Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Powiększamy wiedzę – księgarnia z materiałami dla uczniów słabowidzących

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Powiększamy wiedzę – księgarnia z materiałami dla uczniów słabowidzących

§ 1 Postanowienia ogólne:

Niniejszy Regulamin określa warunki realizacji Zamówień składanych za pośrednictwem serwisu „Powiększamy wiedzę – księgarnia z materiałami dla uczniów słabowidzących” przez Klientów na zakup Publikacji o szczególnych cechach (tj. przeznaczonych dla osób słabowidzących), wybranych przez Klientów   w ramach oferty handlowej Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Publikacje dostępne w Księgarni stanowią wersje podręczników GWO przystosowane do potrzeb osób słabowidzących.

 1. Jeżeli z postanowień niniejszego Regulaminu nie wynika inaczej, poniższym określeniom pisanym wielką literą należy nadać następujące znaczenie:
  1. GWO – spółka Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000537551, posiadająca NIP: 5841000656 oraz numer REGON: 190409115.
  2. Księgarnia – serwis internetowy „Powiększamy wiedzę – księgarnia z materiałami dla uczniów słabowidzących”.
  3. Klient – szkoła lub instytucja prowadzące szkołę w rozumieniu nadanym Ustawą, składająca Zamówienie, niebędąca konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. Konto – ma znaczenie nadane mu w treści Regulaminu GWO.
  5. Zamówienie – składane przez Klienta zamówienie na Publikacje znajdujące się w ofercie dostępnej w Księgarni.
  6. Publikacje – podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe przystosowane do nauki przez uczniów słabowidzących, będące publikacjami analogicznymi do tych dostępnych w ramach oferty handlowej GWO.
  7. Regulamin – niniejszy regulamin.
  8. Regulamin GWO – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – Serwis GWO.pl, dostępny za pośrednictwem strony gwo.pl w zakładce „Regulaminy“.
  9. Księgarnia – serwis internetowy prowadzony przez GWO, umożliwiający składanie Zamówień za pośrednictwem Serwisu działającego w domenie gwo.pl na Publikacje przystosowane do potrzeb osób słabowidzących.
  10. Sprzedaż Dodatkowa – sprzedaż Publikacji za pośrednictwem Księgarni, która może być prowadzona w okresie od 20 października do 31 grudnia, wyłącznie w celu wyprzedania pozostałego w dyspozycji GWO nadwyżkowego nakładu Publikacji, o ile taki wystąpi.
  11. Firma Kurierska – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kurierskich w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1481).
  12. Ustawa – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., 996, j.t. ze zm.).
 2. Księgarnia jest prowadzona jako podstrona w ramach Serwisu na stronie internetowej gwo.pl.
 3. Księgarnia jest samodzielnym serwisem sprzedaży, funkcjonującym oddzielnie od innych działających w ramach GWO serwisów, w tym szczególności Księgarni Dotacyjnej.
 4. Klienta wiążą postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu GWO. W sprawach nieregulowanych Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdzie Regulamin GWO. W razie sprzeczności między Regulaminem a Regulaminem GWO zastosowanie znajdzie niniejszy Regulamin.
 5. Klientami Księgarni mogą być szkoły lub instytucje prowadzące szkołę w rozumieniu nadanym Ustawą, które posiadają konto w Serwisie, zapoznały się z Regulaminem i zobowiązały się do przestrzegania jego postanowień. Klientem może być jedynie zalogowany i zweryfikowany przez GWO użytkownik Serwisu. W imieniu Klienta Zamówienia składa osoba, która założyła konto w Serwisie.
 6. Zakup Publikacji dostępnych w Księgarni jest możliwy wyłącznie w ramach zamówień dotacyjnych.
 7. Publikacje, o których mowa w niniejszym Regulaminie, mogą być zakupione jedynie za pośrednictwem Księgarni. Nie jest możliwy zakup Publikacji wraz ze standardowymi wersjami podręczników, oferowanymi przez GWO za pośrednictwem innych serwisów sprzedaży GWO.
 8. Księgarnia prowadzi działalność usługową w danym roku kalendarzowym w postaci sprzedaży Publikacji według ustalonego porządku funkcjonowania:
  1. I okres sprzedażowy, trwający od dnia 1 maja do dnia 31 sierpnia.
  2. II okres sprzedażowy, trwający od dnia 1 września do dnia 30 września.
  3. III okres sprzedażowy (Sprzedaż Dodatkowa), trwający od dnia 20 października do dnia 31 grudnia lub do dnia wcześniejszego wyczerpania nakładu.
 9. Decyzję o uruchomieniu sprzedaży Publikacji w okresie, o którym mowa w §1 ust. 8 lit. C), podejmuje GWO (Sprzedaż Dodatkowa). Decyzja uzależniona jest od stwierdzenia przez GWO, w momencie wyłączenia kanału sprzedaży z dniem 30 września, istnienia nadwyżki nakładu Publikacji. III okres sprzedaży może być uruchomiony wyłącznie w celu wyprzedania nadwyżki nakładu. Przyczynę nadwyżki nakładu Publikacji mogą stanowić w szczególności: brak realizacji wybranych Zamówień w sytuacjach ustalonych w Regulaminie, anulowanie Zamówienia przez Klienta, nieuiszczenie wpłaty należności na pokrycie Zamówienia, zwroty Publikacji.
 10. Podane terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. GWO zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia lub zakończenia poszczególnych okresów sprzedażowych, o których mowa w ust. 8. Informacja o przesunięciu zostanie uwidoczniona na stronie internetowej Księgarni.

 

§2. Rejestracja Konta

 1. Złożenie Zamówienia wymaga uprzedniego założenia Konta jako Nauczyciel lub Dyrektor i uzupełnienia wymaganych danych Klienta po zalogowaniu się. Konto jest zakładane na rzecz Klienta przez osobę dokonującą rejestracji.
 2. Założenie Konta w Serwisie następuje za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie gwo.pl. Uwaga: aby dokonywać zakupów w ramach Księgarni, należy przy rejestracji Konta w Serwisie wybrać status Nauczyciel lub Dyrektor (zgodnie z funkcją/stanowiskiem zajmowanym w szkole).
 3. Po dokonaniu rejestracji Konta GWO wyśle Klientowi pod adresem e-mail wskazanym w formularzu rejestracyjnym informację o aktywacji Konta Klienta w Serwisie.
 4. Po aktywacji Konta i zalogowaniu się Klienta w Serwisie Klient uzyskuje możliwość elektronicznego składania Zamówień za pośrednictwem strony internetowej Księgarni na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Jeżeli Użytkownik straci status Nauczyciela lub Dyrektora u danego Klienta (np. przestanie pracować u Klienta), GWO może na wniosek Klienta udostępnić dane obejmujące historię Zamówień Klienta istniejących lub zrealizowanych na danym Koncie.

 

§ 3. Zamówienia

 1. Zamówienia będą składane w imieniu i na rzecz Klienta.
 2. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji Konta i składają Zamówienie na rzecz Klienta, potwierdzają, każdorazowo w momencie i przez fakt złożenia przez nich zamówienia, że są upoważnieni do złożenia Zamówienia w imieniu Klienta.
 3. W celu złożenia Zamówienia w Księgarni Klient wypełnia formularz online, wybierze Publikacje spośród oferowanych w Księgarni, wybierze termin zapłaty (zgodnie z §5) i wyśle Zamówienie.
 4. Klient po wybraniu zamawianych Publikacji i wysłaniu Zamówienia otrzyma drogą elektroniczną pod adresem elektronicznym Klienta wskazanym podczas procedury rejestracji w Serwisie GWO potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z numerem Zamówienia i pozostałymi danymi opisanymi w ust. 6.
 5. Przedmiotowy e-mail jest jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez GWO, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 poniżej.
 6. Klient w zakładce „Moje zakupy” na stronie Księgarni może pobrać potwierdzenie złożenia Zamówienia, które zawiera m.in.:
  1. pełne dane adresowe GWO i Klienta,
  2. rodzaj zamówionych Publikacji oraz warunki wykonania umowy sprzedaży,
  3. numer Zamówienia przydzielony przez GWO,
  4. cenę (obejmującą wszystkie jej składniki, w tym udzielone rabaty, a także należne podatki),
  5. zasady zapłaty ceny albo potwierdzenia jej zapłaty,
  6. koszty oraz termin i sposób dostawy towaru,
  7. informacje o miejscu i sposobie składania reklamacji.
 7. Po złożeniu Zamówienia Klient nie może dokonać zmian ani anulować Zamówienia, z zastrzeżeniem §6.
 8. Strony wiążą aktualne warunki zakupu (ceny Publikacji, terminy dostawy itp.) widoczne na stronie internetowej Księgarni w chwili składania przez Klienta Zamówienia.
 9. GWO zastrzega sobie prawo ustalania i oferowania za pośrednictwem Księgarni indywidualnych warunków zakupu Publikacji dla Klientów (w tym m.in.: ceny, terminów zapłaty, warunków dostawy). Warunki takich zamówień będą ustalane w toku negocjacji prowadzonych poprzez wymianę korespondencji e-mailowej lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

