Regulamin promocji dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny

Regulamin promocji dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny (zwanej dalej „Promocją”) jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-309), al. Grunwaldzka 413 (zwana dalej „GWO”), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000537551, posiadająca NIP: 584-10-00-656 oraz REGON: 190409115, będąca właścicielem księgarni internetowej prowadzonej przez GWO w Serwisie.
 2. Promocja dotyczy produktów dostępnych w księgarni internetowej GWO prowadzonej na stronie www.gwo.pl/ksiegarnia (dalej zwanej „Księgarnią”).
 3. W ramach Promocji osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny mogą skorzystać z rabatu 12% na wszystkie produkty dostępne w księgarni internetowej, oprócz wykładów online, aplikacji z serii Kompozytor klasówek i kart pracy oraz innych produktów przeznaczonych tylko i wyłącznie dla nauczycieli.
 4. Skorzystanie z Promocji jest dobrowolne.
 5. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) nie wyłączają stosowania postanowień Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną – Serwis GWO.PL oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną – Księgarnia, które znajdują zastosowanie w wypadku korzystania z Księgarni.


§ 2 Zasady promocji

 1. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, wydaną w ramach ogólnopolskiego programu wsparcia rodzin wielodzietnych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r., poz. 1832, t. j. z późn. zm.).
 2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla konsumentów, w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, t. j. z późn. zm.). Uprawnienia wynikające z Promocji nie przysługują z tytułu zakupów dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. W ramach Promocji konkretnej osobie są przyznawane nieprzenoszalne uprawnienia rabatowe. Zabronione jest korzystanie z cudzej Karty Dużej Rodziny i skorzystanie w ten sposób z Promocji.
 4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest:
  1. akceptacja jego postanowień,
  2. ukończenie 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  3. posiadanie i legitymowanie się ważną Kartą Dużej Rodziny.
 5. Rabat w odpowiedniej wysokości zostaje udzielony w taki sposób, że regularna (podstawowa) cena brutto za produkt zakupiony przez uczestnika w ramach Promocji zostanie pomniejszona o wysokość przysługującego rabatu.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, przecenami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi.
 7. W wypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów objętych Promocją, rabat naliczany jest oddzielnie od ceny każdego produktu objętego Promocją.
 8. Przyznany w ramach Promocji rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.


§ 3 Sposób skorzystania z Promocji

W celu skorzystania z Promocji na produkty oferowane w Księgarni należy wpisać w koszyku zakupowym (w pierwszym kroku zamówienia) indywidualny numer Karty Dużej Rodziny w polu Karta Dużej Rodziny.

Brak ważnych uprawnień wynikających z Karty Dużej Rodziny uprawnia GWO do odmowy udzielenia rabatu wynikającego z Promocji. GWO zastrzega sobie prawo do zweryfikowania ważności Karty Dużej Rodziny.


§ 4 Reklamacje

 1. Reklamacje można składać pocztą elektroniczną pod adresem handel@gwo.pl (wpisując w temacie: „reklamacja”), za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu albo pisemnie pod adresem: GWO; Dział Handlowy; al. Grunwaldzka 413; 80-309 Gdańsk, z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. GWO udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli GWO nie udzieli odpowiedzi w powyższym terminie przyjmuje się, że reklamacja została uznana.

 

§ 5 Pozostałe postanowienia

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany postanowień Regulaminu.

 

 

                          

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.