Regulamin korzystania z Konta Uczniowskiego w Aplikacji

Regulamin korzystania z Konta Uczniowskiego w Aplikacji

 

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin) są prawa i obowiązki osoby, która otrzymała dane niezbędne do utworzenia tzw. Konta Uczniowskiego (zwanej dalej „Użytkownikiem” w ramach aplikacji „Matlandia”, „Matlandia Junior”, „Władcy Słów”, „GimPlus”, „Histlandia”, „Informatyka/Zajęcia Komputerowe”, „Matematura.pl”, „MatNau”, „PowtórkoMat”. Aplikacje te w dalszej części Regulaminu będą nazywane z osobna „Aplikacją”.
 2. Aplikacja jest udostępniana on-line przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413 (kod pocztowy: 80-309),  zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII KRS pod nr KRS 0000537551, posiadającą NIP: 5841000656 oraz REGON: 190409115 (dalej: „GWO”).
 3. Użytkownik korzystając z loginu i hasła otrzymanego od podmiotu lub osoby (zwanej dalej „Właścicielem” – zwykle będzie nim szkoła lub nauczyciel), która uzyskała dostęp do Aplikacji w wersji wielostanowiskowej, może założyć Konto Uczniowskie po wejściu na stronę www.gwo.pl lub po wejściu na stronę dedykowaną danej Aplikacji.
 4. Konta Uczniowskie w Aplikacji działają w ramach licencji wielostanowiskowych wykupionych przez Właściciela. Warunki licencji wielostanowiskowych wiążą GWO i Właściciela zgodnie z treścią regulaminu Aplikacji. Czas i warunki dostępu do Aplikacji wynikają z treści odpowiedniego Regulaminu korzystania z Aplikacji obowiązującego pomiędzy GWO a Właścicielem, dostępnego na stronie https://gwo.pl/regulaminy/ . W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszym regulaminie znajdą zastosowanie postanowienia odpowiedniego Regulaminu korzystania z Aplikacji (np. w przypadku Konta Uczniowskiego w Aplikacji Matlandia będzie to Regulamin korzystania z Aplikacji Matlandia).
 5. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi wykonywanie zadań, których wyniki są zapisywane i są wyświetlane Użytkownikowi oraz Właścicielowi, co pozwala na kształcenie Użytkownika i śledzenie jego postępów, w szczególności poprzez zapisywanie, wyświetlane i raportowanie wyników nauczania.
 6. Właściciel określa zasady, na jakich będzie udostępniał Konta Uczniowskie, jako narzędzie wspierające proces edukacyjny.
 7. Konta Uczniowskie zakłada i usuwa Właściciel, z zastrzeżeniem pkt 12 poniżej.
 8. Konta Uczniowskie dysponują funkcjonalnościami udostępnionymi w Aplikacji w danym czasie, co oznacza, że funkcjonalności mogą ulegać zmianom w okresie aktywności danego Konta Użytkownika.
 9. Aplikacja jest udostępniane on-line za pośrednictwem dedykowanej jej strony internetowej.
 10. Do korzystania z Aplikacji w ramach Konta Uczniowskiego konieczna jest akceptacja regulaminu przez opiekuna prawnego Użytkownika (zwanego dalej „Opiekunem”) lub przez samego Użytkownika, jeżeli jest on pełnoletni.
 11. Aby móc podawać w Aplikacji dane osobowe (takie jak imię i nazwisko), pełnoletni Użytkownik lub Opiekun powinien był wyrazić Właścicielowi  zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. Jeżeli pełnoletni Użytkownik lub Opiekun wyraził tą zgodę, może przy pierwszym logowaniu zaznaczyć, że zgoda taka została wyrażona, dzięki czemu będzie możliwe podanie w ramach Aplikacji danych osobowych Użytkownika. Jeżeli pełnoletni Użytkownik lub Opiekun nie wyraził tej zgody lub z innych względów nie chce podawać danych osobowych Użytkownika, przy pierwszym logowaniu powinien podać numer z dziennika. Wyrażenie zgody jest jednocześnie poleceniem skierowanym do GWO, aby  dane osobowe były wyświetlane Właścicielowi w ramach Aplikacji. W przypadku braku zgody, GWO będzie wyświetlało Właścicielowi podany wcześniej numer z dziennika.
 12. GWO może udostępnić możliwość  powiązania Konta Uczniowskiego z komercyjną wersją Aplikacji. W tym celu niezbędne jest nabycie pełnej wersji Aplikacji przez opiekuna prawnego Użytkownika i powiązanie wersji komercyjnej Aplikacji z Kontem Uczniowskim. Nabywca wersji komercyjnej staje się stroną umowy o świadczenie usługi dostępu do Aplikacji na warunkach określonych w regulaminie danej Aplikacji. Szczegóły tego procesu dostępne są w opisie funkcjonalności poszczególnych Aplikacji oferowanych przez GWO.
 13. W przypadku woli uzyskania dodatkowych informacji na temat warunków korzystania z Aplikacji, należy skontaktować się z Właścicielem (z podmiotem, który przekazał Użytkownikowi dane niezbędne do utworzenia Konta Uczniowskiego).
 14. W przypadku wprowadzenia danych osobowych w ramach Aplikacji, administratorem tych danych osobowych będzie Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk (GWO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi wyświetlanie ich Właścicielowi. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji postanowień Regulaminu i w tym zakresie będą przetwarzane przez cały okres korzystania z Aplikacji. Dane będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające GWO narzędzia informatyczne, podmioty zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych, uczestniczące w realizowaniu umów lub świadczące usługi doradcze Masz prawo dostępu do tych danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.