Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – Księgarnia Dotacyjna

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – księgarnia dotacyjna

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – KSIĘGARNIA DOTACYJNA

 

§ 1 Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin reguluje warunki realizacji zamówień składanych w ramach tzw. oferty dotacyjnej za pośrednictwem Serwisu przez Klientów na zakup publikacji (podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych) sprzedawanych przez GWO na rzecz Klientów realizujących zakupy w związku z dotacją na zakup podręczników wynikającą z Ustawy.
 2. Jeżeli z postanowień niniejszego Regulaminu nie wynika inaczej, poniższym określeniom pisanym wielką literą należy nadać następujące znaczenie:
  1. GWO – spółka Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe M. Dobrowolska spółka jawna) z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000537551, posiadająca NIP: 5841000656 oraz numer REGON: 190409115,
  2. Konto – ma znaczenie nadane mu w treści Regulaminu GWO,
  3. Klient – szkoła lub organ prowadzący szkołę w rozumieniu nadanym Ustawą, składające Zamówienie, niebędące konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.),
  4. Publikacje – podręczniki, materiały ćwiczeniowe, materiały edukacyjne oraz inne produkty znajdujące się w ofercie handlowej GWO przeznaczonej dla szkół, z wyłączeniem Publikacji Elektronicznych,
  5. Publikacje Elektroniczne – usługa polegająca na dostarczeniu treści w formie cyfrowej (m.in. Multipodręczniki, Matlandia i inne Aplikacje udostępniane za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z ich regulaminami),
  6. Regulamin – niniejszy regulamin,
  7. Regulamin GWO – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – Serwis GWO.pl, dostępny za pośrednictwem strony www.gwo.pl ,
  8. Księgarnia Dotacyjna – serwis internetowy prowadzony przez GWO, umożliwiający składanie Zamówień za pośrednictwem Serwisu działającego w domenie www.gwo.pl,
  9. Zamówienie – zamówienie na Publikacje lub Publikacje Elektroniczne znajdujące się w ofercie dostępnej w Księgarni Dotacyjnej składane przez Klienta,
  10. Ustawa – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r., Nr 95, poz. 425 ze zm.).
 3. Księgarnia Dotacyjna jest prowadzona jako podstrona w ramach Serwisu na stronie www.gwo.pl.
 4. Klienta wiążą postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu GWO. W sprawach nieregulowanych Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdzie Regulamin GWO. W razie sprzeczności między Regulaminem a Regulaminem GWO zastosowanie znajdzie Regulamin.
 5. Klientem Księgarni Dotacyjnej mogą być szkoła lub organ prowadzący szkołę w rozumieniu nadanym Ustawą, które posiadają konto w Serwisie, zapoznały się z Regulaminem i zobowiązały się do przestrzegania jego postanowień. W imieniu Klienta Zamówienia składa osoba, która założyła konto w Serwisie.

§ 2. Rejestracja konta

 1. Złożenie Zamówienia wymaga uprzedniego założenia Konta jako Nauczyciel lub Dyrektor i uzupełnienia wymaganych danych Klienta po zalogowaniu się. Konto jest zakładane na rzecz Klienta przez osobę dokonującą rejestracji.
 2. Założenie konta w Serwisie następuje za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.gwo.pl. Uwaga: aby dokonywać zakupów w ramach Księgarni Dotacyjnej, należy przy rejestracji Konta w Serwisie wybrać status Nauczyciel lub Dyrektor (zgodnie z funkcją/stanowiskiem zajmowanym w szkole).
 3. Po dokonaniu rejestracji Konta GWO wyśle Klientowi na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym informację o aktywacji Konta Klienta w Serwisie i udzieleniu dostępu do Księgarni Dotacyjnej.
 4. Po aktywacji Konta i zalogowaniu się Klienta w Serwisie, Klient uzyskuje możliwość elektronicznego składania Zamówień za pośrednictwem strony internetowej Księgarni Dotacyjnej na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Jeżeli dysponent Konta straci status nauczyciela lub dyrektora u danego Klienta (np. przestanie pracować u Klienta), GWO może na wniosek Klienta udostępnić dane obejmujące historię Zamówień Klienta istniejących lub zrealizowanych na danym Koncie.

§ 3. Zamówienie

 1. Zamówienia będą składane w imieniu i na rzecz Klienta.
 2. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji Konta i składają Zamówienia na rzecz Klienta, potwierdzają, każdorazowo w momencie i przez fakt złożenia przez nich zamówienia, że są upoważnieni do złożenia Zamówienia w imieniu Klienta.
 3. W celu złożenia Zamówienia w Księgarni Dotacyjnej Klient wypełni formularz online, wybierze Publikacje lub Publikacje Elektroniczne spośród oferowanych w Księgarni Dotacyjnej, wybierze termin zapłaty (zgodnie z § 5) i wyśle Zamówienie.
 4. Klient po wybraniu zamawianych Publikacji lub Publikacji Elektronicznych i wysłaniu Zamówienia otrzyma drogą elektroniczną na adres elektroniczny Klienta wskazany podczas procedury rejestracji w Serwisie GWO potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z numerem Zamówienia i pozostałymi danymi opisanymi w ust. 6.
 5. Przedmiotowy e-mail jest jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez GWO, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 poniżej.
 6. Klient w zakładce „Moje zakupy” na stronie Księgarni Dotacyjnej może pobrać potwierdzenie złożenia Zamówienia, które zawiera m.in.:
  1. pełne dane adresowe GWO i Klienta,
  2. rodzaj zamówionych Publikacji i Publikacji Elektronicznych oraz warunki wykonania umowy sprzedaży,
  3. numer Zamówienia przydzielony przez GWO,
  4. cenę (obejmującą wszystkie jej składniki, w tym udzielone rabaty, a także należne podatki),
  5. zasady zapłaty ceny albo potwierdzenia jej zapłaty,
  6. koszty oraz termin i sposób dostawy towaru,
  7. informacje o miejscu i sposobie składania reklamacji.
 7. Po złożeniu Zamówienia Klient nie może dokonać zmian ani anulo wać Zamówienia, z zastrzeżeniem § 6.
 8. Strony wiążą aktualne warunki zakupu (ceny Publikacji i Publikacji Elektronicznych, terminy dostawy itp.) widoczne na stronie internetowej Księgarni Dotacyjnej w chwili składania przez Klienta Zamówienia.
 9. GWO zastrzega sobie prawo ustalania i oferowania za pośrednictwem Księgarni Dotacyjnej indywidualnych warunków zakupu Publikacji i Publikacji Elektronicznych dla Klientów (w tym m.in.: ceny, terminów zapłaty, warunków dostawy). Warunki takich zamówień będą ustalane w toku negocjacji prowadzonych poprzez wymianę korespondencji e-mailowej lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

