Zadanie 1
Średnia arytmetyczna czterech kolejnych liczb naturalnych, z których największa to mimetex: \normalsize n, wynosi:

Zadanie 2
Liczba o mimetex:\normalsize a procent większa od liczby mimetex:\normalsize x to:

Zadanie 3
Wartość wyrażenia mimetex:\normalsize \frac{x^{2}-y^{2}}{5(x-y)} dla mimetex:\normalsize x=1,24 i mimetex:\normalsize y=0,26 wynosi:

Zadanie 4
Które z poniższych wyrażeń dla dowolnych liczb mimetex:\normalsize a i mimetex:\normalsize b ma tę samą wartość jak wyrażenie mimetex:\normalsize 21ab-6a ?

Zadanie 5
Wyrażenie mimetex:\normalsize 3ab+6a-6-3b można przedstawić w postaci iloczynu dwóch czynników. Które z wymienionych wyrażeń nie może być żadnym z nich?

Zadanie 6
Wyrażenie mimetex:\normalsize  \left( x-2y \right)^{3}+6xy\left(x-y \right) można przekształcić do postaci:

Zadanie 7
Różnica pól kwadratów o bokach mimetex:\normalsize a+1 i mimetex:\normalsize a-1 wynosi:

Zadanie 8
Po wyznaczeniu mimetex:\normalsize {s} z równania mimetex:\normalsize {w= \frac{5s+3w}{2}+s} otrzymamy:

Zadanie 9
Jeśli mimetex:\normalsize \frac{1}{x}=\frac{1}{a}-\frac{1}{b} , to:

Zadanie 10
Jeśli resztą z dzielenia przez 5 liczby naturalnej mimetex:\normalsize n jest liczba 1, to reszta z dzielenia liczby mimetex:\normalsize n^{2} przez 5 jest równa 1. Założenia tego twierdzenia nie spełnia liczba mimetex:\normalsize n równa: