Zadanie 1
Który z punktów jest symetryczny do punktu A względem narysowanej prostej?Zadanie 2
Ile osi symetrii ma kwadrat?

Zadanie 3
Na którym rysunku przedstawiono figury symetryczne względem zaznaczonego punktu?Zadanie 4
Na którym rysunku narysowano symetralną odcinka KL?Zadanie 5
W trójkącie równobocznym ABC dwusieczne kątów przecinają się w punkcie D. Miary kątów trójkąta ABD wynoszą:Zadanie 6
Które z wymienionych figur mają środek symetrii?
I - romb, II - pięciokąt foremny, III - trapez równoramienny,
IV - odcinek, V - ośmiokąt foremny


Zadanie 7
Która z figur nie jest środkowosymetryczna?

Zadanie 8
Punkt A jest symetryczny do punktu B = (3,-2) względem osi x. Współrzędne punktu A wynoszą:

Zadanie 9
Które z wymienionych figur mają oś symetrii?
I - dwa przecinające się okręgi, II - odcinek, III - trójkąt różnoboczny,
IV - równoległobok, V - trapez nierównoramienny, VI - pięciokąt foremny


Zadanie 10
Środkiem symetrii czworokąta o wierzchołkach (0,4), (2,4), (-2,-2) i (-4,-2) jest punkt o współrzędnych: