Zadanie 1
Punkt, który jest obrazem punktu mimetex:\normalsize{P=(4,-7)} w symetrii względem punktu mimetex:\normalsize{S=(-2,1)} ma współrzędne:

Zadanie 2
Trójkąt o wierzchołkach mimetex:\normalsize{A=(-1,3)}, mimetex:\normalsize{B=(1,1)} i mimetex:\normalsize{C=(4,4)} jest trójkątem:

Zadanie 3
Prosta przechodząca przez punkty mimetex:\normalsize{A=(-2,0)} i mimetex:\normalsize{B=(2,2)} ma równanie:

Zadanie 4
Prosta prostopadła do prostej o równaniu mimetex:\normalsize{3x+2y+1=0} i przechodząca przez punkt mimetex:\normalsize{P=(3,-1)} ma równanie:

Zadanie 5
Proste o równaniach mimetex:\normalsize{2x+3y-4=0} i mimetex:\normalsize{3x+2y+7=0}:

Zadanie 6
Wysokość trójkąta o wierzchołkach mimetex:\normalsize{A=(-1,-2)}, mimetex:\normalsize{B=(3,0)} i mimetex:\normalsize{C=(-1,3)} opuszczona z wierzchołka mimetex:\normalsize{C} jest równa:

Zadanie 7
Okrąg o średnicy mimetex:\normalsize{AB}, gdzie mimetex:\normalsize{A=(1,1)} i mimetex:\normalsize{B=(7,3)}, ma równanie:

Zadanie 8
Okręgi o równaniach mimetex:\normalsize{(x-6)^2+(y+2)^2=25} i mimetex:\normalsize{(x-5)^2+(y+2)^2=16}:

Zadanie 9
Długość cięciwy wyciętej z prostej o równaniu mimetex:\normalsize{y=x+2} przez okrąg o równaniu mimetex:\normalsize{x^2+y^2=20} jest równa:

Zadanie 10
Prosta o równaniu mimetex:\normalsize{y=2x+2} i parabola o równaniu mimetex:\normalsize{y=x^2+3}: