Zadanie 1
Do wykresu funkcji mimetex:\normalsize  f(x)=a\left( x-2 \right)^{2}-3 należy punkt mimetex:\normalsize  \left( 1, -4 \right) . Wskaż zdanie prawdziwe.

Zadanie 2
Dana jest funkcja kwadratowa mimetex:\normalsize  f(x)={2x}^{2}+bx+c . Miejsca zerowe funkcji mimetex:\normalsize  f są rozwiązaniami równania mimetex:\normalsize  \left| x-1 \right|=2 . Wynika stąd, że:

Zadanie 3
O jaki wektor należy przesunąć wykres funkcji mimetex:\normalsize  y=-3\left( x-1 \right)^{2}+2 , aby otrzymać wykres funkcji mimetex:\normalsize  y=-3\left( x+1 \right)^{2}-4 ?

Zadanie 4
Wskaż wzór opisujący funkcję, której wykres przedstawiono na rysunku.


Zadanie 5
Wskaż wykres funkcji, która ma takie same miejsca zerowe jak funkcja mimetex:\normalsize  y=-2x^{2}-4x+6 oraz taki sam wierzchołek jak parabola opisana wzorem mimetex:\normalsize  y=2\left( x+1-\sqrt 2 \right)\left( x+1+\sqrt 2 \right) .


Zadanie 6
Wskaż nierówność, która ma taki sam zbiór rozwiązań jak nierówność mimetex:\normalsize  x\left( x-3 \right)\geq3\left( \frac{2}{3}x-2 \right) .

Zadanie 7
Która z podanych nierówności jest sprzeczna?

Zadanie 8
Z wysokości 2 metrów została wyrzucona piłka. Tor jej lotu przedstawia rysunek. Wskaż zdanie fałszywe.


Zadanie 9
Wskaż wszystkie wartości parametru mimetex:\normalsize m , dla których funkcja mimetex:\normalsize y=x^{2}+mx+1,25m ma dwa miejsca zerowe o różnych znakach.

Zadanie 10
Wskaż wszystkie wartości parametru mimetex:\normalsize k , dla których rozwiązaniem nierówności mimetex:\normalsize -2x^{2}+\left( k+3 \right)x-\frac{1}{2}\leq0 jest zbiór liczb rzeczywistych.