 

§ 4. Realizacja Zamówienia

 1. Zawarcie umowy
  1. Do zawarcia pomiędzy GWO i Klientem umowy sprzedaży Publikacji dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego złożenie Zamówienia (§3 ust. 4).
  2. Każde Zamówienie złożone zgodnie z warunkami Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Księgarni stanowi samodzielną umowę sprzedaży.
  3. Wykonanie umowy (realizacja Zamówienia) odbywać się będzie w terminie i na warunkach udostępnionych Klientowi za pośrednictwem Księgarni.
 2. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia
  1. Zamówienia będą realizowane etapowo, w zależności od dnia złożenia zamówienia i zgodnie z kolejnością ich składania.
  2. Zamówienia złożone w I okresie sprzedażowym, o którym mowa w §1 ust. 8 lit. A), tj. od dnia 1 maja do dnia 31 sierpnia (włącznie), będą realizowane od dnia 20 września. Prawidłowo złożone Zamówienia będą wysyłane najpóźniej w ciągu 14 dni od terminu rozpoczęcia realizacji.
  3. Zamówienia złożone w II okresie sprzedażowym, o którym mowa w §1 ust. 8 lit. B), tj. od dnia 1 września do dnia 30 września (włącznie), będą realizowane od dnia 20 października. Prawidłowo złożone Zamówienia będą wysyłane najpóźniej w ciągu 14 dni od terminu rozpoczęcia realizacji.
  4. Zamówienia złożone w III okresie sprzedażowym (Sprzedaż Dodatkowa), o którym mowa w §1 ust. 8 lit. C), tj. w okresie od dnia 20 października do dnia 31 grudnia lub do dnia wcześniejszego wyczerpania nadwyżki nakładu, będą realizowane od chwili potwierdzenia otrzymania Zamówienia przez GWO. Wysyłka Zamówienia dokonanego w tym trybie nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia otrzymania Zamówienia przez GWO.
  5. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu realizacji dostawy przez przewoźników.
  6. Klient ma wgląd w status złożonego Zamówienia po zalogowaniu się do panelu „Moje GWO” dostępnego w Koncie Klienta.
 3. Sposób i terminy dostawy. Koszty wysyłki
  1. Dostawa Zamówień odbywać będzie się wyłącznie za pośrednictwem Firmy Kurierskiej, wyznaczonej w tym celu przez GWO. Klient nie ma możliwości zmiany sposobu dostawy, wykonawcy dostawy, a także osobistego odbioru Zamówienia.
  2. Terminy dostarczania przesyłek są regulowane przepisami wewnątrzorganizacyjnymi Firmy Kurierskiej.
  3. GWO nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieterminowego zrealizowania dostawy z przyczyn zależnych od przewoźnika realizującego przesyłkę Zamówienia.
  4. Dostawa Publikacji będzie realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Niezależnie od łącznej wartości złożonego Zamówienia koszty jego wysyłki ponosi GWO, chyba że co innego wynika z treści oferty dostępnej w Księgarni lub z ustaleń dokonanych między stronami umowy sprzedaży.
  6. W wypadku nieodebrania przesyłki od przewoźnika (a w wypadku awizowania dostawy – z punktu odbioru wskazanego w awizie dostawy) koszty zwrotnego dostarczenia przesyłki do GWO obciążać będą Klienta według stawek przewoźnika.
 4. Wydanie Publikacji przez GWO. Odbiór przez Klienta
  1. Za miejsce wykonania dostawy zamówionych Publikacji uznaje się adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
  2. Klient jest zobowiązany do odbioru dostarczonych mu Publikacji i pokwitowania odbioru na liście przewozowym.
  3. Klient jest zobowiązany wpisać do treści listu przewozowego informacje o zauważonych przez niego uszkodzeniach przesyłki (np. rozerwaniu opakowania, zalaniu opakowania itp.).
  4. Wydanie Publikacji Klientowi będzie polegało na wyładowaniu Publikacji z pojazdu dostawcy/przewoźnika w miejscu wykonania dostawy.
  5. Koszty dostawy pokryte przez GWO nie obejmują wniesienia zamówionych Publikacji do wnętrza budynku/lokalu Klienta.
  6. Przeniesienie zamówionych Publikacji od miejsca wyładunku do miejsca przeznaczenia w budynku Klienta (np. do biblioteki szkolnej) leży po stronie Klienta.
  7. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Publikacji przechodzi z GWO na Klienta z chwilą wyładowania Publikacji z pojazdu przewoźnika.
  8. Jeżeli Klient nie odbierze zamówionych i dostarczonych Publikacji, które nie są wadliwe i nie podlegają zwrotowi (np. w wypadku niedotrzymania terminu odbioru przesyłki od kuriera), Klient będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu nieodebranych Publikacji. Ponowna wysyłka będzie możliwa po potwierdzeniu jej terminu przez Strony i odbędzie się na koszt Klienta.

§ 5. Termin i sposób płatności. Faktury

 1. Podczas składania Zamówienia będzie dostępny jeden z poniższych terminów płatności za zrealizowane Zamówienie:
  1. dla Zamówień złożonych w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 sierpnia (włącznie) dostępną formą płatności jest płatność w ciągu 60 dni, licząc od daty wystawienia faktury, oznaczona jako „Przelew dla szkoły – 60 dni”;
  2. dla Zamówień złożonych w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września (włącznie) oraz w okresie od dnia 20 października do dnia 31 grudnia (włącznie), dostępną formą płatności jest płatność w ciągu 30 dni, licząc od daty wystawienia faktury, oznaczona jako „Przelew dla szkoły – 30 dni”.
 2. Sprzedaż Publikacji zostanie potwierdzona fakturą VAT wystawioną Klientowi, zgodnie z danymi wpisanymi w odpowiedniej części formularza Zamówienia.
 3. Faktura będzie dostarczana Klientowi w przesyłce wraz z Publikacjami. Na wniosek Klienta GWO może wystawić i doręczyć fakturę drogą elektroniczną.
 4. Płatność za złożone i zrealizowane Zamówienie będzie dokonywana przez Klienta po dostarczeniu Publikacji, w terminie wskazanym w fakturze VAT.
 5. Zamówienie zostanie opłacone przez Klienta przelewem bankowym (elektronicznym lub tradycyjnym) na rachunek bankowy wskazany w fakturze otrzymanej od GWO.
 6. Datą uiszczenia zapłaty przez Klienta będzie dzień wpływu należności od Klienta na rachunku bankowym GWO.
 7. Za opóźnienia w płatności GWO może naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie bez konieczności wystawiania odrębnego wezwania. Odsetki będą naliczane od dnia następującego po terminie płatności wynikającym z faktury VAT.

§ 6. Reklamacje

 1. GWO ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanych Publikacji.
 2. GWO nie   ponosi   odpowiedzialności   za   szkody   powstałe   w   związku   z  korzystaniem z Publikacji.
 3. Reklamacje co do Publikacji można składać pocztą elektroniczną pod adresem handel@gwo.pl (wpisując w temacie: „Reklamacja”), za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu albo pisemnie pod adresem: GWO, Dział Handlowy, al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, z dopiskiem „Reklamacja”.
 4. Reklamacji z powodu niezgodności towaru z umową podlegają:
  1. wady fabryczne,
  2. uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu,
  3. niezgodność otrzymanego towaru z treścią Zamówienia.
 5. Rozpoznanie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty jej wpływu do GWO.
 6. W wypadku uznania reklamacji wadliwy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a w wypadku wyczerpania nakładu GWO zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
 7. Do czasu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przechowywać Publikacje w należyty sposób, gwarantujący niepogorszenie ich stanu.
 8. Odpowiedzialność GWO za wady fizyczne sprzedanych Publikacji ograniczona jest wyłącznie do wartości ceny towaru z daty złożenia Zamówienia.

