Zadanie 1
O liczbach mimetex:\normalsize x i mimetex:\normalsize y wiadomo, że są dodatnie oraz mimetex:\normalsize \left( x+1 \right)^{y+2}=2 . Wynika z tego, że:

Zadanie 2
Wskaż liczbę większą od 3.

Zadanie 3
Jeśli mimetex:\normalsize \log_{4\sqrt[3]{2}}x=-3 , to liczba mimetex:\normalsize x jest równa:

Zadanie 4
Ze wzoru mimetex:\normalsize K=z+\log_{3}{(w+1)} (gdzie mimetex:\normalsize w>-1 ) wyznaczono zmienną mimetex:\normalsize w . Wskaż, jaki wynik otrzymano.

Zadanie 5
Wiadomo, że mimetex:\normalsize \log {(10b)}=-1 oraz mimetex:\normalsize b>0 . Wówczas wartość wyrażenia mimetex:\normalsize \log \sqrt{b^{-3}} jest równa:

Zadanie 6
Ile razy liczba mimetex:\normalsize \log_{9}{25} jest większa od liczby mimetex:\normalsize \log_{3}\sqrt[3]{5} ?

Zadanie 7
Obwód prostokąta o bokach mimetex:\normalsize a=2\log_{2}6-\log_{2}9 oraz mimetex:\normalsize b=\log_{5}\frac{125}{3}+3\log_{5}\sqrt[3]{3} jest równy:

Zadanie 8
Wskaż równość fałszywą.

Zadanie 9
Wyrażenie mimetex:\normalsize 2+\log_{3}{14} można zapisać w postaci:

Zadanie 10
Liczba mimetex:\normalsize 4^{\log_{2}3}-\sqrt[3]{\log_{\frac{1}{2}}2} jest równa: