Zasady korzystania z Aplikacji www.lekturywgimnazjum.gwo.pl

Zasady korzystania z Aplikacji www.lekturywgimnazjum.gwo.pl

 
 1. Za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.lekturywgimnazjum.gwo.pl Administrator oferuje do korzystania na zasadach niewyłącznej licencji interaktywną Aplikację on-line będącą pomocą dydaktyczną i uzupełnieniem treści zawartych w książce pt.: „Lektury w gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń. Nowa wersja” autorstwa B. Fiszer, M. Hajduk wydawanej przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
 2. Do praw i obowiązków Użytkownika oraz Administratora znajdą odpowiednie zastosowanie postanowienia Regulaminu GWO www.regulamin.gwo.pl, w szczególności § 10 Regulaminu, o ile poniższe zasady nie stanowią inaczej.
 3. Usługa udostępniana za pośrednictwem strony www.lekturywgimnazjum.gwo.pl dostępna jest jedynie dla tych Użytkowników, którzy nabyli egzemplarz książki wraz ze znajdującym się na ostatniej stronie tej książki kodem dostępu (dalej: Kod dostępu) ukrytym pod „zdrapką”.
 4. Kod dostępu umożliwia dostęp do Aplikacji temu nabywcy książki, który jako pierwszy wykorzysta Kod dostępu na stronie www.wpiszkod.gwo.pl i zarejestruje w Serwisie swoje indywidualne Konto.
 5. Po wpisaniu Kodu dostępu następuje pierwsze uruchomienie Aplikacji przez Użytkownika, co skutkuje zawarciem niewyłącznej, czasowej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem, a Użytkownik z tą chwilą zobowiązuje się korzystać z Aplikacji wyłącznie w celach dydaktycznych, na prywatny, niezarobkowy użytek.
 6. Korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika jest możliwe przez okres 3 lat od daty pierwszego uruchomienia Aplikacji (wpisania Kodu dostępu).
 7. Utrata zdrapki lub wykorzystanie Kodu dostępu polegające na dokonaniu pierwszej Rejestracji Konta w Serwisie – powoduje wygaśnięcie ważności Kodu Dostępu.
 8. Nabywcy książki, który nie skorzystał z dostępu do Aplikacji (nie wykorzystał Kodu Dostępu) nie przysługuje prawo żądania jakiejkolwiek rekompensaty lub ekwiwalentu za niewykorzystany Kod dostępu.
 9. Aktywny Kod dostępu nie może być przedmiotem odsprzedaży bez związanego z nim egzemplarza książki.
 10. Dostęp do pełnej funkcjonalności Aplikacji jest uzależniony od Rejestracji i spełnienia warunków przewidzianych w treści Regulaminu.
 11. Użytkownikowi będącemu konsumentem, nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Administratorem umowy na korzystanie z Aplikacji po skorzystaniu z Kodu Dostępu.
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.