Zadanie 1
Liczba mimetex: 250 jest przybliżeniem z niedomiarem pewnej liczby. Błąd bezwględny tego przybliżenia wynosi mimetex: 14,7. Błąd względny tego przybliżenia wynosi:

Zadanie 2
Mediana zestawu liczb: mimetex: 17, 2, 4, 8, 9, 3, 15, 6, 2 jest równa:

Zadanie 3
Dany jest zestaw liczb: mimetex: 22, 21, 26, x, 19, 10, 12, 4. Znajdź mimetex: x, wiedząc, że mediana zestawu wynosi mimetex: 18,5.

Zadanie 4
Średnia arytmetyczna zestawu liczb: mimetex: 10, 6, 8, 15, 10, 24, 18 wynosi:

Zadanie 5
Dominanta zestawu liczb: mimetex: 10, 6, 8, 15, 10, 24, 18 wynosi:

Zadanie 6
Średnia arytmetyczna zestawu liczb zawartych w poniższej tabeli wynosi mimetex:\normalsize{3\frac{5}{9}. Znajdź a.

xmimetex: 2mimetex: 1mimetex: amimetex: 10
liczba wskazańmimetex: 4mimetex: 6mimetex: 5mimetex: 3Zadanie 7
Średnia arytmetyczna wzrostu dziesięciu chłopców pewnej klasy wynosi mimetex: 1,84m, zaś średnia arytmetyczna wzrostu dwunastu dziewcząt tej samej klasy wynosi mimetex: 1,62m. Średnia arytmetyczna wszystkich mimetex: 22 uczniów tej klasy wynosi:

Zadanie 8
Pewien nauczyciel ustala ocenę semestralną, licząc średnią ważoną następujących liczb: średnia ocen ze sprawdzianu (z wagą mimetex: 0,4), średnia ocen z klasówki (z wagą mimetex: 0,5) oraz średnia ocen za pracę na lekcji (z wagą mimetex: 0,1). Jaką ocenę otrzyma uczeń, którego oceny przedstawiono w poniższej tabeli?

 oceny
sprawdzianymimetex: 5, 5, 5
klasówki mimetex: 3, 4, 3, 4
praca na lekcjimimetex: 2, 3Zadanie 9
W pewnym mieście zanotowano średnie miesięczne temperatury powietrza: mimetex:\small {9^{\circ}\text{C},\quad 11^{\circ}\text {C},\quad 15^{\circ}\text {C},\quad 18^{\circ}\text {C}, \quad18^{\circ}\text {C},\quad 21^{\circ}\text {C},\quad 23^{\circ}\text {C},\quad 30^{\circ}\text {C},\quad 25^{\circ}\text {C},\quad 20^{\circ}\text {C},\quad 16^{\circ}\text {C},\quad 10^{\circ}\text {C} }
Odchylenie standardowe tych temperatur wynosi:


Zadanie 10
Odchylenie standardowe wyników rzutu kostką przedstawionych w poniższej tabeli wynosi:

wyniki rzutówmimetex: 1mimetex: 2mimetex: 3mimetex: 4mimetex: 5mimetex: 6
liczba rzutówmimetex: 2mimetex: 4mimetex: 2mimetex: 1mimetex: 6mimetex: 5