Zadanie 1
Prostokąt mimetex:\small ABCD o bokach mimetex:\small{\mid AB \mid =8} i mimetex:\small{\mid BC \mid =6} przekształcono przez symetrię osiową względem prostej równoległej do mimetex:\small{BC} przecinającej bok mimetex:\small{AB} w punkcie mimetex:\small{E}, takim że mimetex:\small{\mid AE \mid = \frac {1}{4} \cdot \mid AB \mid}. Pole wspólnej części prostokąta mimetex:\small ABCD i jego obrazu wynosi:

Zadanie 2
Równoległobok ABCD przekształcono przez symetrię środkową względem środka boku AB. Wspólną częścią równoległoboku i i jego obrazu jest:

Zadanie 3
Figura złożona z czterech przystających trójkątów równobocznych przedstawiona na rysunku poniżej ma:Zadanie 4
Punkt, który jest obrazem punktu mimetex: P=(4,-7) w symetrii o środku mimetex: S=(-2,1) ma współrzędne:

Zadanie 5
Prosta przechodząca przez punkty mimetex:\normalsize{A=(-2,0)} i mimetex:\normalsize{B=(2,2)} ma równanie:

Zadanie 6
Prosta prostopadła do prostej o równaniu mimetex:\normalsize{3x+2y+1=0} i przechodząca przez punkt mimetex:\normalsize{P=(3,-1)} ma równanie:

Zadanie 7
Proste o równaniach mimetex: 2x+3y-4=0 i mimetex: 3x+2y+7=0 są:

Zadanie 8
Okrąg o średnicy mimetex:\normalsize{AB}, gdzie mimetex:\normalsize{A=(1,1)} i mimetex:\normalsize{B=(7,3)}, ma równanie:

Zadanie 9
Równanie okręgu symetrycznego względem prostej mimetex: x=-5 do okręgu o równaniu mimetex: (x-2)^2 + (y+3)^2 = 12 ma postać:

Zadanie 10
Punkty należące do zaznaczonego na rysunku poniżej obszaru spełniają warunek: