Regulamin korzystania z logotypu „Lepsza Szkoła”

Regulamin korzystania z logotypu „Lepsza Szkoła”

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z oznaczenia graficznego przedstawionego poniżej w treści Regulaminu, które to oznaczenie stanowi logo projektu Lepsza Szkoła (dalej: Logotyp). Powyższe oznaczenie stanowi znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (świadectwo ochronne nr 248232). Właścicielem praw do Logotypu oraz organizatorem projektu jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413 (80-309 Gdańsk), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 537551,  posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 584-10-00-656 (zwana dalej GWO). Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Logotypu, na warunkach nieodpłatnej, ograniczonej w czasie, i nieprzenoszalnej licencji niewyłącznej.

  1. GWO udostępnia Użytkownikowi Logotyp do korzystania przez czas odpowiadający okresowi, w jakim Użytkownik jest uczestnikiem projektu Lepsza Szkoła, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 9 poniżej.
  2. Użytkownik może korzystać z Logotypu jedynie w celu zamieszczenia Logotypu na stronie WWW szkoły, na której prezentowane są przygotowane przez Użytkownika informacje związane bezpośrednio z jego udziałem w projekcie Lepsza Szkoła.
  3. Jeżeli na stronie WWW szkoły prezentowane są inne treści, niż te odnoszące się bezpośrednio do uczestnictwa w projekcie Lepsza Szkoła, GWO ma prawo do jednostronnej oceny czy te inne treści nie wpływają negatywnie na wizerunek GWO lub postrzeganie czy też opinię o projekcie Lepsza Szkoła. W razie zastrzeżeń dotyczących wizerunku strony Użytkownika, GWO może w każdym czasie cofnąć zgodę na korzystanie z Logotypu. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany będzie do zaprzestania korzystania z Logotypu i usunięcia go ze strony WWW w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania od GWO.
  4. Logotyp powinien być „podlinkowany” w taki sposób żeby osoba odwiedzająca stronę Użytkownika po kliknięciu na Logotyp została przeniesiona na stronę: www.ls.gwo.pl.
  5. Korzystanie z Logotypu może odbywać się jedynie w oryginalnym kształcie/wielkości/kolorystyce Logotypu, w jakiej zostanie on udostępniony Użytkownikowi. Dopuszcza się zmianę wielkości przy zachowaniu proporcji wymiarów oryginału.
  6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo przenoszenia praw do korzystania z Logotypu na inne osoby.
  7. Zgoda na korzystanie z Logotypu ograniczona jest do warunków wprost określonych w niniejszym Regulaminie. W szczególności Użytkownik nie może w oparciu o udzielone w Regulaminie uprawnienia wykorzystywać Logotypu w celach zarobkowych, w tym w celu świadczenia usług lub sprzedaży towarów oznaczonych Logotypem.
  8. Spory mogące wynikać z zasad korzystania z Logotypu, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby GWO.
  9. Okres wypowiedzenia udzielonego zezwolenia na korzystanie z Logotypu wynosi 3 dni od daty wysłania przez GWO stosownego wypowiedzenia na adres Użytkownika.
  10. Zmiana lub wypowiedzenie niniejszego Regulaminu może nastąpić w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Oświadczenie uważa się za skutecznie doręczone po 2 dniach od daty nadania go na ostatni znany Stronom adres korespondencyjny (w tym email).
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.