachunku bankowego Zamawiającego, na który należy zwrócić opłatę, Organizator skieruje do Zamawiającego prośbę o podanie numeru rachunku bankowego, na który dokona zwrotu. Opłata nie zostanie zwrócona, jeżeli Zamawiający nie poda numeru rachunku bankowego na żądanie Organizatora. Organizator nie odpowiada za skutki otrzymania błędnego numeru rachunku bankowego od Zamawiającego.
 10. Zamawiający nie ma prawa dochodzenia od Organizatora odszkodowania za szkody wynikające z odwołania Szkolenia.
 

§ 4. Inne postanowienia

 1. Po ukończeniu Szkolenia Uczestnicy, których udział w Szkoleniu zostanie potwierdzony na liście obecności sporządzonej podczas Szkolenia, otrzymają od Organizatora zaświadczenie o udziale w Szkoleniu.
 2. Materiały szkoleniowe przekazane Uczestnikom są objęte ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zm.). Uczestnicy Szkolenia są uprawnieni do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie w granicach przepisów prawa autorskiego o dozwolonym użytku.
 3. Zastrzeżenie prawa zachowania opłaty za Szkolenie przez Organizatora w wypadku wskazanym §3 ust. 3 nie niweczy prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych ustaw.
 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć podczas realizacji umowy szkoleniowej rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminu, przy czym zmiana regulaminu nie będzie odnosiła skutków dla podmiotów, z którymi doszło do zawarcia umowy przed zmianą regulaminu (będzie je wiązał regulamin w brzmieniu z chwili zawarcia umowy).
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Polityka wykorzystania plików Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.