§ 7. Zmiana i anulowanie Zamówienia

 1. Jeżeli Zamówienie złożone przez Klienta nie będzie zawierało danych potrzebnych do zrealizowania Zamówienia, GWO podejmie próbę kontaktu z Klientem przy użyciu danych teleadresowych (numeru telefonu, adresu e-mail) Klienta podanych podczas zakładania konta w Serwisie.
 2. W wypadku, gdy niekompletne lub niepełne dane nie zostaną uzupełnione przez Klienta lub GWO w terminie 7 dni od dnia złożenia niekompletnego Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane i nie będzie realizowane.
 3. O anulowaniu Zamówienia Klient zostanie powiadomiony przez GWO drogą elektroniczną.
 4. Jeżeli niektóre z zamówionych przez Klienta Publikacji nie będą dostępne przed upływem terminu realizacji wskazanym w potwierdzeniu złożenia Zamówienia, GWO skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, aby ustalić dalsze losy Zamówienia. W takim wypadku Klient może anulować złożone Zamówienie bez jakichkolwiek opłat. Anulowanie Zamówienia w tym trybie nie powoduje powstania po jakiejkolwiek ze stron roszczeń o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania umowy.
 5. Jeżeli w wyniku podjęcia próby kontaktu z Klientem GWO nie uzyska odpowiedzi ze strony Klienta, GWO będzie uprawnione do wstrzymania realizacji całości Zamówienia do czasu skompletowania całego Zamówienia, a jeżeli nie nastąpi to w ciągu 7 dni – do anulowania Zamówienia. Anulowanie Zamówienia w tym trybie nie powoduje powstania po jakiejkolwiek ze stron roszczeń o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania umowy.
 6. GWO jest uprawnione do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji istnienia zaległości płatniczych względem GWO po stronie Klienta do czasu zapłaty zaległości, a jeżeli nie zostaną one uregulowane (lub zabezpieczone) w terminie dodatkowym – wówczas również do anulowania Zamówienia złożonego przez Klienta.
 7. GWO jest uprawnione do wstrzymania realizacji lub anulowania Zamówienia w wypadku, gdy wśród zamówionych Publikacji na każdy zamówiony egzemplarz podręcznika przypadną dwa lub więcej egzemplarzy takich samych zeszytów ćwiczeń. Przed anulowaniem Zamówienia GWO podejmie próbę skontaktowania się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie w celu wyjaśnienia sprawy i ustalenia dalszych losów Zamówienia. Anulowanie Zamówienia w tym trybie nie powoduje powstania po jakiekolwiek ze stron roszczeń o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania umowy.
 8. Składanie oświadczeń o anulowaniu lub wstrzymaniu Zamówienia na mocy niniejszego paragrafu odbywać się będzie drogą elektroniczną. Korespondencję uznaje się za doręczoną z chwilą nadania jej pod adresem e-mail istniejącym na koncie Klienta w dniu nadania przesyłki.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Do praw i obowiązków stron nie stosują się §6 i §8 Regulaminu GWO.
 2. Klienta wiąże   Regulamin   w   treści   zaakceptowanej   w   chwili   rejestracji   w  Serwisie,  a w wypadku zmiany treści Regulaminu – w treści zaakceptowanej przy pierwszym logowaniu do Serwisu po wejściu w życie zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
 3. W razie braku zgody na zmianę Regulaminu Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług zawartą z GWO z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia powiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klienta i przyjęte przez GWO wiążą Strony na dotychczasowych warunkach mimo złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług.
 4. W odniesieniu do warunków realizacji złożonych Zamówień – w wypadku zmiany Regulaminu GWO Klienta  wiążą  postanowienia  Regulaminu  w  brzmieniu  obowiązującym w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia na zakup Publikacji za pośrednictwem Księgarni.
 5. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej gwo.pl formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Regulamin oraz zawarte na jego podstawie umowy podlegają prawu polskiemu.
 7. Wszelkie spory pomiędzy GWO i Klientem oraz ich następcami prawnymi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby GWO.

 

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.