Praca z uczniami z SPE

Prowadząca

Agata Michalak

Pedagożka resocjalizacyjna i specjalna, terapeutka pedagogiczna. Pracuje jako nauczycielka współorganizująca kształcenie w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym, prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z obszaru pedagogiki i edukacji włączającej. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli na temat rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz metodyki pracy z uczniami ze SPE.

Nauczyciel do zadań SPEcjalnych
Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach przyrody i biologii?

Przedstawiamy nagranie szkolenia prowadzonego przez Agatę Michalak oraz powiązane z nim materiały. Szkolenie poświęcone było uwzględnianiu w nauczaniu przyrody i biologii potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz trudnościami emocjonalnymi i społecznymi. Omówione zostały karty pracy do specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE) oraz metody i formy nauczania, które pozwalają na efektywne rozpoznawanie trudności uczniów z SPE i dostosowanie przebiegu lekcji. Nie zabrakło również porad dotyczących efektywnego komunikowania się z rodzicami uczniów oraz dbania o swój dobrostan w pracy.

Cel ogólny szkolenia
Doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli przyrody i biologii w zakresie pracy
z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cele szczegółowe
Realizowanie założeń edukacji włączającej na lekcjach przyrody i biologii z uwzględnieniem uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością fizyczną,
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja głęboka, dysleksja,
  dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia),
 • nadpobudliwych psychoruchowo z deficytem uwagi.

Nauczyciel do zadań SPEcjalnych  
Jak skutecznie motywować uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do nauki przyrody i biologii? 

Szkolenie miało na celu doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli przyrody i biologii
w zakresie motywowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(z niepełnosprawnościami, specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz trudnościami emocjonalnymi i społecznymi).

Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

 • Czym jest motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Z czego może wynikać obniżenie motywacji u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Skuteczne metody pracy i narzędzia, które sprzyjają podnoszeniu poziomu motywacji do wypełniania obowiązków szkolnych przez uczniów.
 • Komunikaty motywujące i budujące relacje z uczniem.  
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.