Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – LEPSZA SZKOŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - LEPSZA SZKOŁA

 

 1. Niniejszy regulamin nie uchyla, ani nie wyłącza stosowania Regulaminu GWO, który został zaakceptowany przez Użytkownika w chwili rejestracji w Serwisie. Użytkownika wiążą postanowienia niniejszego regulaminu oraz Regulaminu GWO. Treść niniejszego regulaminu może zawierać wyjątki od Regulaminu GWO – w takim przypadku pierwszeństwo mają zapisy niniejszego regulaminu. Znaczenia definicji użytych w Regulaminie GWO mają zastosowanie do niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin).
 2. Warunki korzystania z Aplikacji i funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej projektu LEPSZA SZKOŁA (www.ls.gwo.pl) określa niniejszy Regulamin, a w sprawach w nim nieuregulowanych - Regulamin Serwisu GWO. Szczegóły dotyczące przebiegu poszczególnych programów są dostępne na stronie www.ls.gwo.pl.
 3. Użytkownicy projektu LEPSZA SZKOŁA wybierają programy edukacyjne, w których mogą uczestniczyć wraz z uczniami klas, które uczą. Użytkownicy projektu LEPSZA SZKOŁA uzyskują za pośrednictwem strony internetowej www.ls.gwo.pl dostęp do materiałów edukacyjnych z wybranych programów i do narzędzi informatycznych wspierających proces edukacji dla uczniów wybranych roczników przedszkoli oraz klas szkoły podstawowej, liceum i technikum.
 4. Narzędzia informatyczne dostępne na stronie projektu LEPSZA SZKOŁA umożliwiają Użytkownikom, po uprzednim wpisaniu przez nich wyników przeprowadzonych testów, między innymi: uzyskanie i porównanie raportów statystycznych o wynikach pojedynczych uczniów, klas, jak i (anonimowo) o wynikach wszystkich uczestników danego programu edukacyjnego.
 5. Użytkownikami danego programu edukacyjnego w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA, z zastrzeżeniem ust. 8, 10-12 Regulaminu, mogą zostać Nauczyciele, którzy łącznie spełniają poniższe warunki:
  1. prowadzą zajęcia z uczniami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach bądź technikach,
  2. aktualnie (w danym roku szkolnym) uczą przedmiotu, dla którego przeznaczony jest określony program edukacyjny,
  3. w sposób kompletny wypełnili (w tym podali swój adres e-mail), a następnie podpisali i przesłali do GWO formularz zgłoszeniowy do Klubu GWO. Termin odesłania formularzy upływa 10 września bieżącego roku szkolnego (decyduje data stempla pocztowego),
  4. otrzymali od GWO potwierdzenie uzyskania dostępu do projektu LEPSZA SZKOŁA pocztą elektroniczną na adres e-mail podany na formularzu,
  5. zalogują się na stronie projektu LEPSZA SZKOŁA za pośrednictwem loginu i hasła, które uzyskali podczas procedury zakładania swojego Konta w Serwisie GWO albo podczas rejestracji w poprzednich edycjach projektu LEPSZA SZKOŁA,
  6. od dnia otwarcia naboru w danym roku, ustalanego corocznie przez GWO (zwykle w drugiej połowie lipca), do 30 września bieżącego roku szkolnego zarejestrują na stronie projektu LEPSZA SZKOŁA klasy, które uczą, i z którymi przystępują do wybranego na tej stronie programu edukacyjnego.
 6. Podmiotem korzystającym z usługi LEPSZA SZKOŁA (Użytkownikiem) może zostać szkoła. W takim wypadku szkoła może zamawiać materiały dla uczniów wypełniając i wysyłając do GWO (zgodnie z wskazanymi przez GWO sposobami wysyłki) formularz udostępniany przez GWO na stronie projektu LEPSZA SZKOŁA. Nauczyciele z tej szkoły zyskują możliwość korzystania z usługi LEPSZA SZKOŁA pomimo niespełnienia warunków wskazanych w pkt 5.3, jednakże tylko w zakresie wpisywania wyników uczniów oraz sporządzania i odczytywania raportów, o których mowa w pkt 4. W tym celu konieczne jest wypełnienie i przesłanie do GWO (zgodnie z wskazanymi przez GWO sposobami wysyłki) karty uczestnika udostępnianej przez GWO na stronie projektu LEPSZA SZKOŁA oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 7. Aktywacja usługi LEPSZA SZKOŁA następuje z chwilą rejestracji przez Użytkownika na swoim koncie klas, z którymi Użytkownik przystępuje do danego programu edukacyjnego (pkt 5.6).
 8. Pełne uczestnictwo w projekcie LEPSZA SZKOŁA, to jest uzyskanie pełnego dostępu do wszystkich materiałów i funkcji zawartych w usłudze LEPSZA SZKOŁA, jest zależne od uczestnictwa przez Użytkownika w Klubie GWO oraz od statusu w obrębie Klubu GWO. Dostęp do usługi LEPSZA SZKOŁA jest jednym z uprawnień opisanych w § 6 ust. 5 Regulaminu Serwisu GWO i w związku z tym GWO zastrzega sobie prawo różnicowania przyznawanych uprawnień, w tym dostępu do materiałów i funkcji, poszczególnym Użytkownikom w obrębie usługi LEPSZA SZKOŁA.
 9. Formularze zapisu do Klubu GWO, o którym mowa w pkt 5.3 powyżej, jest dostępny dla poszczególnych przedmiotów na stronie: www.gwo.pl/formularze.
 10. Formularze, które zostały wysłane do GWO po 10 września nie dają prawa do uczestnictwa w projekcie LEPSZA SZKOŁA w bieżącym roku szkolnym i pozostaną bez rozpoznania (decyduje data stempla pocztowego).
 11. Użytkownicy, którzy w bieżącym roku szkolnym nie zarejestrują w projekcie klas do dnia wskazanego przez GWO, tracą prawo do uczestnictwa w projekcie LEPSZA SZKOŁA w bieżącym roku szkolnym.
 12. Użytkownik korzysta przy logowaniu z tego samego loginu i hasła, co przy korzystaniu z pozostałych Usług Serwisu GWO (www.gwo.pl). Login i hasło umożliwiające dostęp do Konta Użytkownika w Serwisie nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 13. Podczas rejestracji klas w projekcie LEPSZA SZKOŁA, Użytkownik dodaje nową klasę lub wybiera z listy klasę, która kontynuuje udział w programie, a została utworzona we wcześniejszej edycji (z ustaloną nazwą klasy i liczbą uczniów i/lub oznaczeniem uczniów). Dla każdej z dodanych klas Użytkownik przypisuje nazwę programu/programów, w których będzie uczestniczył z klasą oraz może fakultatywnie dodać oznaczenia uczniów. Wszystkie informacje dodane przez Użytkownika na temat danej klasy (za wyjątkiem nazwy klasy i liczby uczniów) są widoczne tylko na koncie Użytkownika, który dodał te informacje. Dostęp do wyników testu danej klasy ma wyłącznie Użytkownik, na którego koncie zostały wprowadzone wyniki. Dla każdej z zarejestrowanych klas Użytkownik będzie mógł pobierać materiały dydaktyczne ze strony internetowej projektu LEPSZA SZKOŁA. GWO może określić maksymalną liczbę klas, które Użytkownik może zarejestrować w projekcie LEPSZA SZKOŁA; informacja na ten temat zostanie umieszczona na stronie www.ls.gwo.pl.
 14. GWO udziela zgody na korzystanie z udostępnionych materiałów dydaktycznych za pośrednictwem strony LEPSZA SZKOŁA, w zakresie ograniczonym poniższymi postanowieniami:
  1. korzystanie z materiałów jest dozwolone wyłącznie w roku szkolnym, w którym zostały opublikowane/pobrane przez nauczyciela,
  2. korzystanie z materiałów jest dozwolone wyłącznie w klasach, które zostały przez Użytkownika zarejestrowane w programie edukacyjnym,
  3. dozwolone jest wyświetlanie materiałów w klasie lub drukowanie egzemplarzy, ale wyłącznie w celach realizacji programu edukacyjnego, do którego Użytkownik przystąpił,
  4. zabronione jest korzystanie z materiałów w celach zarobkowych niezwiązanych z prowadzeniem zajęć edukacyjnych w szkole, w tym w szczególności podczas udzielania korepetycji (wyjątek od zapisu §9 ust. 3 Regulaminu GWO).
  5. ze względu na konieczność ochrony praw autorskich GWO i zapobieganie rozpowszechnianiu m. in. testów z projektu LEPSZA SZKOŁA w internecie, udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia objętych projektem LEPSZA SZKOŁA może odbywać się na terenie szkoły w obecności nauczyciela.
 15. Jeżeli z treści strony internetowej projektu LEPSZA SZKOŁA wynika, że istnieje możliwość zakupu materiałów dydaktycznych dla danego programu edukacyjnego, Użytkownik składa zamówienia za pośrednictwem aktywnego elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej projektu LEPSZA SZKOŁA, w terminach określonych na tej stronie dla danego programu edukacyjnego. Szczegóły dotyczące płatności i dostawy są dostępne na stronie www.ls.gwo.pl . Użytkownikowi będącemu Nauczycielem, jako osobie dokonującej zakupu związanego z jego działalnością zawodową nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu testów. Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie: 58 340 63 60 lub e-mailowo: handel3@gwo.pl.
 16. Użytkownik podczas rejestracji klas posługuje się oznaczeniem klasy i numeracją odpowiadającą numeracji z dziennika stosowanego w szkole.
 17. W ramach usługi LEPSZA SZKOŁA Użytkownik uzyskuje również dostęp do narzędzia w postaci bazy danych prowadzonej w sieci Internet („w chmurze”) – stanowiącej narzędzie wspierające ewidencjonowanie przez Użytkownika wyników uczniów, których Użytkownik zaangażował do udziału w projekcie LEPSZA SZKOŁA. Decyzja o wprowadzeniu do tej bazy danych informacji identyfikujących uczniów wykonujących testy w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA leży po stronie Użytkownika. Wprowadzenie danych osobowych do tej bazy jest równoznaczne z powierzeniem ich przetwarzania GWO, na zasadach opisanych w umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, której zawarcie jest niezbędne do pełnego korzystania z usługi LEPSZA SZKOŁA.
 18. Jeżeli Użytkownik wprowadzi do udostępnionej mu bazy danych dane osobowe uczniów, wówczas Użytkownik zobowiązuje się i oświadcza, że doszło do zawarcia umowy, o której mowa w pkt 17 oraz będzie posiadał w chwili ich podania zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów w celu korzystania z usługi LEPSZA SZKOŁA, które są prawidłowe w świetle obowiązujących przepisów, w tym przepisów RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i zostały udzielone odpowiednio przez pełnoletniego ucznia, a w pozostałych przypadkach przez rodziców lub opiekunów prawnych, oraz że
  1. jeżeli Użytkownik jest szkołą - jest administratorem danych osobowych, które wprowadza do tej bazy,
  2. jeżeli Użytkownik jest Nauczycielem – jest upoważniony przez szkołę do przetwarzania danych wprowadzanych do tej bazy i do powierzenia ich przetwarzania GWO z ramienia szkoły, która jest administratorem tych danych.
 19. GWO nie przetwarza we własnym imieniu danych dotyczących osób wprowadzonych do wyżej opisanej bazy danych, lecz czyni to w imieniu administratora danych. GWO ma dostęp do zanonimizowanych wyników testów wprowadzonych do ww. bazy danych. Użytkownik wyraża zgodę na sporządzanie przez GWO zanonimizowanych raportów bazujących na wynikach testów przeprowadzonych przez Użytkownika. Korzystanie z raportów następuje w sposób zanonimizowany, to jest ich publikacja lub wykorzystywanie przez GWO w celu i zakresie związanym z realizacją ogólnopolskiego programu LEPSZA SZKOŁA nie będzie wiązało się z ujawnieniem danych identyfikujących uczniów rozwiązujących poszczególne testy.
