Zadanie 1
Proste mimetex:\normalsize{a} i mimetex:\normalsize{b} (zob. rysunek) są prostopadłe do prostej mimetex:\normalsize{c}. Które zdanie jest nieprawdziwe?Zadanie 2
Wielokąt foremny przedstawiony jest na rysunku:Zadanie 3
Z których odcinków można zbudować trójkąt?

Zadanie 4
Które z następujących trójkątów są przystające?


Zadanie 5
Miary kątów trapezu ABCD (zob. rysunek) wynoszą:Zadanie 6
Pole czworokąta ABCD o wierzchołkach A=(-2,-3), B=(2,-3), C=(3,2), D=(-1,2) wynosi:

Zadanie 7
Przekątne rombu dzielą go na trójkąty prostokątne o bokach 4cm, 3cm, 5cm. Pole tego rombu wynosi:

Zadanie 8
Pole trapezu przedstawionego na rysunku wynosi:


Zadanie 9
Kąt mimetex:\large {\alpha} przedstawiony na rysunku ma miarę:


Zadanie 10
Pole prostokątnej działki o wymiarach 50m i 30m wynosi: