Zadanie 1
Suma liczb: 2,7 i 3,3 wynosi:

Zadanie 2
Iloczyn liczb: 2,4 i 0,7 wynosi:

Zadanie 3
Iloraz liczby 4,8 przez 0,06 wynosi:

Zadanie 4
30 dag sera, którego cena wynosi 21 zł za kilogram, kosztuje:

Zadanie 5
Wynik którego z podanych działań jest największy?

Zadanie 6
Wynik którego z podanych działań jest najmniejszy?

Zadanie 7
Resztą z dzielenia 258 przez 15 jest 3. Reszta z dzielenia przez 15 liczby 261 wynosi:

Zadanie 8
Dane jest sześć liczb: mimetex:\normalsize{0{,}(4)}, mimetex:\normalsize{\frac{2}{3}}, mimetex:\normalsize{\frac{7}{9}}, mimetex:\normalsize{1{,}3}, mimetex:\normalsize{\frac{2}{5}}, mimetex:\normalsize{0{,}444}. Wskaż zdanie nieprawdziwe.

Zadanie 9
Zbyszek ma 135 płyt z muzyką. Spośród nich mimetex:\normalsize{\frac{1}{3}} to płyty z muzyką poważną, a 0,6 tych płyt zawiera kompozycje Chopina. Muzyka Chopina jest na:

Zadanie 10
Wartość wyrażenia mimetex:\normalsize{0,3 \cdot (4-1{\frac{3}{4}})-0,075} wynosi: