Zadanie 1
Po przekształceniu wyrażenia mimetex:\normalsize  \frac{3x\left( 2x+4y \right)}{2}-6y\left( x-\frac{1}{2}y \right) otrzymamy:

Zadanie 2
Wyrażenie mimetex:\normalsize 3a^{2}b^{3}-6a^{3}b^{2} jest równe iloczynowi:

Zadanie 3
Wyrażenie mimetex:\normalsize 4x^{2}+6x-6xy-9y można przedstawić jako iloczyn dwóch czynników, z których jednym jest:

Zadanie 4
Wartość wyrażenia mimetex:\normalsize 3\left( \frac{1}{4}-x^{2} \right) dla mimetex:\normalsize x=3\frac{1}{2} jest równa:

Zadanie 5
Wyrażenie mimetex:\normalsize \left( 2a-b \right)^{2}-\left( 3a+b \right)^{2} można zapisać w postaci:

Zadanie 6
Wyrażenie mimetex:\normalsize 8x^{3}+27y^{3} można przedstawić jako iloczyn dwóch czynników, z których jednym jest:

Zadanie 7
Wartość wyrażenia mimetex:\normalsize \left( 2+a \right)\left( 16-8a+4a^{2}-2a^{3}+a^{4} \right) dla mimetex:\normalsize a=-\frac{1}{2} jest równa:

Zadanie 8
Krawędź sześcianu jest równa mimetex:\normalsize 2x+3 . Objętość tego sześcianu można zapisać w postaci wyrażenia:

Zadanie 9
Jeśli mimetex:\normalsize \frac{2}{x-1}=\frac{1}{xy} dla mimetex:\normalsize x\in R\left\{ 0, 1 \right\} i mimetex:\normalsize y\ne 0 , to:

Zadanie 10
W prostokącie o obwodzie mimetex:\normalsize L jeden z boków ma długość mimetex:\normalsize a . Pole tego prostokąta jest równe: