Polityka prywatności aplikacji GWOapka

Polityka prywatności aplikacji GWOapka

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników i prawa, jakie im przysługują, w związku z gromadzeniem, przetwarzaniem, a także ochroną ich danych osobowych i innych wszelkich informacji w ramach korzystania przez nich z aplikacji mobilnej GWOapka (dalej jako: „aplikacja”), przez spółkę Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku ,Wydział VII KRS pod nr KRS 0000537551, nr REGON 1900409115, NIP: 584-10-00-656 (dalej jako: „GWO”).

GWO podejmuje się wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników i zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych udostępnianych GWO przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z aplikacji.

Korzystając z aplikacji Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym dokumentem – Polityką prywatności aplikacji GWOapka. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na akceptację warunków niniejszego dokumentu i zasad korzystania z aplikacji, powinien powstrzymać się od korzystania z niej.

GWO zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego dokumentu, z tego powodu Użytkownik powinien w sposób bieżący kontrolować stan zmian i zapoznać się z ich treścią. W razie wprowadzenia istotnych zmian w treści Polityki prywatności, stosowna informacja zostanie przekazana Użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej aplikacji na platformach App Store oraz Google Play. Dalsze korzystanie z aplikacji po ogłoszeniu informacji o zmianach Polityki prywatności przez GWO poczytuje się za akceptację wprowadzonych zmian. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzone zmiany, powinien powstrzymać się od dalszego korzystania z aplikacji.

Uwagi dotyczące zgromadzenia danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkownika są przez niego udostępniane i następnie gromadzone przez GWO w sytuacjach wymienionych poniżej, przy czym zaznacza się, że przedstawiony katalog nie ma charakteru wyczerpującego:

 1. przez używanie aplikacji,
 2. przez podjęcie się subskrypcji biuletynu informacyjnych (newsletter),
 3. przez dokonanie zakupu produktów lub usług oferowanych w aplikacji lub zakupu samej aplikacji,
 4. przez wystosowanie żądania wsparcia technicznego,
 5. przez korzystanie w inny sposób z usług oferowanych przez GWO w związku z aplikacją, do których przystąpienia lub korzystania wymagane jest podanie przez Użytkownika danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez GWO obejmują m.in. adres e-mail Użytkownika, identyfikator urządzenia, adres IP, nazwy i hasła Użytkownika, z których korzysta on w związku z używaniem aplikacji. 

GWO może uzupełniać zgromadzone dane Użytkownika dodatkowymi danymi uzyskanymi od podmiotów trzecich w związku z ankietami lub usługami demograficznymi, reklamowymi, rynkowymi lub innymi badaniami analitycznymi lub usługami z tym powiązanymi.

Uwagi dotyczące korzystania z aparatu/kamery urządzenia mobilnego

Aplikacja wymaga od Użytkownika udzielenie zgody na dostęp do aparatu/kamery urządzenia mobilnego, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z aplikacji, w celu jej prawidłowego działania. Obrazy wykonane za pośrednictwem aparatu/kamery urządzenia mobilnego Użytkownika są wykorzystywane wyłącznie w celu rozpoznawania stron książki – materiały te nie są przechowywane ani przekazywane przez GWO za pośrednictwem żadnego kanału.

Uwagi dotyczące analizowania zgromadzonych danych

GWO może wykorzystywać zgromadzone od Użytkowników dane osobowe i informacje do przeprowadzania i wykonywania własnych analiz i włączania w ich wyniki analiz i badań dostarczonych GWO przez podmioty trzecie. Informacje uzyskane w powyższy sposób GWO wykorzystuje w celu wsparcia analiz biznesowych i operacji o tym charakterze, rozwoju biznesowego i oferowanych produktów, ulepszania i konfigurowania produktów i związanych z nimi usług, personalizowania i dopasowywania treści oferowanych Użytkownikom, dostarczania reklam oraz formułowania wobec Użytkowników rekomendacji i poleceń co do produktów oferowanych przez GWO.

GWO może w sposób bierny i automatyczny zbierać informacje o urządzeniach i aktywności Użytkownika prowadzonej za ich pośrednictwem. Dla przykładu, w sytuacji gdy Użytkownik rozpoczyna korzystanie z aplikacji poprzez jej uruchomienie, GWO może w sposób automatyczny zbierać informacje z aktywnego urządzenia i/lub aktywności Użytkownika w aplikacji, w skład których wchodzić mogą nazwa urządzenia, charakterystyka urządzenia, specyfikacja oraz identyfikatory urządzenia.

W trakcie wykorzystywania i analizowania informacji powyższego typu, GWO korzysta z narzędzia o nazwie Unity Analytics Tool, które zbiera informacje, takie jak:

 1. informacje dotyczące urządzenia Użytkownika, zawierające m.in. różnego rodzaju specjalne identyfikatory, takie jak IDFA, Android Ad ID, IDFV, adres MAC, w sytuacji, gdy:
 • Użytkownik korzysta z aplikacji, która została opracowana z Unity Software,
 • Użytkownik korzysta z aplikacji, w której korzystano z Unity Software w celu zrozumienia sposobu korzystania z gry i poprawienia doznań gracza związanych z grą,
 • Użytkownik otrzymuje reklamy i oferty dostarczane przez Unity Ads,
 • w przypadku informacji o lokalizacji: aplikacje GWO automatycznie zbierają adres IP w momencie rozpoczęcia korzystania z aplikacji przez użytkownika. Adres IP można wykorzystać w ten sposób do poznania ogólnej, przybliżonej lokalizacji (np. nazwy miasta lub kraju) punktu dostępu Użytkownika do sieci,
 • rodzaj języka używanego na urządzeniu Użytkownika,
 • rodzaj systemu operacyjnego i jego wersji używanego na urządzeniu Użytkownika,
 • częstotliwości i długości korzystania z aplikacji,
 1. aktywność Użytkownika w ramach aplikacji oraz podejmowanych w niej działań: w momencie korzystania z aplikacji przez Użytkownika Unity Analytics może gromadzić informacje na temat działań związanych z aplikacją, w tym m.in. informacji o sesjach gry i zdarzeniach związanych z dokonywaniem zakupów,
 2. GWO może gromadzić dane osobowe i informacje dotyczące Użytkowników, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, płeć, identyfikator aplikacji lub inne tego typu parametry związane z korzystaniem z aplikacji.

Możesz zdecydować o tym, by dane nie były przetwarzane w celach analitycznych. W tym celu należy zmienić ustawienia prywatności zawarte w aplikacji, znajdujące się w opcjach ustawień w aplikacji.

Uwagi dotyczące celu gromadzenia danych osobowych i informacji

Pierwszorzędnym celem GWO w gromadzeniu i wykorzystaniu danych osobowych Użytkowników i informacji ich dotyczących jest dążenie do utworzenia i dopasowania konta do Użytkownika, ulepszenie aplikacji, stałe kontaktowanie się z Użytkownikiem, prowadzenie analiz związanych z prawidłowym i efektywnym działaniem aplikacji oraz tworzenie raportów i sprawozdań dotyczących aplikacji i jej działania, które są niezbędne dla wewnętrznego użytku przez GWO w celu zapewnienia niezakłóconego korzystania z aplikacji.

Dane osobowe informacje dotyczące Użytkownika są przechowywane w zamiarze:

 1. zwiększenia zadowolenia Użytkownika związanego z korzystaniem z aplikacji,
 2. wyświetlania informacji na temat wyników znajomych Użytkownika, które osiągnęli korzystając z aplikacji (np. imię, widok avatara, wynik),
 3. wyświetlania informacji związanych z postępami znajomych Użytkownika, osiągniętymi w trakcie korzystania z aplikacji (np. ranga wyniku, zdobyte monety i odznaczenia),
 4. wyświetlania najlepszych globalnie wyników (np. imię, widok avatara, wynik),
 5. analizowania danych demograficznych dotyczących Użytkowników oraz popularności aplikacji wśród poszczególnych grup demograficznych,
 6. poprawiania i dążenia do ulepszenia jakości i efektywności działania aplikacji,
 7. wykrywania i eliminowania zagrożeń i problemów z bezpieczeństwem związanym z korzystaniem z aplikacji.

Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe i informacje dotyczące Użytkowników mogą być ujawnione podmiotom trzecim, w tym podmiotom trzecim znajdujących się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, w przypadkach i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa i niniejszej Polityce prywatności.

GWO może korzystać z usług podmiotów trzecich do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników aplikacji w imieniu, na rzecz i wedle instrukcji przekazywanych przez GWO. GWO nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów trzecich, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez przepisy obowiązującego prawa. Zaznacza się, iż dane osobowe i informacje dotyczące Użytkowników mogą zostać ujawnione Unity Technologies ApS z siedziba w Kopenhadze, Dania.

Podmioty trzecie, którym GWO powierzy wykonywanie usług polegających na gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników aplikacji, w celu ich wykonywania mogą korzystać z plików cookie, interfejsów API i zestawów SDK w aplikacji. Powyższe stanowi warunek konieczny do umożliwienia im zbierania i analizowania danych osobowych i informacji o Użytkownikach aplikacji w imieniu i na rzecz GWO. Podmioty trzecie, działające na opisanych zasadach, mogą mieć także dostęp do informacji takich jak: identyfikator urządzenia, adres MAC, IMEI, ustawienia regionu i lokalizacji (w tym określona lokalizacja, w której używany jest dany język), informacje o lokalizacji geograficznej i adres IP w celu świadczenia usług, zgodnie z ich odpowiednimi politykami prywatności .

Polityka prywatności GWO nie obejmuje zasad korzystania z narzędzi do śledzenia lokalizacji pochodzących od podmiotów trzecich. GWO nie ma możliwości dostępu lub kontroli nad podmiotami trzecimi.

Jedynymi okolicznościami, w razie których zaistnienia dane osobowe i informacje o Użytkowniku aplikacji mogą zostać ujawnione w inny sposób niż wyżej przedstawiony, mogą być sytuacje niezależne od możliwości i wiedzy posiadanej przez GWO. Dla przykładu, dane osobowe i informacje o Użytkowniku aplikacji mogą być ujawnione w przypadku:

 1. umożliwienia przez Użytkownika dostępu do urządzenia, w którym zainstalowana jest aplikacja, innej nieuprawionej osobie postronnej,
 2. kradzieży urządzenia.

Uwagi dotyczące przechowywania i poprawności przechowywanych danych

GWO przechowuje zgromadzone dane przez czas niezbędny dla wypełnienia celów wymienionych w niniejszym dokumencie, z wyłączeniem sytuacji, w której dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez obowiązujące przepisy prawa. Po upływie powyższego okresu GWO podejmie się usunięcia wszystkich wyżej wymienionych danych osobowych i informacji dotyczących Użytkownika pozostających w dyspozycji GWO w rozsądnym terminie.

GWO nie weryfikuje poprawności przechowywanych danych osobowych i informacji dotyczących Użytkownika.

Zwraca się uwagę, że niektóre ze zgromadzonych danych mogą być przechowywane przez dłuższy czas, jeżeli jest to konieczne dla rozwiązywania zaistniałych sporów, egzekwowania przez GWO wykonania umów zawartych z Użytkownikiem, przestrzegania zgodności działania aplikacji z wymogami technicznymi i prawnymi oraz ograniczeń związanych z bezpieczeństwem, integralnością i funkcjonowaniem usług.

Uwagi dotyczące ochrony danych

GWO przestrzega powszechnie przyjęte standardy branżowe w kwestii ochrony danych osobowych i informacji dotyczących Użytkowników aplikacji, a także utrzymuje w tym zakresie rozsądne środki bezpieczeństwa. Celem GWO jest zapewnienie Użytkownikom bezpieczeństwa, integralności i prywatności danych osobowych i informacji znajdujących się w posiadaniu GWO.

Rekomendacje w kwestii stron internetowych

W obrębie zabezpieczonej sekcji „Strefa rodzica” aplikacja może zawierać hiperłącza do innych aplikacji i usług GWO. Zwraca się uwagę na konieczność zwrócenia uwagi na oświadczenia dotyczące prywatności i zasad polityki prywatności obowiązujące na tych stronach i odnoszących się każdorazowo w sposób indywidualny do oferowanych tam aplikacji i usług.

Uwagi dotyczące korzystania z aplikacji przez dzieci

Spółka GWO zdaje sobie sprawę i jest przekonana o konieczności respektowania i okazywania szacunku wobec wrażliwej natury prywatności dzieci. Z tego powodu, GWO w sposób świadomy i bezpośredni nie gromadzi, nie przechowuje oraz nie przetwarza żadnych danych osobowych dzieci, umożliwiających ich identyfikację, takich jak ich imię i nazwisko, a także adres lub adres e-mail.

W razie zaistnienia okoliczności, w których GWO w sposób nieumyślny zgromadziło dane osobowe i informacje dotyczące dzieci poniżej 13 roku życia, GWO podejmie rozsądne środki, aby niezwłocznie usunąć takie dane osobowe i informacje z rejestrów GWO.

Nota prawna

W razie zaistnienia jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub gromadzenia danych osobowych Użytkownika, GWO informuje o możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu ze spółką w celu wyjaśnienia wszelkich niezbędnych kwestii. Wiadomości w tym zakresie powinny być wysyłane na adres: dane.osobowe@gwo.pl. GWO dokona wszelkich starań, aby odpowiedź na powyższe pytania została udzielona niezwłocznie.

Polityka prywatności aplikacji GWOapka

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników i prawa, jakie im przysługują, w związku z gromadzeniem, przetwarzaniem, a także ochroną ich danych osobowych i innych wszelkich informacji w ramach korzystania przez nich z aplikacji mobilnej GWOapka (dalej jako: „aplikacja”), przez spółkę Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku ,Wydział VII KRS pod nr KRS 0000537551, nr REGON 1900409115, NIP: 584-10-00-656 (dalej jako: „GWO”).

GWO podejmuje się wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników i zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych udostępnianych GWO przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z aplikacji.

Korzystając z aplikacji Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym dokumentem – Polityką prywatności aplikacji GWOapka. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na akceptację warunków niniejszego dokumentu i zasad korzystania z aplikacji, powinien powstrzymać się od korzystania z niej.

GWO zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego dokumentu, z tego powodu Użytkownik powinien w sposób bieżący kontrolować stan zmian i zapoznać się z ich treścią. W razie wprowadzenia istotnych zmian w treści Polityki prywatności, stosowna informacja zostanie przekazana Użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej aplikacji na platformach App Store oraz Google Play. Dalsze korzystanie z aplikacji po ogłoszeniu informacji o zmianach Polityki prywatności przez GWO poczytuje się za akceptację wprowadzonych zmian. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzone zmiany, powinien powstrzymać się od dalszego korzystania z aplikacji.

Uwagi dotyczące zgromadzenia danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkownika są przez niego udostępniane i następnie gromadzone przez GWO w sytuacjach wymienionych poniżej, przy czym zaznacza się, że przedstawiony katalog nie ma charakteru wyczerpującego:

 1. przez używanie aplikacji,
 2. przez podjęcie się subskrypcji biuletynu informacyjnych (newsletter),
 3. przez dokonanie zakupu produktów lub usług oferowanych w aplikacji lub zakupu samej aplikacji,
 4. przez wystosowanie żądania wsparcia technicznego,
 5. przez korzystanie w inny sposób z usług oferowanych przez GWO w związku z aplikacją, do których przystąpienia lub korzystania wymagane jest podanie przez Użytkownika danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez GWO obejmują m.in. adres e-mail Użytkownika, identyfikator urządzenia, adres IP, nazwy i hasła Użytkownika, z których korzysta on w związku z używaniem aplikacji. 