 20. Użytkownik będzie uprawniony do generowania (wyświetlania i drukowania) raportów zindywidualizowanych, to jest takich, które będą umożliwiały czytelnikowi (odbiorcy raportu) przypisanie wyniku testu konkretnemu uczniowi. Powyższa funkcjonalność Aplikacji udostępniana jest Użytkownikowi na potrzeby związane z procesem edukacji i powinna być wykorzystywana na warunkach i zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo oświatowe oraz RODO.
 21. W przypadku gdy dojdzie do stałej zmiany Użytkownika będącego Nauczycielem prowadzącym klasę na skutek zastępstwa, możliwa jest kontynuacja udziału klasy w programie, po spełnieniu poniższych wymogów:
  1. nowy Użytkownik zgłasza GWO mailowo zaistniałą zmianę,
  2. nowy Użytkownik przesyła do GWO (zgodnie z wskazanymi przez GWO sposobami wysyłki) poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy do Klubu GWO. Niespełnienie powyższych warunków spowoduje wyłączenie klasy z projektu LEPSZA SZKOŁA. Po spełnieniu powyższych założeń klasa zostanie przypisana do konta nowego Użytkownika będącego Nauczycielem, dzięki czemu uzyska on dostęp do informacji wprowadzonych wcześniej.
 22. Pytania związane z przebiegiem programów edukacyjnych realizowanych w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA, jak i z funkcjonowaniem usługi nauczyciel zgłasza koordynatorowi projektu LEPSZA SZKOŁA: telefonicznie: 58 340 63 58; e-mailowo: ls@gwo.pl lub listownie - na adres GWO.
 23. GWO nie ponosi odpowiedzialności za efekty wykorzystania materiałów edukacyjnych przez Użytkowników, ani za sposób wykorzystania raportów i ich interpretacji.
 24. GWO jako dostawca materiałów i narzędzi informatycznych w projekcie LEPSZA SZKOŁA nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika z danych o wynikach wykonanych testów.
 25. GWO może wykorzystywać anonimowe dane statystyczne o wynikach osiąganych przez uczniów biorących udział w programie edukacyjnym w celu publikacji opracowań, sprawozdań i raportów o poziomie zdawalności i zaobserwowanych trendach edukacyjnych.
 26. Logo projektu LEPSZA SZKOŁA jest zastrzeżonym znakiem towarowym podlegającym ochronie prawnej i podlega postanowieniom Regulaminu Serwisu GWO dotyczącym własności intelektualnej GWO. GWO dopuszcza możliwość umieszczenia logo LEPSZEJ SZKOŁY na stronie internetowej szkoły, która jest Użytkownikiem lub w której uczy Nauczyciel będący uczestnikiem projektu. Użytkownik projektu pobiera logo LEPSZEJ SZKOŁY ze strony internetowej www.LS.gwo.pl akceptując tym samym warunki regulaminu korzystania z logotypu „LEPSZA SZKOŁA”.
 27. W danym roku szkolnym projekt LEPSZA SZKOŁA kończy się ostatniego dnia czerwca.
 28. Użytkownik zamierzający uczestniczyć w kolejnym roku szkolnym w projekcie LEPSZA SZKOŁA zobowiązany będzie dokonać ponownej rejestracji w projekcie LEPSZA SZKOŁA zgodnie z postanowieniami pkt 5 powyżej.
 29. Niezłożenie wniosku o uczestnictwo w projekcie LEPSZA SZKOŁA w kolejnym roku szkolnym nie powoduje utraty dostępu Użytkownika do archiwum raportów oraz do archiwum zaświadczeń i certyfikatów dla szkoły. Użytkownik zachowuje dostęp do ww. treści po zakończeniu projektu LEPSZA SZKOŁA w danym roku szkolnym. Odłączenie dostępu do ww. treści wymaga złożenia przez Użytkownika do GWO wniosku o usunięcie danych archiwalnych, co będzie skutkowało m. in. usunięciem danych wprowadzonych dotychczas przez Użytkownika.
 30. W przypadku niektórych programów edukacyjnych istnieje możliwość uzyskania przez Użytkownika zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA. Szczegółowe warunki są dostępne w na stronie www.ls.gwo.pl .
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.