Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Gimnazjum. Klasa 2

Strona zawiera materiały pomocne w prowadzeniu lekcji historii: kartkówki, scenariusze lekcji, pytania i odpowiedzi do map zawartych w podręczniku oraz ćwiczenia z tekstami źródłowymi zamieszczonymi w podręczniku.

Scenariusze zostały opracowane według schematu uwzględniającego następujące elementy: cele ogólne i szczegółowe lekcji, środki dydaktyczne, czas zajęć, struktura i opis lekcji, propozycje metod kontroli oraz komentarz do lekcji. Kursywą oznaczono wymagania wynikające z Podstawy programowej, które nauczyciel jest zobowiązany zrealizować.

Trzyminutowe kartkówki najlepiej przeprowadzać na końcu danych zajęć lub na początku następnych, oceniając jako „zaliczone” lub „niezaliczone”. Jeżeli uczeń nie zaliczy kilku (np. czterech) kartkówek w semestrze, powinien odpowiedni materiał zdać ponownie.

kartkówki kartkówki scenariusze scenariusze praca z mapą praca z mapą ćwiczenia z tekstami źródłowymi ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 1. Początki Polski kartkówki scenariusze praca z mapą ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 2. Pierwszy król Polski kartkówki scenariusze praca z mapą ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 3. Polska pierwszych Piastów kartkówki scenariusze ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 4. Trudny wiek XI kartkówki scenariusze ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 5. Decyzja Bolesława Krzywoustego kartkówki scenariusze praca z mapą ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdziały 1–5. Powstanie i rozwój państwa Piastów – lekcja powtórzeniowa scenariusze

Rozdział 6. Podzielona Polska kartkówki scenariusze praca z mapą ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 7. Ku zjednoczeniu kartkówki scenariusze praca z mapą ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 8. Król Władysław Łokietek kartkówki scenariusze praca z mapą ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 9. Wielki król kartkówki scenariusze praca z mapą ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 10. W Polsce Piastów kartkówki scenariusze ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdziały 1–10. Korona Królestwa Polskiego – lekcja powtórzeniowa
i sprawdzian
kartkówki scenariusze

Rozdział 11. Unia Polski z Litwą kartkówki scenariusze praca z mapą ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 12. Rządy Władysława Jagiełły kartkówki scenariusze ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 13. Synowie Jagiełły kartkówki scenariusze praca z mapą ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 14. Szlachta, chłopi, mieszczanie kartkówki scenariusze ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 15. Polska u schyłku średniowiecza kartkówki scenariusze ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdziały 11–15. Polska późnego średniowiecza – lekcja powtórzeniowa
i sprawdzian
kartkówki scenariusze

Rozdział 16. Odkrycie świata i człowieka kartkówki scenariusze ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 17. Nowy Świat kartkówki scenariusze praca z mapą ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 18. Korzenie kapitalizmu kartkówki scenariusze ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 19. Podzielony Kościół kartkówki scenariusze ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 20. Odnowić Kościół kartkówki scenariusze praca z mapą ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 21. „Trzeci Rzym” kartkówki scenariusze praca z mapą ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 22. Czasy Ludwika XIV kartkówki scenariusze praca z mapą ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 23. Czy władza króla jest bezprawna? kartkówki scenariusze ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 24. Barok kartkówki scenariusze ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdziały 16–24. Początki nowożytnej Europy – lekcja powtórzeniowa
i sprawdzian
kartkówki scenariusze

Rozdział 25. Sejm i sejmiki kartkówki scenariusze ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 26. Wspólna Rzeczpospolita kartkówki scenariusze praca z mapą ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 27. Polska i Litwa złotego wieku kartkówki scenariusze ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 28. Pierwsi królowie elekcyjni kartkówki scenariusze praca z mapą ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 29. Srebrny wiek kartkówki scenariusze praca z mapą ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 30. „Początek niedoli Królestwa” kartkówki scenariusze praca z mapą ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 31. Potop kartkówki scenariusze praca z mapą ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 32. Ku anarchii kartkówki scenariusze ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 33. Dni chwały kartkówki scenariusze ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdział 34. Czasy saskie kartkówki scenariusze praca z mapą ćwiczenia z tekstami źródłowymi

Rozdziały 25–34. Rzeczpospolita szlachecka – lekcja powtórzeniowa
i sprawdzian
kartkówki scenariusze