Zadanie 1
Z trójkąta o polu mimetex: \normalsize {12} wycięto trzy wycinki koła — każdy o takim samym promieniu i środku w wierzchołku trójkąta tak, że pola zacieniowanej i niezacieniowanej części trójkąta są równe (patrz rysunek).

Wynika z tego, że promień kół ma długość:


Zadanie 2
Czworokąt mimetex: \normalsize {ABCD} jest wpisany w okrąg o środku mimetex: \normalsize {S} (patrz rysunek). Największy kąt tego czworokąta ma miarę:Zadanie 3
Wszystkie boki pewnego trójkąta prostokątnego są styczne do okręgu o promieniu mimetex: \normalsize {2} cm. Punkt styczności dzieli przeciwprostokątną tego trójkąta na odcinki o długościach mimetex: \normalsize {3} cm i mimetex: \normalsize {10} cm. Pole trójkąta jest równe:

Zadanie 4
Okręgi o promieniach długości mimetex: \normalsize {12} i mimetex: \normalsize {18} są współśrodkowe. Jaką długość ma promień większego z okręgów stycznych jednocześnie do obu tych okręgów?

Zadanie 5
Ostrokątny trójkąt równoramienny, którego podstawa ma mimetex: \normalsize {4} cm, jest wpisany w okrąg o promieniu mimetex: \normalsize {3} cm. Obwód tego trójkąta jest równy:

Zadanie 6
Oblicz miarę największego kąta czworokąta wpisanego w okrąg, jeśli miary pozostałych kątów tego czworokąta wynoszą: mimetex: \normalsize {2\alpha}, mimetex: \normalsize {3\alpha} i mimetex: \normalsize {7\alpha}.

Zadanie 7
Na rysunku trójkąt o kątach mimetex: \normalsize {40^{\circ}} i mimetex: \normalsize {60^{\circ}} opisany jest na okręgu. Punkty mimetex: \normalsize {A}, mimetex: \normalsize {B} i mimetex: \normalsize {C} są punktami styczności boków trójkąta z okręgiem. Miara najmniejszego z kątów trójkąta mimetex: \normalsize {ABC} jest równa:Zadanie 8
Na pewnym trapezie można opisać okrąg, a także można w ten trapez wpisać okrąg. Podstawy tego trapezu mają długości mimetex: \normalsize {8} i mimetex: \normalsize {18}. Pole trapezu jest równe:

Zadanie 9
Z wierzchołka pewnego wielokąta można poprowadzić mimetex: \normalsize {12} przekątnych. Suma miar jego kątów jest równa:

Zadanie 10
Suma długości wszystkich przekątnych sześciokąta foremnego o boku długości mimetex: \normalsize {6} wynosi: