Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Liczby dodatnie i liczby ujemne