GWO może uzupełniać zgromadzone dane Użytkownika dodatkowymi danymi uzyskanymi od podmiotów trzecich w związku z ankietami lub usługami demograficznymi, reklamowymi, rynkowymi lub innymi badaniami analitycznymi lub usługami z tym powiązanymi.

Uwagi dotyczące korzystania z aparatu/kamery urządzenia mobilnego

Aplikacja wymaga od Użytkownika udzielenie zgody na dostęp do aparatu/kamery urządzenia mobilnego, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z aplikacji, w celu jej prawidłowego działania. Obrazy wykonane za pośrednictwem aparatu/kamery urządzenia mobilnego Użytkownika są wykorzystywane wyłącznie w celu rozpoznawania stron książki – materiały te nie są przechowywane ani przekazywane przez GWO za pośrednictwem żadnego kanału.

Uwagi dotyczące analizowania zgromadzonych danych

GWO może wykorzystywać zgromadzone od Użytkowników dane osobowe i informacje do przeprowadzania i wykonywania własnych analiz i włączania w ich wyniki analiz i badań dostarczonych GWO przez podmioty trzecie. Informacje uzyskane w powyższy sposób GWO wykorzystuje w celu wsparcia analiz biznesowych i operacji o tym charakterze, rozwoju biznesowego i oferowanych produktów, ulepszania i konfigurowania produktów i związanych z nimi usług, personalizowania i dopasowywania treści oferowanych Użytkownikom, dostarczania reklam oraz formułowania wobec Użytkowników rekomendacji i poleceń co do produktów oferowanych przez GWO.

GWO może w sposób bierny i automatyczny zbierać informacje o urządzeniach i aktywności Użytkownika prowadzonej za ich pośrednictwem. Dla przykładu, w sytuacji gdy Użytkownik rozpoczyna korzystanie z aplikacji poprzez jej uruchomienie, GWO może w sposób automatyczny zbierać informacje z aktywnego urządzenia i/lub aktywności Użytkownika w aplikacji, w skład których wchodzić mogą nazwa urządzenia, charakterystyka urządzenia, specyfikacja oraz identyfikatory urządzenia.

W trakcie wykorzystywania i analizowania informacji powyższego typu, GWO korzysta z narzędzia o nazwie Unity Analytics Tool, które zbiera informacje, takie jak:

 1. informacje dotyczące urządzenia Użytkownika, zawierające m.in. różnego rodzaju specjalne identyfikatory, takie jak IDFA, Android Ad ID, IDFV, adres MAC, w sytuacji, gdy:
 • Użytkownik korzysta z aplikacji, która została opracowana z Unity Software,
 • Użytkownik korzysta z aplikacji, w której korzystano z Unity Software w celu zrozumienia sposobu korzystania z gry i poprawienia doznań gracza związanych z grą,
 • Użytkownik otrzymuje reklamy i oferty dostarczane przez Unity Ads,
 • w przypadku informacji o lokalizacji: aplikacje GWO automatycznie zbierają adres IP w momencie rozpoczęcia korzystania z aplikacji przez użytkownika. Adres IP można wykorzystać w ten sposób do poznania ogólnej, przybliżonej lokalizacji (np. nazwy miasta lub kraju) punktu dostępu Użytkownika do sieci,
 • rodzaj języka używanego na urządzeniu Użytkownika,
 • rodzaj systemu operacyjnego i jego wersji używanego na urządzeniu Użytkownika,
 • częstotliwości i długości korzystania z aplikacji,
 1. aktywność Użytkownika w ramach aplikacji oraz podejmowanych w niej działań: w momencie korzystania z aplikacji przez Użytkownika Unity Analytics może gromadzić informacje na temat działań związanych z aplikacją, w tym m.in. informacji o sesjach gry i zdarzeniach związanych z dokonywaniem zakupów,
 2. GWO może gromadzić dane osobowe i informacje dotyczące Użytkowników, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, płeć, identyfikator aplikacji lub inne tego typu parametry związane z korzystaniem z aplikacji.

Możesz zdecydować o tym, by dane nie były przetwarzane w celach analitycznych. W tym celu należy zmienić ustawienia prywatności zawarte w aplikacji, znajdujące się w opcjach ustawień w aplikacji.

Uwagi dotyczące celu gromadzenia danych osobowych i informacji

Pierwszorzędnym celem GWO w gromadzeniu i wykorzystaniu danych osobowych Użytkowników i informacji ich dotyczących jest dążenie do utworzenia i dopasowania konta do Użytkownika, ulepszenie aplikacji, stałe kontaktowanie się z Użytkownikiem, prowadzenie analiz związanych z prawidłowym i efektywnym działaniem aplikacji oraz tworzenie raportów i sprawozdań dotyczących aplikacji i jej działania, które są niezbędne dla wewnętrznego użytku przez GWO w celu zapewnienia niezakłóconego korzystania z aplikacji.

Dane osobowe informacje dotyczące Użytkownika są przechowywane w zamiarze:

 1. zwiększenia zadowolenia Użytkownika związanego z korzystaniem z aplikacji,
 2. wyświetlania informacji na temat wyników znajomych Użytkownika, które osiągnęli korzystając z aplikacji (np. imię, widok avatara, wynik),
 3. wyświetlania informacji związanych z postępami znajomych Użytkownika, osiągniętymi w trakcie korzystania z aplikacji (np. ranga wyniku, zdobyte monety i odznaczenia),
 4. wyświetlania najlepszych globalnie wyników (np. imię, widok avatara, wynik),
 5. analizowania danych demograficznych dotyczących Użytkowników oraz popularności aplikacji wśród poszczególnych grup demograficznych,
 6. poprawiania i dążenia do ulepszenia jakości i efektywności działania aplikacji,
 7. wykrywania i eliminowania zagrożeń i problemów z bezpieczeństwem związanym z korzystaniem z aplikacji.

Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe i informacje dotyczące Użytkowników mogą być ujawnione podmiotom trzecim, w tym podmiotom trzecim znajdujących się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, w przypadkach i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa i niniejszej Polityce prywatności.

GWO może korzystać z usług podmiotów trzecich do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników aplikacji w imieniu, na rzecz i wedle instrukcji przekazywanych przez GWO. GWO nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów trzecich, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez przepisy obowiązującego prawa. Zaznacza się, iż dane osobowe i informacje dotyczące Użytkowników mogą zostać ujawnione Unity Technologies ApS z siedziba w Kopenhadze, Dania.

Podmioty trzecie, którym GWO powierzy wykonywanie usług polegających na gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników aplikacji, w celu ich wykonywania mogą korzystać z plików cookie, interfejsów API i zestawów SDK w aplikacji. Powyższe stanowi warunek konieczny do umożliwienia im zbierania i analizowania danych osobowych i informacji o Użytkownikach aplikacji w imieniu i na rzecz GWO. Podmioty trzecie, działające na opisanych zasadach, mogą mieć także dostęp do informacji takich jak: identyfikator urządzenia, adres MAC, IMEI, ustawienia regionu i lokalizacji (w tym określona lokalizacja, w której używany jest dany język), informacje o lokalizacji geograficznej i adres IP w celu świadczenia usług, zgodnie z ich odpowiednimi politykami prywatności .

