Zadanie 1
Liczba o 5 mniejsza od liczby trzy razy większej od kwadratu liczby n to:

Zadanie 2
Ania, Basia i Kasia kolekcjonują figurki zwierząt. Ania ma x figurek, Basia - o 30% więcej niż Ania, a Kasia - dwa razy mniej niż Ania. Które wyrażenie określa łączną liczbę figurek, które mają dziewczęta?

Zadanie 3
Po uporządkowaniu jednomianu p·4u·(-5)·p·0,5u2 otrzymamy jednomian:

Zadanie 4
Wartość wyrażenia -2(3x + 5) dla x = -2 wynosi:

Zadanie 5
Wskaż jednomiany podobne.

Zadanie 6
Który z poniższych przykładów wykonano poprawnie?

Zadanie 7
Mnożąc sumę 2x + 3 przez sumę 3x - 2, otrzymamy wyrażenie:

Zadanie 8
Załóżmy, że liczby naturalne s i t spełniają nierówność st < 10. Liczbę trzycyfrową, której cyfrą jedności jest s, cyfrą dziesiątek jest t, natomiast cyfra setek jest równa iloczynowi liczb s i t, można zapisać w postaci:

Zadanie 9
Zosia jest trzy razy starsza niż Karol był dwa lata temu. Jeśli obecny wiek Karola oznaczymy literą w, to wiek Zosi opisuje wyrażenie:

Zadanie 10
Jakie pole ma prostokąt, którego obwód jest równy 16x - 4, a jeden bok wynosi 3x?