Zadanie 1
Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt równoramienny prostokątny. Przeciwprostokątna podstawy i przekątne dwóch ścian bocznych tworzą trójkąt równoboczny o boku długości mimetex: \normalsize {12}. Objętość tego graniastosłupa jest równa:

Zadanie 2
Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego przedstawionego na rysunku jest równe:Zadanie 3
Objętość ostrosłupa, którego siatkę przedstawiono na rysunku, jest równa:Zadanie 4
Graniastosłup prawidłowy czworokątny i ostrosłup prawidłowy trójkątny mają krawędź podstawy o tej samej długości. Ostrosłup ma trzy razy większą wysokość niż graniastosłup. Stosunek objętości graniastosłupa do objętości ostrosłupa wynosi:

Zadanie 5
Po rozwinięciu powierzchni bocznej walca otrzymano prostokąt, którego jeden bok jest dwa razy dłuższy od drugiego boku, a przekątna ma długość mimetex: \normalsize {9\sqrt{5}}. Krótszy bok tego prostokąta jest wysokością walca. Pole powierzchni całkowitej tego walca jest równe:

Zadanie 6
Trójkąt prostokątny ma przyprostokątne o długościach mimetex: \normalsize {6} i mimetex: \normalsize {8}. Objętość stożka, który otrzymano w wyniku obrotu tego trójkąta wokół krótszej przyprostokątnej, jest równa:

Zadanie 7
Wycinek koła o promieniu długości mimetex: \normalsize {10} jest powierzchnią boczną stożka o wysokości mimetex: \normalsize {8}. Kąt środkowy tego wycinka ma miarę:

Zadanie 8
Trapez prostokątny o podstawach długości mimetex: \normalsize {3} i mimetex: \normalsize {6}, oraz wysokości mimetex: \normalsize {4} obrócono wokół dłuższej podstawy. Objętość powstałej bryły jest równa:

Zadanie 9
Na pomalowanie kuli zużyto mimetex: \normalsize {6} litrów farby. Ile potrzeba tej farby, aby pomalować półkulę o takim samym promieniu?

Zadanie 10
Trzy jednakowe ołowiane kulki o średnicy mimetex: \normalsize {6} cm przetopiono na jedną kulę. Jaka jest średnica tej kuli?