Polityka prywatności GWO nie obejmuje zasad korzystania z narzędzi do śledzenia lokalizacji pochodzących od podmiotów trzecich. GWO nie ma możliwości dostępu lub kontroli nad podmiotami trzecimi.

Jedynymi okolicznościami, w razie których zaistnienia dane osobowe i informacje o Użytkowniku aplikacji mogą zostać ujawnione w inny sposób niż wyżej przedstawiony, mogą być sytuacje niezależne od możliwości i wiedzy posiadanej przez GWO. Dla przykładu, dane osobowe i informacje o Użytkowniku aplikacji mogą być ujawnione w przypadku:

 1. umożliwienia przez Użytkownika dostępu do urządzenia, w którym zainstalowana jest aplikacja, innej nieuprawionej osobie postronnej,
 2. kradzieży urządzenia.

Uwagi dotyczące przechowywania i poprawności przechowywanych danych

GWO przechowuje zgromadzone dane przez czas niezbędny dla wypełnienia celów wymienionych w niniejszym dokumencie, z wyłączeniem sytuacji, w której dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez obowiązujące przepisy prawa. Po upływie powyższego okresu GWO podejmie się usunięcia wszystkich wyżej wymienionych danych osobowych i informacji dotyczących Użytkownika pozostających w dyspozycji GWO w rozsądnym terminie.

GWO nie weryfikuje poprawności przechowywanych danych osobowych i informacji dotyczących Użytkownika.

Zwraca się uwagę, że niektóre ze zgromadzonych danych mogą być przechowywane przez dłuższy czas, jeżeli jest to konieczne dla rozwiązywania zaistniałych sporów, egzekwowania przez GWO wykonania umów zawartych z Użytkownikiem, przestrzegania zgodności działania aplikacji z wymogami technicznymi i prawnymi oraz ograniczeń związanych z bezpieczeństwem, integralnością i funkcjonowaniem usług.

Uwagi dotyczące ochrony danych

GWO przestrzega powszechnie przyjęte standardy branżowe w kwestii ochrony danych osobowych i informacji dotyczących Użytkowników aplikacji, a także utrzymuje w tym zakresie rozsądne środki bezpieczeństwa. Celem GWO jest zapewnienie Użytkownikom bezpieczeństwa, integralności i prywatności danych osobowych i informacji znajdujących się w posiadaniu GWO.

Rekomendacje w kwestii stron internetowych

W obrębie zabezpieczonej sekcji „Strefa rodzica” aplikacja może zawierać hiperłącza do innych aplikacji i usług GWO. Zwraca się uwagę na konieczność zwrócenia uwagi na oświadczenia dotyczące prywatności i zasad polityki prywatności obowiązujące na tych stronach i odnoszących się każdorazowo w sposób indywidualny do oferowanych tam aplikacji i usług.

Uwagi dotyczące korzystania z aplikacji przez dzieci

Spółka GWO zdaje sobie sprawę i jest przekonana o konieczności respektowania i okazywania szacunku wobec wrażliwej natury prywatności dzieci. Z tego powodu, GWO w sposób świadomy i bezpośredni nie gromadzi, nie przechowuje oraz nie przetwarza żadnych danych osobowych dzieci, umożliwiających ich identyfikację, takich jak ich imię i nazwisko, a także adres lub adres e-mail.

W razie zaistnienia okoliczności, w których GWO w sposób nieumyślny zgromadziło dane osobowe i informacje dotyczące dzieci poniżej 13 roku życia, GWO podejmie rozsądne środki, aby niezwłocznie usunąć takie dane osobowe i informacje z rejestrów GWO.

Nota prawna

W razie zaistnienia jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub gromadzenia danych osobowych Użytkownika, GWO informuje o możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu ze spółką w celu wyjaśnienia wszelkich niezbędnych kwestii. Wiadomości w tym zakresie powinny być wysyłane na adres: dane.osobowe@gwo.pl. GWO dokona wszelkich starań, aby odpowiedź na powyższe pytania została udzielona niezwłocznie.

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.