Zadanie 1
Oblicz tangensy kątów mimetex:\normalsize{\alpha} i mimetex:\normalsize{\beta}.Zadanie 2
Oblicz długość odcinka mimetex:\normalsize{a}, wiedząc, że mimetex:\normalsize{\cos \gamma = \frac {5}{14}}.Zadanie 3
Wyrażenie mimetex:\normalsize{\frac {tg ^2 60^{\circ}+ \sin 150^{\circ} \cdot \cos 60^{\circ}}{1+4 \cdot \cos 135 ^{\circ}}} ma wartość:

Zadanie 4
Długość cięciwy, na której oparty jest zaznaczony na rysunku kąt, wynosi:Zadanie 5
Równanie prostej, która jest nachylona do osi mimetex:\normalsize{x} pod kątem 135° i przechodzi przez punkt mimetex:\normalsize{(1, 3), to:

Zadanie 6
Boki równoległoboku mają mimetex:\normalsize{3} cm i mimetex:\normalsize{6} cm, a jego kąt ostry ma mimetex:\normalsize{42^{\circ}}. Pole tego równoległoboku, w przybliżeniu do całości, jest równe:Zadanie 7
Jeżeli mimetex:\normalsize{\alpha} jest kątem ostrym i mimetex:\normalsize{\sin \alpha = \frac {1}{3}}, to:

Zadanie 8
Pole trapezu przedstawionego na poniższym rysunku wynosi:Zadanie 9
Przekątne równoległoboku przecinają się pod kątem 60°, a ich długości wynoszą mimetex:\normalsize{4} i mimetex:\normalsize{6}. Obwód tego równoległoboku jest równy:

Zadanie 10
Samolot startuje pod kątem mimetex:\normalsize{30^{\circ}} do poziomu. Po jakim czasie wzniesie się na wysokość mimetex:\normalsize{500} m, jeśli jego średnia prędkość wynosi mimetex:\normalsize{300} mimetex:\normalsize{\frac {km}{h}}?