Zadanie 1
Styczna do wykresu funkcji mimetex:\normalsize{f(x)=\frac{2}{x^2}} w punkcie o pierwszej współrzędnej równej 2 ma równanie:

Zadanie 2
Pochodna funkcji mimetex:\normalsize{f(x)=2x^3-3x+2\sqrt{x}-\frac{4}{x^2}} opisana jest wzorem:

Zadanie 3
Styczną do wykresu funkcji mimetex:\normalsize{f(x)=\frac{x^2+2x}{x-1}} w punkcie mimetex:\normalsize{P=(2,f(2))} można zapisać równaniem:

Zadanie 4
Dane są funkcje mimetex:\normalsize{f(x)=2x-3} oraz mimetex:\normalsize{g(x)=x^2+5}. Ktory wzór opisuje funkcję mimetex:\normalsize{g \circ f}?

Zadanie 5
Wartość pochodnej funkcji mimetex:\normalsize{f(x)=\sqrt[3]{x-1}} w punkcie 2 jest równa:

Zadanie 6
Funkcja mimetex:\normalsize{f(x)=(x^2-5)(1-x)} jest rosnąca w:

Zadanie 7
Dla jakich wartości parametru mimetex:\normalsize{p} funkcja mimetex:\normalsize{f(x)=(p-1)x^3+x^2+(p+1)x+4} jest malejąca w zbiorze liczb rzeczywistych?

Zadanie 8
Dana jest funkcja mimetex:\normalsize{f(x)=x^3+6x^2-15x+7}. Suma osiągniętych przez nią ekstremów jest równa:

Zadanie 9
Zbiór wartości funkcji mimetex:\normalsize{f(x)=-2x^4+4x^3+4x^2} to:

Zadanie 10
Prostokąt o obwodzie równym 18 cm obraca się dookoła jednego z jego boków, tworząc powierzchnię walca. Jakie wymiary powinien mieć ten prostokąt, aby tak utworzony walec miał jak największą objętość?