Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – zamówienia w LEPSZEJ SZKOLE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – zamówienia w LEPSZEJ SZKOLE

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin) są prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora dotyczące dokonywania zakupów materiałów dydaktycznych za pośrednictwem modułu Zakupy na stronie LEPSZEJ SZKOŁY prowadzonej przez Administratora w Serwisie w ramach strony www.ls.gwo.pl (dalej: moduł Zakupy).

 2. Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie GWO.

 3. Niniejszy regulamin nie uchyla ani nie wyłącza stosowania Regulaminu GWO oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - LEPSZA SZKOŁA, które zostały zaakceptowane przez Użytkownika w chwili rejestracji w Serwisie, w szczególności warunków korzystania z Konta Użytkownika.

 4. Regulamin nie obejmuje praw i obowiązków Użytkownika związanych z zakupem i uzyskaniem innych Usług oraz Aplikacji za pośrednictwem Serwisu. Kwestie te są określone przez odrębne regulaminy regulujące warunki świadczenia tych usług.

§ 2 Procedura zakupu

 1. Złożenie zamówienia
  1. Zamówienia na zakup materiałów w module Zakupy mogą składać wyłącznie Użytkownicy posiadający Konto w Serwisie będący jednocześnie zarejestrowani jako Użytkownicy usługi LEPSZA SZKOŁA.

  2. Zamówienia na zakup materiałów, dostępnych w aktualnej ofercie GWO w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA, mogą być dokonywane na stronie LEPSZEJ SZKOŁY za pośrednictwem formularza online.

  3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie i na warunkach podanych na stronie modułu Zakupy.

  4. Użytkownik po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia.

  5. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na aktualny adres elektroniczny Użytkownika ujawniony na Koncie Użytkownika.

  6. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera m.in.:

   1. pełne dane adresowe Administratora i Użytkownika,

   2. określenie zamówionego towaru,

   3. numer zamówienia przydzielony przez Administratora,

   4. cenę (obejmującą wszystkie jej składniki, w tym udzielone rabaty, a także należne podatki),

   5. zasady zapłaty ceny albo potwierdzenia jej zapłaty,

   6. przewidywany termin realizacji zamówienia,

   7. informacje o miejscu i sposobie składania reklamacji.

 2. Cena

  1. Ceny materiałów są podane na stronie internetowej LEPSZEJ SZKOŁY, w module Zakup.

  2. Cena jest podana w złotych polskich (PLN).

  3. Ceny zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

 3. Termin i forma płatności. Sposób dostawy

  1. GWO udostępnia poszczególnym kategoriom Użytkowników różne formy płatności (przykładowo: płatność przy odbiorze, przelew bankowy), a aktualna informacja na ten temat znajduje się w treści formularza zamówienia.

  2. Wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy materiałów Użytkownik dokonuje poprzez zaznaczenie właściwych pól w formularzu zamówienia.

  3. Zamówienie złożone przez Użytkownika powinno być opłacone:

   1. w terminie 14 dni licząc od dnia wystawienia faktury – w przypadku płatności za towar zwykłym przelewem bankowym,

   2. przy odbiorze przesyłki – w przypadku wybrania takiej formy płatności.

 4. Zawarcie umowy
  Do zawarcia umowy sprzedaży materiałów dochodzi odpowiednio z momentem wysłania zamówienia przez GWO.

 5. Faktury VAT

  1. Każda sprzedaż materiałów zostanie potwierdzona fakturą VAT wystawioną zgodnie z danymi wpisanymi w odpowiedniej części formularza zamówienia.

  2. Faktura VAT zostanie dostarczona wraz z materiałami, chyba że co innego wynika z treści złożonego zamówienia.

 6. Koszty wysyłki

  1. Aktualna informacja o kosztach wysyłki podawana jest na stronie LEPSZEJ SZKOŁY, w module Zakupy lub w formularzu zamówienia.

  2. Koszty wysyłki ponosi Użytkownik, chyba że co innego wynika z treści oferty dostępnej na stronie (w szczególności, koszty wysyłki ponosi GWO jeżeli łączna wartość złożonego zamówienia przekroczy kwotę podaną na stronie modułu Zakupy, a uprawniającą do otrzymania dostawy na koszt GWO).

 7. Terminy dostawy

  1. Zamówienia są realizowane w terminach podanych w module Zakupy na stronie projektu LEPSZA SZKOŁA.

  2. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu realizacji dostawy przez przewoźników (Poczta Polska/firma kurierska).

  3. Terminy dostarczania przesyłek są regulowane przepisami Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

  4. W razie ograniczonej ilości egzemplarzy materiałów Administrator będzie realizować zamówienia według kolejności ich otrzymania.

  5. Jeżeli niektóre z zamówionych pozycji nie będą dostępne przed upływem terminu realizacji, Administrator skontaktuje się drogą elektroniczną lub telefonicznie z kupującym, aby ustalić dalsze losy zamówienia. Brak odpowiedzi ze strony kupującego powoduje wstrzymanie realizacji całości zamówienia.

  6. Administrator realizuje zamówienia osób fizycznych wyłącznie z terenu Polski.

  7. Status realizacji zamówienia dostępny jest do wglądu w panelu „Moje GWO” na Koncie Użytkownika.

§ 3 Reklamacje zamówionych materiałów

 1. GWO ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionych materiałów.

 2. Reklamacje można składać pocztą elektroniczną pod adresem handel@gwo.pl (wpisując w temacie: „reklamacja”), za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu albo pisemnie pod adresem: GWO; Dział Handlowy; al. Grunwaldzka 413; 80-309 Gdańsk, z dopiskiem „Reklamacja”.

 3. Reklamacji z powodu niezgodności towaru z umową podlegają:

  1. wady fabryczne,

  2. uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu,

  3. niezgodność otrzymanego towaru z treścią zamówienia.

 4. W przypadku uznania reklamacji wadliwy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a w przypadku wyczerpania nakładu Administrator zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.