§ 4. Realizacja Zamówienia

1. Zawarcie umowy
 1. Do zawarcia pomiędzy GWO i Klientem umowy sprzedaży Publikacji lub Publikacji Elektronicznych dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego złożenie Zamówienia (§3.4).
 2. Każde Zamówienie złożone zgodnie z warunkami Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Księgarni Dotacyjnej stanowi samodzielną umowę sprzedaży.
 3. Wykonanie umowy (realizacja Zamówienia) odbywać się będzie w terminie i na warunkach udostępnionych Klientowi za pośrednictwem Księgarni Dotacyjnej.
2. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia
 1. Zamówienia będą realizowane (wysyłane) od dnia 04 maja 2015 r., zgodnie z kolejnością ich składania.
 2. Prawidłowo złożone Zamówienia będą realizowane najpóźniej w terminie 14 dni od ich złożenia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5.
 3. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu realizacji dostawy przez przewoźników (Pocztę Polską/firmę kurierską).
 4. Klient ma wgląd w status złożonego Zamówienia po zalogowaniu się do panelu „Moje GWO” dostępnego w Koncie Klienta.
3. Sposób i terminy dostawy. Koszty wysyłki
 1. Terminy dostarczania przesyłek są regulowane przepisami Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
 2. GWO nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieterminowego zrealizowania dostawy z przyczyn zależnych od przewoźnika realizującego przesyłkę Zamówienia.
 3. Dostawa Publikacji i Publikacji Elektronicznych będzie realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Koszty wysyłki ponosi Klient, chyba że co innego wynika z treści oferty dostępnej w Księgarni Dotacyjnej.
 5. W szczególności koszty wysyłki ponosi GWO, jeżeli łączna wartość złożonego Zamówienia przekroczy kwotę 100 zł lub inną podaną na stronie Księgarni Dotacyjnej, a uprawniającą do otrzymania dostawy na koszt GWO.
 6. Aktualna informacja o kosztach wysyłki podawana jest na stronie Księgarni Dotacyjnej lub w formularzu podczas składania zamówienia.
 7. W wypadku nieodebrania przesyłki od przewoźnika (a w wypadku awizowania dostawy – z punktu odbioru wskazanego w awizie dostawy) koszty zwrotnego dostarczenia przesyłki do GWO obciążać będą Klienta według stawek przewoźnika.
4. Wydanie Publikacji przez GWO. Odbiór przez Klienta
 1. Za miejsce wykonania dostawy zamówionych Publikacji uznaje się adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Klient jest zobowiązany do odbioru dostarczonych mu Publikacji i Publikacji Elektronicznych i pokwitowania odbioru na liście przewozowym.
 3. Klient jest zobowiązany wpisać do treści listu przewozowego informacje o zauważonych przez niego uszkodzeniach przesyłki (np. rozerwaniu opakowania itp.).
 4. Wydanie Publikacji Klientowi będzie polegało na wyładowaniu Publikacji z pojazdu dostawcy/przewoźnika w miejscu wykonania dostawy.
 5. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia zamówionych Publikacji do wnętrza budynku/lokalu Klienta.
 6. Przeniesienie zamówionych Publikacji od miejsca wyładunku do miejsca przeznaczenia w budynku Klienta (np. do biblioteki szkolnej) należy do obowiązku Klienta.
 7. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Publikacji przechodzi z GWO na Klienta z chwilą wyładowania Publikacji z pojazdu przewoźnika.
 8. Jeżeli Klient nie odbierze zamówionych i dostarczonych Publikacji, które nie są wadliwe i nie podlegają zwrotowi (np. w wypadku niedotrzymania terminu odbioru przesyłki od kuriera/z punktu odbioru przewoźnika), Klient będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu nieodebranych Publikacji. Ponowna wysyłka będzie możliwa po potwierdzeniu jej terminu przez Strony i odbędzie się na koszt Klienta.
5. Wydanie Publikacji Elektronicznych
 1. Wydanie Publikacji Elektronicznych będzie polegało na przekazaniu Klientowi kodów dostępu niezbędnych do aktywacji Publikacji Elektronicznych.
 2. Przekazanie dostępów nastąpi drogą elektroniczną.
 3. W celu otrzymania kodów dostępu do Publikacji Elektronicznych Klient zobowiązany jest przesłać do GWO wypełniony formularz (który Klient otrzymuje od GWO wraz z e-mailem potwierdzającym złożenie Zamówienia). W formularzu Klient wskaże ilość użytkowników końcowych (mniejszą lub równą ilości zakupionych dostępów) i sposób rozdysponowania dostępów między nich. Formularz może zostać przesłany do GWO pocztą na adres siedziby GWO, faksem lub e-mailowo pod adresem pakiety@gwo.pl.
 4. Po otrzymaniu wypełnionego formularza GWO w terminie 14 dni prześle do Klienta kody dostępu do Publikacji Elektronicznych na adres e-mail Klienta.
 5. Jeżeli Klient w formularzu wskaże dane osobowe użytkowników końcowych (nauczycieli), którzy będą korzystać z zakupionych przez Klienta Publikacji Elektronicznych, Klient zobowiązany jest do pozyskania od nich zgód na przekazanie do GWO ich danych osobowych w celu realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta (przypisania kodów dostępu do danej osoby, wysyłki takich informacji do Klienta).
 6. W pozostałym zakresie korzystanie z kodów dostępu i Publikacji Elektronicznych, ich aktywacja i korzystanie z nich przez użytkowników końcowych (uczniów i nauczycieli) będzie odbywało się zgodnie z regulaminami (i licencjami) poszczególnych Publikacji Elektronicznych dostępnymi na stronie www.regulamin.gwo.pl.

§ 5. Termin i sposób płatności. Faktury

 1. Podczas składania Zamówienia Klient będzie mógł wybrać jeden z poniższych terminów płatności za zrealizowane Zamówienie:
  1. dla Zamówień złożonych do dnia 10 września danego roku kalendarzowego Klient będzie mógł wybrać termin płatności 14, 30 albo 60 dni, licząc od daty wystawienia faktury,
  2. dla Zamówień złożonych po dniu 10 września danego roku kalendarzowego Klient będzie mógł wybrać termin płatności 14 lub 30 dni, licząc od daty wystawienia faktury.
 2. Sprzedaż Publikacji i Publikacji Elektronicznych zostanie potwierdzona fakturą VAT wystawioną na Klienta, zgodnie z danymi wpisanymi w odpowiedniej części formularza Zamówienia.
 3. Faktura zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
 4. Płatność za złożone i zrealizowane Zamówienie będzie dokonywana przez Klienta po dostarczeniu Publikacji, w terminie wskazanym w fakturze VAT.
 5. Zamówienie zostanie opłacone przez Klienta przelewem bankowym (elektronicznym lub tradycyjnym) na rachunek bankowy wskazany w fakturze otrzymanej od GWO.
 6. Datą uiszczenia zapłaty przez Klienta będzie dzień wpływu należności od Klienta na rachunku bankowym GWO.
 7. Za opóźnienia w płatności GWO może naliczać odsetki ustawowe bez konieczności wystawiania odrębnego wezwania. Odsetki będą naliczane od dnia następującego po terminie płatności wynikającym z faktury VAT.

§ 6. Reklamacje

 1. GWO ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionych Publikacji.
 2. GWO nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Publikacji lub Publikacji Elektronicznych.
 3. Reklamacje co do Publikacji można składać pocztą elektroniczną pod adresem reklamacje@gwo.pl (wpisując w temacie: „Reklamacja”), za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu albo pisemnie pod adresem: GWO, Dział Handlowy, al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, z dopiskiem „Reklamacja”.
 4. Reklamacje co do Publikacji Elektronicznych będą wykonywane zgodnie z regulaminami poszczególnych Aplikacji.
 5. Reklamacji z powodu niezgodności towaru z umową podlegają:
  1. wady fabryczne,
  2. uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu,
  3. niezgodność otrzymanego towaru z treścią Zamówienia.
 6. Rozpoznanie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty jej wpływu do GWO.
 7. W wypadku uznania reklamacji wadliwy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a w wypadku wyczerpania nakładu GWO zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
 8. Do czasu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przechowywać Publikacje w należyty sposób, gwarantujący niepogorszenie ich stanu.
 9. Odpowiedzialność GWO za wady fizyczne sprzedanych Publikacji ograniczona jest wyłącznie do wartości ceny towaru z daty złożenia Zamówienia.

§ 7. Zmiana i anulowanie Zamówienia

 1. Jeżeli Zamówienie złożone przez Klienta nie będzie zawierało danych potrzebnych do zrealizowania Zamówienia, GWO podejmie próbę kontaktu z Klientem przy użyciu danych teleadresowych (nru telefonu, adresu e-mail) Klienta podanych podczas zakładania konta w Serwisie.
 2. W wypadku, gdy niekompletne lub niepełne dane nie zostaną uzupełnione przez Klienta lub GWO w terminie 7 dni od dnia złożenia niekompletnego Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane i nie będzie realizowane.
 3. O anulowaniu Zamówienia Klient zostanie powiadomiony przez GWO drogą elektroniczną.
 4. Jeżeli niektóre z zamówionych przez Klienta Publikacji nie będą dostępne przed upływem terminu realizacji wskazanym w potwierdzeniu złożenia Zamówienia, GWO skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, aby ustalić dalsze losy Zamówienia. W takim wypadku Klient może anulować złożone Zamówienie bez jakichkolwiek opłat. Anulowanie Zamówienia w tym trybie nie powoduje powstania po jakiekolwiek ze stron roszczeń o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania umowy.
 5. Jeżeli w wyniku podjęcia próby kontaktu z Klientem GWO nie uzyska odpowiedzi ze strony Klienta, GWO będzie uprawnione do wstrzymania realizacji całości Zamówienia do czasu skompletowania całego Zamówienia, a jeżeli nie nastąpi to w ciągu 7 dni – do anulowania Zamówienia. Anulowanie Zamówienia w tym trybie nie powoduje powstania po jakiekolwiek ze stron roszczeń o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania umowy.
 6. GWO jest uprawnione do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji istnienia zaległości płatniczych względem GWO po stronie Klienta do czasu zapłaty zaległości, a jeżeli nie zostaną one uregulowane (lub zabezpieczone) w terminie dodatkowym – wówczas również do anulowania Zamówienia złożonego przez Klienta.
 7. GWO jest uprawnione do wstrzymania realizacji lub anulowania Zamówienia w przypadku, gdy wśród zamówionych Publikacji na każdy zamówiony egzemplarz podręcznika przypadną dwa lub więcej egzemplarzy takich samych zeszytów ćwiczeń. Przed anulowaniem Zamówienia GWO podejmie próbę skontaktowania się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie w celu wyjaśnienia sprawy i ustalenia dalszych losów Zamówienia. Anulowanie Zamówienia w tym trybie nie powoduje powstania po jakiekolwiek ze stron roszczeń o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania umowy.
 8. Składanie oświadczeń o anulowaniu lub wstrzymaniu Zamówienia na mocy niniejszego paragrafu odbywać się będzie drogą elektroniczną. Korespondencję uznaje się za doręczoną z chwilą nadania jej pod adresem e-mail istniejącym na koncie Klienta w dniu nadania przesyłki.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Do praw i obowiązków stron nie stosuje się § 6 i § 8 Regulaminu GWO.
 2. Klienta wiąże Regulamin w treści zaakceptowanej w chwili rejestracji w Serwisie, a w przypadku zmiany treści Regulaminu - w treści zaakceptowanej przy pierwszym logowaniu do Serwisu po wejściu w życie zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
 3. W razie braku zgody na zmianę Regulaminu Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług zawartą z GWO z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia powiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klienta i przyjęte przez GWO wiążą Strony na dotychczasowych warunkach mimo złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług.
 4. W odniesieniu do warunków realizacji złożonych Zamówień – w wypadku zmiany Regulaminu GWO i Klienta wiążą postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia na zakup Publikacji lub Publikacji Elektronicznych za pośrednictwem Księgarni Dotacyjnej.
 5. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.gwo.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Regulamin oraz zawarte na jego podstawie umowy podlegają prawu polskiemu.
 7. Wszelkie spory pomiędzy GWO i Klientem oraz ich następcami prawnymi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby GWO.
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.