Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – osoby do kontaktu, reprezentanci, pełnomocnicy

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – osoby do kontaktu, reprezentanci, pełnomocnicy

Kontrahent umowy zawartej z GWO zobowiązuje się do przekazania niniejszego dokumentu osobom w nim wymienionym (reprezentantom kontrahenta, pełnomocnikom lub osobom wyznaczonym do kontaktu).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – osoby do kontaktu, reprezentanci, pełnomocnicy

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez spółkę Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Przedstawione poniżej informacje wskazują na najważniejsze zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz na prawa przysługujące osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.
 1. Administrator danych.
  Administratorem danych osobowych jest spółka Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000537551 („Administrator”).
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych.
  Administrator przetwarza dane osobowe otrzymane od swoich kontrahentów lub bezpośrednio od osób fizycznych, których dane dotyczą. Przetwarzane dane obejmują w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, adres e-mail, telefon), miejsce i stanowisko pracy.
 3. Cel i czas przetwarzania danych osobowych.
  Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), obejmujących w szczególności:
  - umożliwienie kontaktu w związku z planowanym zawarciem lub realizacją umów zawieranych pomiędzy kontrahentami Administratora a Administratorem. W tym zakresie dane będą przetwarzane przez cały okres wykonywania poszczególnych umów lub do zakończenia negocjacji;
  - ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń – do czasu wygaśnięcia roszczeń.
 4. Dobrowolność podania danych.
  Państwa dane osobowe uzyskaliśmy od Państwa pracodawcy lub mocodawcy, który wskazał Państwa dane, jako dane reprezentanta, pełnomocnika albo osoby do kontaktu z Administratorem, w związku z zawarciem umowy lub prowadzeniem rozmów w celu zawarcia umowy. Zwracamy uwagę, że co do zasady nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych. Jednakże w niektórych przypadkach konieczność taka wynika z uzasadnionych interesów Administratora w postaci niezbędności przetwarzania danych w celu prowadzenia normalnej działalności biznesowej, polegającej m. in. na utrzymywaniu kontaktu z kontrahentami i potencjalnymi klientami lub partnerami biznesowymi. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować niemożliwością utrzymywania kontaktów, co również może mieć negatywne skutki w relacjach pomiędzy osobą, której dane są przetwarzane w szeroko pojmowanych celach kontaktowych, a podmiotem, który te dane przekazał (zwykle jest nim pracodawca lub mocodawca). Jeżeli nie życzą sobie Państwo przetwarzania swoich danych, prosimy w pierwszej kolejności skontaktować się z Państwa pracodawcą czy też mocodawcą, który przekazał nam Państwa dane.
 5. Odbiorcy danych osobowych.
  Administrator – tak, jak większość przedsiębiorców – korzysta z usług podmiotów trzecich i jeżeli wymaga tego prawidłowa realizacja usług lub zadań Administratora - przekazuje w niezbędnym zakresie dane osobowe osób fizycznych. Ma to miejsce w szczególności w odniesieniu do:
  - dostawców usług i rozwiązań informatycznych,
  - podmiotom pośredniczącym w realizacji umów (podwykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie),
  - podmiotów zapewniających usługi rozliczeniowe, płatnicze i windykacyjne (np. system do fakturowania lub ewidencjonowania obiegu dokumentów),
  - podmiotów świadczących usługi doradcze (np. kancelarii prawnych i finansowych),
  - podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów, w tym organów ścigania, organów podatkowych lub innych organów i instytucji publicznych.
  W przypadku przekazywania danych osobowych dbamy o to, aby podmioty, którym dane są powierzane, były rzetelne i gwarantowały wysoki standard nie tylko świadczonych usług, ale również ochrony danych osobowych i zachowania ich w poufności. W tym celu zawierane są odpowiednie umowy regulujące bezpieczeństwo powierzonych danych. Jeżeli będziemy przekazywać dane podmiotom mającym siedzibę w państwach trzecich (tj. mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), będziemy wymagać, aby podmioty te gwarantowały wysoki stopień ochrony danych osobowych, spełnienie europejskich norm ochrony danych i zawarły stosowne umowy bazujące na wzorcowych klauzulach umownych w przedmiocie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
 6. Prawa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
  Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  a. dostępu do danych w określonym przez przepisy RODO zakresie (art. 15 RODO),
  b. sprostowania danych (art. 16 RODO),
  c. żądania usunięcia danych w przypadku spełnienia jednej z przesłanek wskazywanych przez przepisy RODO (art. 17 RODO),
  d. żądania ograniczenia przetwarzania danych w określonych przez przepisy RODO przypadkach (art. 18 RODO),
  e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (art. 21 RODO).

  W przypadku wątpliwości oraz w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: gwo@gwo.pl lub na adres pocztowy: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o. o. sp. k., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk.

  wersja PDF do pobrania
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.